Medisch-farmaceutisch overleg - Goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s

Overzicht van de kwaliteitsbevorderende programma’s die het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) goedkeurde.


Rationeel gebruik van benzodiazepines voor slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking - New

 
Beschrijving
Het doel van dit MFO is om lokaal afspraken te maken tussen de huisartsen en apothekers om gebruik van slaapmiddelen te verminderen. Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt omtrent aanpak van opstart en afbouw van benzodiazepines alsook over de manier waarop de patiënt kan gemotiveerd worden.
Taal
NL
Contact
Carolien Bogaerts – Coördinator beroepsontwikkeling KOVAG
Carolien.bogaerts@kovag.be
Documentatiepakket beschrijving
Gedetailleerde beschrijving van het programma
Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten :
 • Theoretische achtergrond benzodiazepines (Bijlage 1)
 • Stappenplan voor organisatie MFO (Bijlage 2)
 • Evaluatieformulier MFO benzodiazepines (Bijlage 3)
 • Evaluatie effect en kwaliteitsindicatoren (Bijlage 4)
 • Verslagblad MFO benzodiazepines (Bijlage 5)
 • Overzichtsfiche tips en tools (Bijlage 6)

Download het volledige pakket met werkmiddelen.
De presentatie met casussen is verkrijgbaar via mail op bovenstaand adres.
 


Veilig minder antibiotica - New

 
Beschrijving
Het belangrijkste doel van dit programma is op een veilige manier minder antibiotica te gebruiken bij infecties als deel van de oplossing voor het probleem van antibiotica resistentie.
Taal
NL
Contact
Documentatiepakket beschrijving
 
Gedetailleerde beschrijving van het programma
Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten:
 •  Gedetailleerde beschrijving modules
 • Powerpointpresentaties
 • Thematische fiches voor artsen en apothekers

Gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijken van het programma voor de werkmiddelen.
 


Medicatieschema’s en innamemomenten van geneesmiddelen - New

 
Beschrijving
Het doel van het programma is het ondersteunen van medico-farmaceutisch overleg om zo de rol van elke dienstverlener te bepalen voor een rationeel voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen.
Taal
FR
Contact
Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (SSPF)
sspf@sspf.be
Documentatiepakket beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma
Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten :
 • Contactformulieren artsen <-> apothekers
 • Infoboekje voor medewerkers en coördinatie
 • Praktische handleiding voor gegevensverzameling en analyse
 • Powerpointpresentatie
 • Thematische fiches

Gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijken van het programma voor de werkmiddelen.
 


De behandeling van patiënten met diabetes type 2 verbeteren - New

 
Beschrijving
Het doel van het programma is het verbeteren van de behandeling van de patiënt met diabetes type 2 door een multidisciplinaire aanpak.
Taal
FR
Contact
Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (SSPF)
sspf@sspf.be
Documentatiepakket beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma
Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten :
 • Contactformulieren artsen <-> apothekers
 • Verwijsbrieven
  • Apothekers – Huisarts
  • Huisarts - Diabetoloog
 • « PowerPoint » presentatie voor de lokale projecten
 • Thematische fiches

Gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijken van het programma voor de werkmiddelen.
 


Geneesmiddelen bij ORL-pathologie bij kinderen - New

 
Beschrijving
Het doel van het programma is het verbeteren van de behandeling van de pediatrische patiënt (kinderen tussen 0 en 12 jaar) met ORL-pathologie door een multidisciplinaire aanpak.
Taal
FR
Contact
Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (SSPF)
sspf@sspf.be
Documentatiepakket beschrijving
Gedetailleerde beschrijving van het programma
Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten :
 • Dossier « Farmacotherapeutische benadering »
 • Dossier « Interdisciplinair beheer»
 • « PowerPoint » presentatie voor de lokale projecten
 • Gestandaardiseerde communicatiemiddelen
  • Artsen – apothekers
  • Apothekers – artsen
 • Thematische fiches

Gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijken van het programma voor de werkmiddelen.
 


Stimuleren van het rationeel en veilig gebruik van opioïde medicatie bij niet-kanker pijn

 
Beschrijving
Het BCFI wijst op de gevaren van het gebruik van opioïden bij de behandeling van chronische niet-kanker pijn. Het RIZIV heeft echter vastgesteld dat er een zorgwekkende stijging was in het gebruik van vijf terugbetaalde opioïden tussen 2010 en 2016. Daarom stelt het RIZIV een aantal maatregelen voor waaronder een sensibilisatie van de zorgverstrekkers over de gevolgen van chronisch gebruik en een meer geïntegreerde aanpak door alle betrokkenen.
Taal
NL
Contact
Silas Rydant – Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)  silas.rydant@kava.be

www.medischfarmaceutischoverleg.be

Documentatiepakket
beschrijving
Gedetailleerde beschrijving van het programma
Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten:
- Draaiboek en PowerPoint presentatie voor de moderator
- Casuïstiek
- Patiëntenfolder
- Wetenschappelijke informatie opioïden
 

Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie

 

Beschrijving
Magistrale bereidingen laten toe de dosering en/of galenische vorm van een geneesmiddel af te stemmen op de toestand van de patiënt en kunnen een alternatief bieden voor geneesmiddelen waarvoor een vereiste dosering of vorm niet beschikbaar is als farmaceutische specialiteit of wanneer de patiënt allergisch is aan bepaalde bestanddelen. Daarom probeert dit programma het overleg te stimuleren tussen arts en apotheker over de meerwaarde van  magistrale bereidingen.
Taal
NL
Contact
Kurt Wauters – Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg (MFK) - mfk-qmp@apb.be
Documentatiepakket
beschrijving
Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten:
 • PowerPoint presentatie
 • Beknopte steekkaart: Terminologie en nuttige informatie magistraal voorschrijven
 • Model uitnodiging arts/apotheker
 • Moderator voor de begeleiding van het MFO

 

De huisarts en huisapotheker in duo voor de chronische patiënt

 

Beschrijving
Een betere samenwerking en duidelijke (lokale) afspraken tussen huisarts en huisapotheker kan leiden tot een kwaliteitsvolle en performantere eerstelijnszorg.
Taal
NL
Contact
Silas Rydant – Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen (KAVA)
Silas.rydant@kava.be
http://www.medischfarmaceutischoverleg.be

Documentatiepakket
beschrijving
Gedetailleerde beschrijving van het programma
Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten: 
 • PowerPoint presentatie

Opmerking Aangezien het de bedoeling is dat er per lokaal project slechts 1 vergadering gepland wordt en er geen verdere evaluatie vereist is, kunnen de aanvragers van het lokaal project voor dit overleg 500 € bekomen, eventueel aangevuld met 500 € voor de externe moderatoren.


Eénlijn.be : Digitaal gegevens delen rond medicatie

Beschrijving

De kwaliteit van de zorg kan verbeterd worden door een sterkere samenwerking en digitale gegevensdeling over de patiënt. Dit programma focust op het gebruik van eHealth diensten voor interdisciplinaire zorg. Op deze wijze poogt het programma bij te dragen aan het onderling begrip dat noodzakelijk is om gegevens te delen tussen de diverse zorgberoepen en met ziekenhuizen en WZC.  

Taal

NL

Contact

Petra Van Coillie – info@eenlijn.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van de drie thema’s die als MFO-sessie worden aangeboden

Opmerking Aangezien het de bedoeling is dat er per lokaal project slechts 1 vergadering gepland wordt en er geen verdere evaluatie vereist is, kunnen de aanvragers van het lokaal project voor dit overleg 500 € bekomen, eventueel aangevuld met 500 € voor de externe moderatoren.


Optimalisatie van de behandeling en de zorg van de type 2 diabetes patiënt door multidisciplinaire samenwerking

Beschrijving

Diabetes gaat gepaard met een verhoogd risico op complicaties.  Een behandeling gericht op specifieke behandeldoelen kan de incidentie van complicaties en de mortaliteit van type 2 diabetes patiënten doen afnemen.  Het RIZIV heeft een aantal initiatieven genomen (zorgtraject, voortraject, educatie en zelfzorg) om de diabetes type 2 patiënt beter te omkaderen. Naast het promoten van een gezonde levensstijl en het optimaliseren van de medicamenteuze therapie is het een taak voor een multidisciplinair team om deze initiatieven te implementeren.

Taal

NL

Contact

Silas Rydant – Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen (KAVA)
Silas.rydant@kava.be
http://www.medischfarmaceutischoverleg.be  

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten: 


Verbeteren van de therapietrouw van een patiënt onder een TNF-alfa-remmer door een betere samenwerking tussen huisarts en apotheker

Beschrijving

TNF-alfa-remmers zijn biologische geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden in de behandeling van diverse auto-immuun ziekten (IMID).  Deze geneesmiddelen hebben een goede effectiviteit maar ze vertegenwoordigen een zware kost voor de maatschappij en de therapietrouw is essentieel voor het therapeutisch succes. Een goede begeleiding van de patiënt is daarbij van groot belang om een goede therapietrouw te bekomen.

Taal

NL

Contact

Silas Rydant – Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen (KAVA)
Silas.rydant@kava.be  
http://www.medischfarmaceutischoverleg.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten: 


Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: zorgtrajecten

Beschrijving

Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire benadering van de chronisch zieke patiënt. De toepassing van een zorgtraject gaat echter gepaard met een aantal verplichtingen (machtiging adviserend geneesheer, meldingen op het voorschrift, attest voor de aflevering van een glucometer, … ). Om tot een doeltreffende multidisciplinaire opvolging van de patiënt te komen, is het belangrijk om eerst de administratieve knelpunten te bespreken en te verhelpen.

Taal

NL + FR

Contact

Stefaan Timperman – Apothekersvereniging van Brussel 
stefaan.timperman@upb-avb.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten

 • Tweetalige contactkaartjes voor artsen en apothekers
 • Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts
 • Gebruiksklare PowerPoint presentatie als basis voor het overleg
 • Evaluatiemethode om de impact van het programma te meten


Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie ; afspraken over het voorschrift ; VOS en substitutie

Beschrijving

Er is nood aan meer en beter overleg tussen apothekers en huisartsen. Het doel hiervan is om te komen tot een betere kwaliteit van de zorg voor de patiënt door het bevorderen van:

 • De bereikbaarheid, communicatie en samenwerking tussen huisartsen en apothekers. Afspraken maken hierover voorkomt dat dit contact als storend wordt ervaren of dat er geen contact wordt opgenomen wanneer dit nodig is;
 • De kwaliteit van het voorschrift. Door goede afspraken te maken over inhoud en vorm van het voorschrift kunnen misverstanden vermeden worden;
 • Afspraken over voorschrijven op stofnaam (VOS) en substitutie zodat misverstanden vermeden kunnen worden.

Taal

NL + FR

Contact

Stefaan Timperman – Apothekersvereniging van Brussel 
stefaan.timperman@upb-avb.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten

 • Tweetalige contactkaartjes voor artsen en apothekers
 • Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts
 • Gebruiksklare PowerPoint presentatie als basis voor het overleg
 • Evaluatiemethode om de impact van het programma te meten


Een interdisciplinaire aanpak van polymedicatie bij ouderen  

Beschrijving

Het doel van het programma is het verbeteren van de farmacotherapeutische zorg aan gepolymediceerde ouderen (patiënten ouder dan 65 jaar die chronisch meer dan 5 verschillende moleculen voorgeschreven krijgen in de loop van een jaar) door een multidisciplinaire aanpak.

Hiervoor worden de volgende middelen gebruikt:

 • Efficiënt en complementair gebruik van beheersinstrumenten voor polymedicatie
 • Uitwerking van gestandaardiseerde communicatiemiddelen tussen voorschrijvende artsen en apothekers in verband met alle problemen van polymedicatie bij ouderen
 • Opmaak van persoonlijke medicatieschema’s

Taal

FR

Contact

Apotheker Christian Elsen (SSPF)
Christian.elsen@sspf.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten:

 • Dossier « Farmacotherapeutische benadering »
 • Dossier « Interdisciplinair beheer»
 • « PowerPoint » presentatie voor de lokale projecten
 • Gestandaardiseerde communicatiemiddelen
  • Artsen – apothekers
  • Artsen – patiënten
  • Apothekers – patiënten
  • Artsen – verpleegkundigen
  • Apothekers – verpleegkundigen
 • Voorstellen van klinische vignetten
 • Thematische fiches
  • Fiches voor zorgverstrekkers
   • Verandering van medicamenteuze vormen
   • Keuze van medische hulpmiddelen
   • Modellen voor medicatieschema’s
  • Fiches met patiëntenrichtlijnen
   • Tijdstip en toedieningswijze voor de inname van geneesmiddelen
   • Voeding en medicatie
   • Technieken en middelen voor de verbetering van de therapietrouw
   • Efficiënt gebruik van medische hulpmiddelen


Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie 

Beschrijving

Het programma heeft als doel medicatienazicht bij het brede publiek van zorgverleners onder de aandacht te brengen en vervolgens de kwaliteit en de veiligheid van het geneesmiddelengebruik te verbeteren bij risicopatiënten met polyfarmacie. Dit betekent:

 • Optimaliseren van medicamenteuze behandeling
 • Voorkomen van geneesmiddel gebonden problemen (GGP)
 • Bevorderen van de therapietrouw

Taal

NL

Contact

www.hetmfo.be
Dr. Ellen Van Leeuwen (Ellen.Vanleeuwen@ugent.be) – Universiteit Gent

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma + werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten

 • Gedetailleerde beschrijving van het programma
 • GheOP³S-tool met handleiding
 • Opleiding voor animatoren
 • Website www.hetmfo.beMultidisciplinaire aanpak bij Chronische Nierinsufficiëntie (CNI)

Beschrijving

Bij patiënten met een chronisch gedaalde nierfunctie is een zorgvuldig en aangepast medicatiebeleid noodzakelijk. Niet alleen patiënten die opgenomen zijn in het zorgtraject CNI, alle patiënten met een gedaalde nierfunctie verdienen specifieke aandacht. Een aangepast medicatiebeleid betekent het afwegen van de noodzaak om potentieel nefrotoxische medicatie op te starten dan wel te stoppen, goede follow-up van de nierfunctie bij deze nefrotoxische geneesmiddelen, en dosisaanpassing in functie van de graad van nierfalen (eGFR).

Taal

NL

Contact

Gert Merckx – Domus Medica
Gert.merckx@domusmedica.be
www.medischfarmaceutischoverleg.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten:

 • Gedetailleerde beschrijving modules
 • Patiëntenbrochures
 • Steekkaarten voor artsen en apothekers


Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: magistrale bereidingen

Beschrijving

Magistrale bereidingen hebben nog steeds een meerwaarde, ondanks de groei van farmaceutische specialiteiten. Het voordeel van magistrale bereidingen is dat ze de mogelijkheid bieden om de medicatie aan te passen aan de toestand van de patiënt. Wanneer verschillende medicatie wordt gecombineerd, kan het aantal dagelijks in te nemen geneesmiddelen worden verminderd, wat bijdraagt tot de therapietrouw van de patiënt. In bepaalde gevallen is er zelfs geen andere therapeutische mogelijkheid dan een magistrale bereiding. Hierrond kennis uitwisselen zal het voorschrijven en bereiden/afleveren van magistrale bereidingen ten goede komen.

Taal

NL + FR

Contact

Stefaan Timperman – Apothekersvereniging van Brussel 
stefaan.timperman@upb-avb.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten:

 • Tweetalige contactkaartjes voor artsen en apothekers
 • Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts
 • Gebruiksklare PowerPoint presentatie als basis voor het overleg
 • Evaluatiemethode om de impact van het programma te meten


Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: misbruik en verslaving

Beschrijving

De goede samenwerking tussen huisarts en apotheker is essentieel bij de begeleiding van patiënten waarbij er blijk is van overmatig geneesmiddelengebruik. De aanpak van misbruik en verslaving kan slechts succesvol zijn als beide zorgverleners nauw samenwerken. Het doel van het overleg is dus om de samenwerking en communicatie wat betreft deze problematiek te bevorderen

Taal

NL + FR

Contact

Stefaan Timperman – Apothekersvereniging van Brussel 
stefaan.timperman@upb-avb.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten:

 • Tweetalige contactkaartjes voor artsen en apothekers
 • Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts
 • Gebruiksklare PowerPoint presentatie als basis voor het overleg
 • Evaluatiemethode om de impact van het programma te meten


Multidisciplinaire aanpak bij het goed gebruik van directe orale anticoagulantia (DOAC)

Beschrijving

De Directe orale anticoagulantia (DOAC) zijn relatief nieuwe en dure antitrombotica. Bij het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen moet er aandacht besteedt worden aan verschillende aspecten zoals interacties, bijwerkingen, nierinsufficiëntie, correcte dosering, bloedingen en correct voorschrijven om geneesmiddel gebonden problemen (GGP) te vermijden.
Dit programma heeft de volgende doelstellingen:

 • Vergroten van de kennis over DOAC
 • Identificatie van de risico-populatie
 • Verbeteren van de communicatie tussen arts en apotheker
 • afspraken maken over het voorschrijven en afleveren van DOAC

Taal

NL

Contact

Silas Rydant – Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen (KAVA)
Silas.rydant@kava.be
www.medischfarmaceutischoverleg.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten:

 • PowerPoint presentatie voorkennis DOAC
 • PowerPoint presentatie casuïstiek
 • Praktische gids bij de aflevering van DOAC
 • Info voor patiënten (folder, video)
 • Elektronische tool (KAVA)


Focus op enkele vaak voorkomende interacties in de klinische praktijk; hoe het risico voor de patiënt inperken ?

Beschrijving

Inperken van het risico op ernstige bijwerkingen als gevolg van enkele vaak voorkomende geneesmiddeleninteracties. Om dit doel te bereiken is inzicht nodig in het mechanisme, de klinische relevantie, de risicofactoren en de afhandelmogelijkheden van volgende geneesmiddeleninteracties:

 • Coumarines in combinatie met NSAID’s en antibiotica (verhoogd bloedingsrisico); daarbij aansluitend inzicht in het mechanisme en de afhandeling van verwante interacties met een verhoogd risico op maagschade.
 • Statines in combinatie met antibiotica en azoolantimycotica (risico op rhabdomyolyse)

Uiteindelijk komen arts en apotheker tot een gezamenlijk plan van aanpak, rekening houdend met specifieke situaties en extra risicofactoren.

Taal

NL

Contact

Chantal Leirs (Escapo)
wid@escapo.be

Documentatiepakket
beschrijving

Algemeen document met werkmateriaal voor een overleg tussen artsen en apothekers en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken over gelijktijdige therapie:

 1. Coumarines en NSAID’s
 2. Coumarines en antibiotica
 3. Statines en macroliden/azoolantimycotica

Voor elke interactie die aan bod komt:

 • Een fiche met de belangrijkste ‘take-home messages’ over mechanisme, risicofactoren, klinische relevantie en afhandelmogelijkheden.
 • Een sjabloon om afspraken vast te leggen met alle opties die aan bod zijn gekomen in het theoretische gedeelte (zowel de optimale als de niet-optimale).

 


Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en vallen

Beschrijving

Geneesmiddelen vormen een risicofactor die tot vallen kan leiden. Dit programma geeft eerst een kort overzicht van valrisicofactoren. Daarna komt het verband aan bod tussen medicatie en vallen, met de focus op psychofarmaca (benzodiazepines, antidepressiva en antipsychotica). Het uiteindelijk doel is het gebruik van benzodiazepines verminderen.

Taal

NL

Contact

Carolien Bogaerts – Coördinator beroepsontwikkeling KOVAG
Carolien.bogaerts@kovag.be

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Gedetailleerde beschrijving van het programma Download hier het volledige pakket met de werkmiddelen die de lokale projecten ter beschikking zullen krijgen:

 • Stappenplan opstart lokaal MFO (zie ‘3.MFO Valpreventie-Stappenplan voor opstart)
 • PowerPoint presentatie (zie ‘4. Presentatie MFO verband tussen psychofarmaca en vallen’)
 • Vragenlijst om het effect van het MFO te meten (zie ‘6.Evaluatie effect MFO’)
 • Evaluatieformulier MFO (zie ‘5. MFO Valpreventie_evaluatieformulier’)
 • Template verslag (zie ‘7.MFO Valpreventie_verslagblad’)
 • Thematische fiches
  • Algoritmes voor oordeelkundig gebruik psychofarmaca
   • Achtergrondinformatie (zie ‘8.EVV Achtergrondinfo_algoritmes’)
   • Algoritme benzodiazepines/z-producten (zie ‘9.EVV Algoritme_benzodiazepines_Z-producten’)
   • Algoritme antidepressiva (zie ’10.EVV Algoritme_antipdepressiva’)
   • Algoritme antipsychotica (zie ‘11.EVV Algoritme_antipsychotica’)
  • Educatiebrochure (zie ’13. Educatiebrochure patiënt benzodiazepines en vallen’)
  • 2 sensibilisatiefilmpjes


Transmuraal medicatiebeleid

Beschrijving

 • Het lokaal multidisciplinair overleg in verband met geneesmiddel gerelateerde problemen (GGP) bij opname en ontslag faciliteren.
 • De deelnemers aanzetten tot het maken van lokale, multidisciplinaire afspraken.

Taal

NL

Contact

https://baf.be/diensten/toolboxen/mfo-programma-transmurale-medicatiezorg
Dr. Apr. Marie Van de Putte

Documentatiepakket
beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het programma

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten :

 • Vragenlijsten puntprevalentie
 • PowerPoint presentatie
 • Instrumenten voor nul- en nameting
 • Filmfragment getuigenis patiënten
 • Voorbeeld zorgteamformulier
 • Draaiboek voor animatoren
 • Communicatieplan voor animatoren
  • Template uitnodiging MFO
  • Voorbeeld nieuwsbrief sensibilisering

Het volledige pakket is beschikbaar op https://baf.be/diensten/toolboxen/mfo-programma-transmurale-medicatiezorg

 

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 oktober 2019