print

U gaat in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland wonen

Dankzij de wetgeving van de Europese Unie (EU) hebt u het recht om in een andere lidstaat van de EU te gaan wonen zonder de rechten inzake gezondheidszorg die u in België genoot, te verliezen. U kunt in uw nieuwe land van verblijf trouwens de gezondheidszorg genieten onder dezelfde voorwaarden als de verzekerden van dat land. U geniet dezelfde rechten ook als u woont in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Weet echter dat uw rechten kunnen variëren naargelang van uw situatie en het land van uw bestemming.

Landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Hongarije, Kroatië, Letland, Liechtenstein , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Op deze pagina:


U blijft werken in België, u bent met ouderschapsverlof of u neemt loopbaanonderbreking. 

 • Gezondheidszorg in België 

U en de personen die u ten laste hebt, behouden al uw Belgische rechten inzake gezondheidszorg. U hebt toegang tot de gezondheidszorg en tot de terugbetaling ervan onder dezelfde voorwaarden als verzekerden die in België wonen. 

 • Verzorging in het nieuwe land van verblijf
De Europese wetgeving geeft u ook het recht op toegang tot het gezondheidszorgsysteem van uw land van verblijf. Hiervoor moet u bij uw ziekenfonds een document 'S1' of 'E106'aanvragen.  Als u dit document overhandigt aan een ziekteverzekeringsinstelling van uw land van verblijf, dan zullen u en de personen die u ten laste hebt, ingeschreven zijn in de bestanden er van. U krijgt dan toegang tot de hele gezondheidszorg, onder dezelfde voorwaarden als de verzekerden van dat land. 
 
Opgelet:
 
Als u aan een ziekteverzekeringsinstelling van uw land van verblijf een document 'S1' of 'E106' bezorgt, dan moeten alle aanvragen voor de terugbetaling van de gezondheidszorg die op het grondgebied van dit land werd ontvangen aan de ziekteverzekering van dit land zijn gericht. 
 • Verzorging buiten België en het land van verblijf

In dit geval zijn enkel de regels inzake een tijdelijk verblijf van toepassing.

U bent een persoon ten laste van een in België tewerkgestelde werkgever en u woont alleen in het buitenland


Als u ten aanzien van de Belgische wetgeving een persoon ten laste bent en in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland woont om een andere reden dan een beroepsreden (studies of familiale redenen), dan kunt u alleen in het buitenland wonen en zowel in België als in uw land van verblijf uw gezondheidszorgrechten behouden.
 
Richt u hiervoor tot uw Belgisch ziekenfonds en vraag een document 'S1' of 'E109' aan. Bezorg dit document aan een ziekteverzekeringsinstelling in uw land van verblijf.
 
Belangrijk:
 
In het geval van een verblijf in België of in een ander land behoudt u al uw Belgische gezondheidszorgrechten, net als wanneer u in België zou wonen.


U gaat in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland wonen en werken


Als u in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland woont en u er een beroepsactiviteit uitoefent, dan bent u automatisch een sociaal verzekerde van dit land, dat dan het enige bevoegde land wordt voor uw verzekering op het vlak van gezondheidzorg. Deze regel is ook van toepassing als u een beroepsactiviteit in België of uw wettelijke verblijfplaats in België behoudt.
 
Opgelet:
 • Als u tegelijk in België en in een andere lidstaat van de EER werkt, dan kunnen er nog andere, meer specifieke regels worden toegepast.
 • Vraag hierover meer informatie aan uw ziekenfonds.
 • Voor gedetacheerde werknemers gelden ook specifieke regels.

   

U bent gepensioneerd of invalide

Als gepensioneerde kunt u in een andere lidstaat van de EER wonen, terwijl u toch uw pensioenrecht en uw dekking van gezondheidszorg ten laste van België behoudt.

België en uw nieuwe land van verblijf betalen uw pensioen?

Als u gaat wonen in een van de landen die u een deel van uw pensioen of invaliditeitsuitkering betaalt, dan wordt u automatisch een sociaal verzekerde van dit land.
 
Uw Belgische verzekerbaarheid wordt dan opgeschort.
 
In het geval van een terugkeer naar België of een verblijf in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland moet u in het bezit zijn van een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) die dit land aflevert.
 
U hebt geen recht op een pensioen in het nieuwe land van verblijf?
 
Als u een Belgische gepensioneerde bent en gaat wonen in een EER-lidstaat waar u geen enkel pensioenrecht geniet, dan behoudt u al uw rechten op de gezondheidszorgverzekering van België, waarheen u op elk moment kunt terugkeren om u te laten verzorgen.
 
Maar om te vermijden dat u steeds naar België moet terugkeren, vraagt u bij uw Belgische ziekenfonds een document 'S1' of 'E121' aan. Bezorg dit document aan een ziekteverzekeringsinstelling in uw nieuwe land van verblijf. Dankzij dit document verleent dit land u het recht op alle verzorgingen, onder dezelfde voorwaarden als die voor zijn eigen verzekerden.
 
 
In het geval van een verblijf in een andere lidstaat van de EER hebt u recht op de EZVK, die uw ziekenfonds ook aflevert.
 
Opgelet:
 
Als u naar een ander land gaat, gewoon met de bedoeling om u te laten verzorgen, dan moet u zich vooraf richten tot ofwel uw Belgisch ziekenfonds, ofwel de ziekteverzekeringsinstelling van uw land van verblijf.
 
Belangrijke opmerking:
 
Zelfs als u in het buitenland woont, dan blijft u onderworpen aan de Belgische (ziekteverzekering) verzekering voor geneeskundige verzorging. Dit houdt het volgende in:
 • U hebt altijd het recht om naar België te komen om u te laten verzorgen.
 • Als u op vakantie gaat naar een andere lidstaat van de EER, buiten België, dan kunt u gebruik blijven maken van de EZVK die uw ziekenfonds heeft afgeleverd.
 • Als u naar een ander land gaat, buiten België, met de bedoeling om u te laten verzorgen, dan moet u de voorafgaande toestemming hebben van ofwel uw Belgisch ziekenfonds, ofwel van ziekteverzekeringsinstellingen van uw land van verblijf. Voor meer informatie raden wij u aan om contact op te nemen met uw ziekenfonds.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be