print

Lijst van farmaceutische specialiteiten - de hoofdstukken

De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten is een nominatieve lijst die ingedeeld wordt in verschillende hoofdstukken. U vindt hier de betekenis van de verschillende hoofdstukken.

Op deze pagina:


Hoofdstuk I

Een farmaceutische specialiteit die ingeschreven is in dit hoofdstuk, is vergoedbaar als:

 • de apotheker een voorschrift ontvangt opgesteld door een arts (of tandarts, vroedvrouw)
 • de apotheker de farmaceutische specialiteit aflevert

Hoofdstuk II


In hoofdstuk II kunnen de geneesmiddelenklassen waarvoor ruim verspreide en algemeen gekende principes van goede medische praktijk bestaan, ingeschreven worden.
Ze zijn vergoedbaar als:
 • de apotheker een voorschrift ontvangt opgesteld door een arts (of tandarts, vroedvrouw)
 • de apotheker de farmaceutische specialiteit aflevert.

Opgelet:
Voor de farmaceutische specialiteiten uit hoofdstuk II is de zogenaamde “a posteriori controle” van toepassing.

Hoofdstuk III


In dit hoofdstuk vindt u de perfusievloeistoffen.
Perfusievloeistoffen zijn vloeistoffen die via een infuus toegediend worden bv
 • als bloedvervangend middel
 • als hydraterend middel

Ze zijn vergoedbaar als:

 • de arts de indicaties uit de wetenschappelijke bijsluiter respecteert
 • de apotheker een voorschrift ontvangt opgesteld door een arts (of tandarts, vroedvrouw)
 • de apotheker de farmaceutische specialiteit aflevert


Hoofdstuk IV

 
De terugbetaling van een farmaceutische specialiteit die ingeschreven is in hoofdstuk IV, is onderworpen aan voorwaarden, die worden opgelegd om medische en/of budgettaire redenen. Dit betekent dat de terugbetaling beperkt wordt bv qua indicaties, doelgroep, leeftijd, … . Het zijn de zogenaamde “attestgeneesmiddelen”.
 
Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de paragraaf waarin de farmaceutische specialiteit ingeschreven is.
 
Bovendien is de vergoedbaarheid afhankelijk van een voorafgaande machtiging van de adviserend arts (de zogenaamde “a priori controle”).
Opgelet:
In enkele uitzonderlijke gevallen is geen voorafgaande machtiging nodig en volstaat het een specifieke vermelding te maken op het voorschrift. Dit wordt verduidelijkt in de paragraaf.
 
Ze zijn vergoedbaar als:
 • De patiënt voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden.

  De te volgen procedure is de volgende:

procedure op papier: enkel voor farmaceutische specialiteiten die vergoedbaar zijn via openbare apotheken

  • De arts stelt een terugbetalingsaanvraag op.
  • De patiënt dient de aanvraag in bij het ziekenfonds.
  • o de patiënt ontvangt een machtiging. Deze machtiging kan onmiddellijk toegekend worden of eerst ter controle voorgelegd worden aan het ziekenfonds van de patiënt. Deze machtiging wordt ook geregistreerd in een databank van de ziekenfondsen, MyCareNet, waar de zorgverstrekkers (arts en apotheker) toegang tot hebben. Deze databank wordt voortdurend geactualiseerd en bevat dus de meest recente, geldige machtigingen. Een papieren machtiging afgeleverd aan de patiënt door zijn/haar ziekenfonds heeft geen wettelijke waarde. Dit document informeert de patiënt over zijn/haar recht op tegemoetkoming, maar de gegevens die het bevat zijn soms niet meer geldig. Enkel de gegevens geregistreerd in MyCareNet zijn geldig.

elektronische procedure

  • de arts dient een terugbetalingsaanvraag in
  • de patiënt ontvangt een machtiging. Deze machtiging wordt ook geregistreerd in een databank van de ziekenfondsen, MyCareNet, waar de zorgverstrekkers (arts en apotheker) toegang tot hebben. Deze databank wordt voortdurend geactualiseerd en bevat dus de meest recente, geldige machtigingen. Een papieren machtiging afgeleverd aan de patiënt door zijn/haar ziekenfonds heeft geen wettelijke waarde. Dit document informeert de patiënt over zijn/haar recht op tegemoetkoming, maar de gegevens die het bevat zijn soms niet meer geldig. Enkel de gegevens geregistreerd in MyCareNet zijn geldig.

   notificatieprocedure: enkel voor farmaceutische specialiteiten die exclusief vergoedbaar zijn in de ziekenhuisapotheken

   In het kader van de evolutie naar eGezondheid vervangen we de aanvragen die momenteel nog gebeuren via de notificatieprocedure geleidelijk aan door de verplicht elektronische procedure.
 • De apotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
 • De apotheker consulteert steeds MyCareNet om na te gaan of het aan de patiënt voorgeschreven geneesmiddel in aanmerking komt voor terugbetaling. Hij bezorgt aan de tarificatiedienst de gegevens die vermeld staan op de machtiging. Indien de apotheker vaststelt dat de gegevens in MyCareNet niet overeenstemmen met deze op de papieren machtiging van de patiënt, nodigt hij de patiënt uit om ofwel zijn/haar ziekenfonds, ofwel zijn/haar arts te contacteren om zich te bevragen over de situatie of deze eventueel te regulariseren.
 • De apotheker levert de farmaceutische specialiteit af.
     

Hoofdstuk IVbis


Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in België en door de apotheker ingevoerd worden en terugbetaald worden.
Ze zijn vergoedbaar als:
 • De patiënt voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden.

  De te volgende procedure is de volgende:
  • De arts stelt een terugbetalingsaanvraag op.
  • De patiënt dient de aanvraag in bij het ziekenfonds.
  • De patiënt ontvangt een machtiging.
 • De apotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
 • De apotheker bestelt de farmaceutische specialiteit in het buitenland.
 • De apotheker levert de farmaceutische specialiteit af.

Opmerking:
de apotheker kan een geneesmiddel pas invoeren vanuit het buitenland in één van de volgende gevallen:

 • het geneesmiddel is niet in België geregistreerd
 • het geneesmiddel is wel in België geregistreerd, maar wordt niet in de handel gebracht
 • het geneesmiddel is wel in België geregistreerd, maar is niet meer beschikbaar in de handel
   

Hoofdstuk V

Hoofdstuk V heeft betrekking op de farmaceutische specialiteiten die in de terugbetaling worden opgenomen zonder dat het bedrijf welke de farmaceutische specialiteit in België op de markt brengt het verzoek tot opname in de terugbetaling heeft ingediend. En dit wanneer de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) of de Minister van Sociale Zaken vaststelt dat de begunstigden geen tussenkomst meer genieten van de verzekering voor waardevolle therapieën.

De inschrijving in hoofdstuk V van de lijst wordt automatisch geschrapt als een identieke specialiteit wordt toegelaten in de terugbetaling na een aanvraag tot opname in de terugbetaling.

Hoofdstuk VIII

Dit hoofdstuk bevat de “gepersonaliseerde” geneesmiddelen die enkel terugbetaald zijn nadat aan- of afwezigheid van een moleculaire biomerker is aangetoond. Hoofdstuk VIII is zeer gelijkaardig aan hoofdstuk IV: de terugbetaling van een farmaceutische specialiteit is onderworpen aan voorwaarden die zijn vastgelegd in de paragraaf waarin de farmaceutische specialiteit ingeschreven is en er moet een machtiging gevraagd worden aan een adviserend-arts. De aanvraagprocedure is dezelfde als voor de farmaceutische specialiteiten uit hoofdstuk IV. Machtigingen voor een geneesmiddel dat verhuisd is van hoofdstuk IV naar hoofdstuk VIII zullen niet via de oude manier kunnen verlengd worden. Hiervoor zijn specifieke instructies voorzien.

Naast een lijst met farmaceutische specialiteiten bevat hoofdstuk VIII ook een lijst met de overeenkomstige “companion diagnostics” of “predictieve biomerkers”. Dit maakt het mogelijk de terugbetaling van het geneesmiddel en de biomerker aan elkaar te koppelen, zodat beiden in eenzelfde terugbetalingsprocedure kunnen aangevraagd worden en de terugbetaling gelijktijdig kan starten na een uniforme beslissing.

Op onze webpagina over de terugbetaling van gepersonaliseerde geneesmiddelen en companion diagnostics vindt u meer informatie over deze gekoppelde procedure.

Waar kan ik nagaan in welk hoofdstuk een farmaceutische specialiteit ingeschreven is?


U kan het hoofdstuk opzoeken met behulp van de zoekmotor van de “vergoedbare farmaceutische specialiteiten”.
U gaat als volgt te werk:
 1. Kies de gewenste farmaceutische specialiteit.
 2. Kies de gewenste verpakking door de overeenkomstige RIZIV-code aan te klikken.
 3. Het hoofdstuk vindt u in de kolom “Hoofdst.-Paragr.” (het Romeinse cijfer).
    

Waar kan ik de integrale versie van een hoofdstuk raadplegen?


U kan deze documenten hier raadplegen:

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be