print

Ziekenhuizen

U vindt hier de informatie die u als ziekenhuismedewerker nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier ook de documenten en  webtoepassingen die u nodig hebt bij de uitoefening van uw beroep.

Op deze pagina:

Hervorming van de ziekenhuisfinanciering

Eén van de belangrijkste hervormingswerven die door het regeerakkoord is geïdentificeerd, betreft de ziekenhuisfinanciering.

Verzorging in ziekenhuizen

U vindt hier heel wat info in verband met verzorging in ziekenhuizen :

Bovendien vindt u hier verschillende overeenkomsten  (onder andere met de verzekeringsinstellingen).

Referentiebedragen

Het systeem van de referentiebedragen  moet verschillen in de praktijkvoering wegwerken van ziekenhuizen die dezelfde aandoeningen behandelen. Een referentiebedrag is de norm waarmee een ziekenhuis wordt vergeleken.

Elektronische gegevensoverdracht en databanken

Onderzoek, opleiding en kwaliteitspromotie

Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Om de performantie en doelmatigheid van het toezicht op de ziekenhuizen te verhogen, hebben we samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) de Cel Audit Ziekenhuizen opgericht. Het toezicht wordt daardoor efficiënter, eenvoudiger en transparanter.

Inschrijving van pasgeboren kinderen bij een ziekenfonds

Vanaf 1 januari 2023 worden pasgeboren kinderen ingeschreven bij een ziekenfonds als persoon ten laste wanneer hun ouders hen niet inschrijven binnen een termijn van 45 kalenderdagen. Dit is belangrijk voor de terugbetaling van hun geneeskundige zorg.

Deze ambtshalve inschrijving gebeurt aan de hand van een formulier dat door het ziekenhuis opgesteld wordt. Het ziekenhuis moet dit formulier opsturen naar het ziekenfonds van de persoon die het kind ter wereld bracht op basis van de volgende adressenlijst.

Bestelling van documenten

Overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen

Ziekenhuizen moeten, in overeenstemming het kb van 13 september 2023, ten laatste negen maanden nadat een eerste farmaceutische specialiteit, (vergund overeenkomstig artikel 6bis, § 1, achtste lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen,) wordt ingeschreven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en beschikbaar is, een overheidsopdracht gunnen voor de biologische geneesmiddelen, zoals gedefinieerd door de Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en de farmaceutische specialiteiten, vergund overeenkomstig artikel 6bis, § 1, achtste lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, die hetzelfde werkzaam bestanddeel of dezelfde werkzame bestanddelen bevatten.

Een ziekenhuis kan in behoorlijk verantwoorde gevallen afwijken van de termijn van 9 maanden. Dat kan door een dergelijke afwijking mee te delen aan onze Dienst voor geneeskundige verzorging via  specpharma@riziv-inami.fgov.be met als onderwerp van de mail "Afwijking van de toepassing van het KB van 13.9.2023 (biologische geneesmiddelen – overheidsopdrachten) + NAAM van de instelling die de afwijking vraagt", en dit ten laatste één maand voor afloop van de termijn. 

Indien de Dienst voor Geneeskundige Verzorging de motivatie niet afdoende acht, meldt hij dit aan de Belgische Mededingingsautoriteit. 

Hier vindt u Je vindt hier een document met praktische vragen die ons al zijn gesteld over dit onderwerp.

Contact
Farmaceutisch beleid
E-mail: specpharma@riziv-inami.fgov.be