print

Analyse van de stroom van buitenlandse patiënten opgenomen in Belgische ziekenhuizen

De Belgische ziekenhuizen verzorgen regelmatig buitenlandse patiënten die hiervoor speciaal naar België komen. Het Observatorium voor patiëntenmobiliteit, opgericht in 2011 in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, beschrijft deze patiëntenstroom en meet er de gevolgen van op de wachtlijsten en het zorgaanbod.

Het Observatorium creëert niet zelf nieuwe gegevensregistratiesystemen. Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid sturen het Observatorium de noodzakelijke gegevens voor zover ze daarover beschikken.

Op deze pagina:

Wat doet het Observatorium voor patiëntenmobiliteit?

Sinds 2011, heeft dit Observatorium volgende opdrachten:

 • het verzamelen van gegevens inzake patiëntenmobiliteit, meer bepaald over het aantal patiënten die niet ressorteren onder een Belgisch ziekenfonds dat behandeld wordt in Belgische ziekenhuizen, over de behandeling die zij ontvangen, en over hun land van herkomst
 • het verzamelen van gegevens over de wachttijden voor de behandeling van de patiënten die ressorteren onder een Belgisch ziekenfonds in Belgische ziekenhuizen
 • het faciliteren, onderhandelen en begeleiden van overeenkomsten met buitenlandse zorgverzekeraars. Het Observatorium heeft een leidraad opgesteld voor Belgische ziekenhuizen bij het afsluiten van dergelijke contracten met buitenlandse actoren
 • het opbouwen en aanbieden van de nodige expertise bij de bepaling van de prijs van de behandelingen die door ziekenhuizen op de buitenlandse markt aangeboden zullen worden
 • de Belgische regering adviseren inzake de uitbreiding van de infrastructuur, het planningsbeleid en de instroom van medici, paramedici en verzorgend personeel in functie van het aantal behandelingen van patiënten die niet ressorteren onder een Belgisch ziekenfonds.

   

Toezicht op de wachtlijsten voor sommige verstrekkignen

In nauwe samenwerking met het Intermutualistisch Agentschap (IMA), heeft het Observatorium de methodologie bepaald voor het toezicht op de wachtlijsten voor bepaalde tussenkomsten en technische verstrekkingen in ziekenhuismilieu.

Samenstelling van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit?

Verschillende actoren zijn vertegenwoordigd in het Observatorium:

 • 5 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en representatieve organisaties van zelfstandigen
 • 5 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
 • 5 vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen)
 • 5 vertegenwoordigers voor de zorgverleners
 • 1 vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • 1 vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid en de OISZ
 • 1 vertegenwoordiger van het RIZIV
 • 1 vertegenwoordiger van de Gewestelijke of Gemeenschapsministers bevoegd voor Volksgezondheid (1 per bevoegde Minister)
 • 1 vertegenwoordiger van de federale Ministers bevoegd voor Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Contacten

Observatorium voor patiëntenmobiliteit

E-mail: obs_pat_mob@riziv-inami.fgov.be