print

Verifieer de identiteit van uw patiënten in het ziekenhuis

Bij een raadpleging of een (spoed)opname in het ziekenhuis, is het belangrijk om uw patiënten correct te identificeren. Dit heeft talrijke voordelen, bijvoorbeeld voor de facturatie en terugbetaling van de zorg voor de patiënt.

Als ziekenhuismedewerker zal u vanaf 1 april 2024 verplicht zijn om de identiteit van uw patiënten te verifiëren als u de derdebetalersregeling toepast. Er is een overgangsregeling afgesproken tussen de ziekenhuizen en ziekenfondsen.

Op deze pagina:

Waarom de identiteit van uw patiënten verifiëren?

De patiënt correct identificeren, zorgt voor:

  • een extra garantie op de beste zorg, de juiste behandeling en een correcte toekenning van medische gegevens voor de patiënt
  • het vermijden van administratieve fouten en facturatiefouten (een efficiënte samenwerking tussen de ziekenhuizen en de ziekenfondsen)
  • het bestrijden van eventuele fraude, waaronder mogelijke identiteitsfraude door patiënten

Het verifiëren van de identiteit van de patiënt heeft in geen enkel geval als doel om de toegankelijkheid van de geneeskundige verzorging te beperken.

Hoe de identiteit van uw patiënten verifiëren?

Gebruik als ziekenhuismedewerker bij voorkeur de volgende identiteitsmiddelen om uw patiënt te identificeren:

  • voor een volwassene: zijn Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische vreemdelingenkaart
  • voor een kind: zijn Kids-ID of ISI+ kaart.

Sinds 26 april 2021 vervangen de nieuwe eID-kaarten geleidelijk de elektronische identiteitskaarten die het einde van hun geldigheidsduur bereikt hebben of als verloren, gestolen of vernietigd zijn opgegeven. Dit verandert de manier waarop eID-kaarten worden gelezen omdat de contact chip op de achterkant van de nieuwe kaart staat. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe eID-kaart of om de meest recente versie van de eID-software te installeren.

Als de patiënt niet beschikt over een van deze documenten, gebruik dan:

  • een attest van verlies of diefstal van de identiteitskaart,
  • een attest van sociaal verzekerde,
  • of een kleefbriefje van het ziekenfonds,
  • de toepassing Itsme.

Verplicht vanaf 1 april 2024 bij toepassing van de derdebetalersregeling

In de thuiszorg zijn verpleegkundigen al sinds 1 oktober 2017 verplicht om de identiteit van hun patiënten te verifiëren.

Voor de ziekenhuissector heeft het Verzekeringscomité op 16 december 2019 de modaliteiten voor de verificatie van de identiteit van de patiënt goedgekeurd, die werden uitgewerkt door de ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen.

Aan deze modaliteiten werden een aantal wijzigingen aangebracht als gevolg van de monitoringfase. 

Vanaf 1 april 2024 zal u als ziekenhuismedewerker ook verplicht worden om de identiteit van uw patiënten te verifiëren als u elektronisch factureert en de derdebetalersregeling toepast. 

De testfase, die liep vanaf september 2021, is afgelopen. Deze fase heeft geleid tot een aantal preciseringen en toevoegingen aan de instructies voor elektronische facturatie.

De monitoringfase, waarbij u de gegevens met betrekking tot de lezing van de identiteit van uw patiënten kan registreren in het elektronisch facturatiebestand, is gestart op 1 mei 2022.  

Vanaf 1 september 2024 is de deelname aan de monitoringfase verplicht. Dit werd afgesproken tussen de ziekenhuizen en ziekenfondsen in het kader van een overgangsregeling. De verplichte monitoringfase zal eindigen op 31 december 2024.

Maak er, in afwachting van de verplichte elektronische identificatie vanaf vandaag al de gewoonte van om de identiteit van uw patiënten te verifiëren!

Contacten

Attesteren van verstrekkingen

E-mail: Jur_Reg@riziv-inami.fgov.be