print

Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) hebben we de Eenheid Audit Ziekenhuizen opgericht. Die voert thematische audits uit in de ziekenhuizen om de doelmatigheid van de gezondheidszorg en een optimaal gebruik van de beschikbare middelen te verhogen.

Op deze pagina:

Waarom een Eenheid Audit Ziekenhuizen?

De missie van de Eenheid Audit Ziekenhuizen is:

Het verhogen van de kwaliteit, performantie, conformiteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg georganiseerd en geleverd door de ziekenhuizen, met als doel:

  • toegevoegde waarde te creëren voor patiënt, ziekenhuis en overheid;
  • het gebruik van de federale middelen, voorzien voor de gezondheidszorg, te optimaliseren.

Deze missie is verankerd in  belangrijke bestuursdocumenten.

Hoe gaat de Eenheid Audit Ziekenhuizen te werk?

De Eenheid Audit Ziekenhuizen hanteert welbepaalde auditmethoden voor de thematische audits in de ziekenhuissector. In elk onderzoek zullen we het volgende evalueren:

  • conformiteit aan normen en regels van de 3 administraties (bv. nomenclatuur, ICD-10-BE, regelgeving FAGG, BMUC, P4P, enz.)
  • performantie en doelmatigheid van de verleende zorg (in functie van bv. guidelines, benchmarking, enz.)

Zo kunnen we op een objectieve manier nagaan in hoeverre er afwijkingen bestaan tussen de te behalen doelstellingen en de werkelijkheid.

De audits leggen de nadruk op het belang van follow-up in de verbetertrajecten van ziekenhuizen en hun zorgverleners. Hierbij staan feedback, vragen naar toelichting, delen van ‘best practices’, uitnodigen tot verbeterinitiatieven en monitoring centraal. Zorgverleners en ziekenhuizen kunnen op die manier samen met de overheid werken aan een continue verbetering. De audits willen dan ook:

  • vooral toekomstgericht bijsturen eerder dan bestraffen voor het verleden
  • de regelgeving van de overheid optimaliseren.

Samenwerking is essentieel. De 3 administraties brengen hun federale bevoegdheden samen. Ze bundelen hun expertise en databestanden en koppelen voor alle ziekenhuizen de diagnose- en behandelingsgegevens aan de facturatiegegevens.

Ook samenwerking met externe partners is gepland, zowel op structureel vlak of telkens als het nodig is in het kader van een specifieke situatie (‘ad hoc’). Voorbeelden: samenwerking met het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), met de beroepsverenigingen, enz.

Welke thematische audits zijn uitgevoerd of gepland?

De volgende audits zijn uitgevoerd:

De volgende audits zijn reeds lopend of gepland:

  • Een eerste impact van ‘laagvariabele zorg’
  • Complexe chirurgie slokdarm en pancreas

Meer info

Oprichting van de eenheid audit ziekenhuizen: wet van 18 mei 2022, titel 5, hoofdstuk 5 ​

Contacten

Secretariaat Audit Ziekenhuizen

Tel: +32 (0)2 739 70 82

E-mail: audit.ziekenhuizen@riziv-inami.fgov.be

Bereikbaar van 9-12 en van 13-16 uur