print

Ziekteverzekering: Het RIZIV stelt interdisciplinaire gezondheidszorgdoelstellingen voor als basis van zijn toekomstige meerjarenbegroting

03-08-2021

Het RIZIV zet een volgende stap naar de eerste dynamische meerjarige begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging (2022-2024): het intermediair rapport. De innovaties? Het RIZIV gebruikt interdisciplinaire gezondheidszorgdoelstellingen als het cement en kompas voor de fundamenten van de ziekteverzekering voor een meerjarige begroting voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Zo zet het RIZIV samen met zijn partners de gezondheid van de patiënt en ontschotting nog meer centraal.

Op deze pagina:

 

Onze gezondheid centraal

Het RIZIV en zijn partners ijveren sinds enkele jaren voor de integratie van gezondheid(szorg) door het doorbreken van de schotten tussen de sectoren aan te moedigen, om beter te kunnen beantwoorden op een veranderende samenleving. In 2021 ontwikkelden we samen met verschillende partners uit de sectoren  een integratie van interdisciplinaire gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering. Meer bepaald stellen we het intermediair rapport voor: een samenvatting van de prioritaire initiatieven.

Zo voorzien we bij de begrotingsprocedures vanaf 2022 in de toekenning van middelen aan de interdisciplinaire gezondheidszorgdoelstellingen om de best mogelijke en meest waardevolle investering van de middelen en de verbetering van de performantie van het systeem te garanderen, op een transparante manier en met continue opvolging. Het RIZIV en zijn partners werden daarbij bijgestaan door een Wetenschappelijk Comité.

Prioritaire initiatieven en domeinen

De weerhouden gezondheidszorgdoelstellingen geven prioriteit aan investeringen in de volgende domeinen:

  • Toegankelijkheid van de zorg
  • Preventieve zorg en chronische ziekten
  • Multidisciplinaire zorgtrajecten
  • Geïntegreerde zorg
  • Mentale gezondheidszorg

Het intermediair rapport schuift 17 prioritaire initiatieven en 30 ‘appropriate care’-initiatieven naar voor. Tot slot bevat het rapport ook aanbevelingen om van een jaarlijkse naar een meerjarige begroting te evolueren, en om het budget van de ziekteverzekering transparanter en meer transversaal te maken zodat de verschillende beroepsgroepen meer nog dan vandaag het geval is samenwerken in het belang van de patiënt. 

Deze vernieuwde werking laat toe de begroting transparanter te maken en gemakkelijker om op te volgen.

“De methodologie kan zeker nog verfijnd worden, het resultaat van dit participatief proces is geen revolutie, maar toont vooral aan dat er grote bereidheid is bij de verschillende actoren om op de ingeslagen weg verder te gaan, met de gezondheidszorgdoelstellingen als kompas”, zegt Brieuc Van Damme, die samen met Jo De Cock namens het RIZIV de algemene projectcoördinatie verzorgde.

Het rapport als basis voor toekomstig budgettair overleg

Ter inspiratie ontvangen de Akkoorden en overeenkomstencommissies, waarin de verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn, het rapport, met zijn voorgedragen prioritaire initiatieven. Zij zullen het als basis gebruiken voor hun discussies omtrent de budgetten van 2022. Het zal ook als leidraad dienen voor de budgetbesprekingen 2023 en 2024. Een werkgroep van het Verzekeringscomité en de Algemene Raad zullen ook een werkgroep samenstellen die het intermediair rapport moet finaliseren voor 20 december 2021 zodat onder meer de budgetprocedures 2023 en 2024 beter afgestemd zijn op een meerjarenbenadering op basis van prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen.

Een gëintegreerde en transversale aanpak van de gezondheidszorg

Onze gezondheidszorg staat algemeen gekend als een toegankelijk en kwaliteitsvol systeem. Om dat zo te houden onderwerpt de overheid het regelmatig aan een algemene check-up. Die analyses leveren een genuanceerd beeld op van onze ziekteverzekering. Zo waken de overheid en stakeholders erover dat ze de sterktes verder uitbouwt en aan de zwaktes werkt. In combinatie met een dynamisch meerjarig budgettair kader, een sterkere focus op doelmatige zorg en het gebruik van gezondheidszorgdoelstellingen kan een strategische (middel)langetermijnvisie voor de ziekteverzekering vorm krijgen en van de nodige middelen worden voorzien.

Binnenkort vieren we de 60e verjaardag van de wet-Leburton (1963) en het Sint-Jansakkoord (1964) die de funderingen legden voor de ziekteverzekering en het medico-sociaal overleg zoals we die vandaag kennen: gebaseerd op sectorale onderhandelingen. Dat heeft lang goed gewerkt. Demografie en zorg veranderden de voorbije 60 jaar fundamenteel: omwille van de vergrijzing wordt een van de belangrijkste uitdagingen de best mogelijke zorg te blijven aanbieden aan chronische, multimorbide patiënten. Ten laatste vragen technologische vooruitgangen ook een snelle aanpassing van het systeem. De ziekteverzekering heeft dus een actualisatie nodig van de gebruikte beleidsinstrumenten en processen die een geïntegreerde, transversale aanpak faciliteren om de ziekteverzekering in een nieuwe plooi te leggen voor de komende 60 jaar.

Onder voorzitterschap van het RIZIV werken afgevaardigden van verzekeringsinstellingen, organisaties van zorgverleners en patiëntenverenigingen samen met beleidsmakers aan deze ontwikkeling.

  • Taskforce gezondheidzorgdoelstellingen bepaalde de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen voor de periode 2022- 2024
  • Taskforce appropriate care zorgt voor de uitwerking van appropriate care-maatregelen die efficiëntiewinsten in lijn met de geprioriteerde gezondheidszorgdoelstellingen en gebaseerd op het principe “de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment”.
  • Taskforce dynamisch meerjarenkader heeft een meerjarenraming opgesteld op basis van de info van de andere taskforces, rekening houdend met de oriëntaties uit het regeerakkoord. Daarnaast begeleidde een Wetenschappelijk Comité de werkzaamheden en voorzag het de nodige wetenschappelijk input en feedback. 

Hoe de verschillende taskforces tot hun ideeën en voorstellen zijn gekomen leest u in het rapport: “Meerjarig begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging 2022 – 2024: Intermediair rapport 14/07/2021”.

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be