print

De terugbetalingsvoorwaarden van onderzoeken die door een laboratorium zijn uitgevoerd

De verplichte ziekteverzekering betaalt de onderzoeken terug die een laboratorium voor klinische biologie, anatomopathologie of genetica uitvoert en die in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zijn opgenomen, op voorwaarde dat die onderzoeken in erkende laboratoria en door gekwalificeerde zorgverleners worden uitgevoerd.

Op deze pagina:

Welke laboratoriumonderzoeken worden terugbetaald?

De ziekteverzekering betaalt de volgende onderzoeken terug:

In die artikelen van de nomenclatuur worden ook de bekwamingsvereisten van de zorgverleners voor het uitvoeren van de onderzoeken gepreciseerd.

Welke laboratoria zijn erkend?

Sciensano heeft als wettelijke opdracht de erkenning, namens de minister, van de laboratoria voor klinische biologie en van de laboratoria voor anatomopathologie. De voorwaarden, modaliteiten en formulieren om als laboratorium te worden erkend kunnen op de website van de dienst Kwaliteit van Laboratoria van Sciensano worden geraadpleegd.

De onderzoeken vermeld in de artikelen 3,18 en 24 van de nomenclatuur, worden terugbetaald als ze zijn uitgevoerd door een laboratorium dat door Sciensano is erkend om die onderzoeken uit te voeren.

De onderzoeken vermeld in artikel 24bis van de nomenclatuur, worden terugbetaald als ze zijn uitgevoerd door een laboratorium voor klinische biologie dat door Sciensano is erkend en dat de ISO 15189 –accreditering (toegekend door het BELAC) voor het uitgevoerde onderzoek heeft behaald.

De onderzoeken voor anatomopathologie die in artikel 32 van de nomenclatuur zijn opgenomen, worden terugbetaald als ze zijn uitgevoerd door een laboratorium voor anatomopathologie dat door Sciensano is erkend.

De onderzoeken vermeld in artikelen 33bis en 33ter, worden terugbetaald als ze zijn uitgevoerd door een laboratorium voor klinische biologie of een laboratorium voor anatomopathologie dat door Sciensano is erkend of door een laboratorium van een centrum voor genetica dat de ISO-norm 15189 (toegekend door het BELAC) voor het uitgevoerde onderzoek heeft behaald.

De onderzoeken vermeld in artikel 33, worden terugbetaald als ze zijn uitgevoerd door een laboratorium dat overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 1987 tot één van de 8 erkende centra voor antropogenetica behoort en als ze zijn uitgevoerd door een arts daartoe gemachtigd door de minister van Volksgezondheid.

Is het laboratorium wel erkend om een onderzoek uit te voeren?

Aan de hand van de laatste 3 cijfers van het erkenningsnummer van een laboratorium (de zogenaamde bevoegdheids- of kwalificatiecode) kunt u zien om welk type van laboratorium het gaat. Sinds 1 maart 2013 is er per type van laboratorium een vaste bevoegdheidscode toegekend:

 • 998 voor klinische biologie
 • 997 voor anatomopathologie
 • 996 voor menselijke erfelijkheid (antropogenetica)

Vóór 1 maart 2013 veranderde die bevoegdheidscode naargelang de verstrekkingen die het laboratorium mocht uitvoeren. Elke bevoegdheidscode stond dus voor een andere combinatie van verstrekkingen. Dit betekende dat een aantal laboratoria regelmatig een andere bevoegdheidscode kregen, wat voor verwarring en onduidelijkheid zorgde. Daarom hebben we ervoor gekozen om één code toe te kennen per type van laboratorium. Elke week delen we de bijgewerkte gegevens elektronisch mee aan de ziekenfondsen (op basis van de informatie die we krijgen van het Sciensano). Bij wijzigingen publiceren we ook de bijgewerkte lijst van de actieve labo’s en hun verstrekkingen op de website.

Meer uitleg over de samenstelling van het erkenningsnummer en de lijst van de actieve labo’s en hun verstrekkingen vindt u onder “Lijsten” bij meer info onderaan deze pagina.

Welke laboratoria zijn geconventioneerd?

De conventiestatus van een laboratorium hangt af van de conventiestatus van de artsen en de apothekers-biologen die werken in het labo. In die zin is een ‘geconventioneerd labo’ te beschouwen als een labo waarbinnen elke zorgverlener volledig geconventioneerd is. In dat geval is een ereloonsupplement vragen niet toegestaan. Als er één zorgverlener gedeeltelijk geconventioneerd of niet-geconventioneerd is, bestaat de mogelijkheid dat die zorgverlener een ereloonsupplement vraagt voor de analyse die hij heeft uitgevoerd. Dergelijke laboratoria worden beschouwd als niet-geconventioneerd.

Laboratoria mogen enkel supplementen vragen als ze de patiënten daar voorafgaandelijk aan de afname over hebben ingelicht, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks via de voorschrijver.

Hieronder vindt u de lijst van laboratoria voor klinische biologie, pathologische anatomie en genetica, met vermelding van hun conventiestatus:

Hoe moeten de laboratoria die onderzoeken factureren?

Indien de prestaties rechtstreeks aan de verzekeringsinstelling worden aangerekend (derdebetalersregeling), dient de facturatie (volgens artikel 6, § 16, 2° van de Verordening van 28/7/2003) gepaard te gaan met de aflevering van een elektronisch facturatiebestand dat voldoet aan de instructies voor de facturatie via magnetische of elektronische drager.

De toepassingsregels toepassen op het bedrag dat uw patiënt betaalt.

Terugbetaling van DNA-onderzoeken die door een buitenlands laboratorium zijn verricht

Sinds 1 januari 2013 worden DNA-onderzoeken (genetische onderzoeken) die door een buitenlands laboratorium zijn verricht, volledig door de ziekteverzekering terugbetaald dankzij een overeenkomst met de 8 centra voor antropogenetica die op basis van het KB van 14.12.1987 zijn erkend.

De onderzoeken worden terugbetaald als ze aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • ze zijn opgenomen in een lijst die elk jaar door alle geconventioneerde centra voor antropogenetica wordt opgesteld en die door de Akkoordraad is goedgekeurd;
 • ze zijn uitgevoerd door een laboratorium dat als laboratorium is erkend om testen op menselijk genetisch materiaal uit te voeren, overeenkomstig de wetgeving die van kracht is in het land waar dat laboratorium is gevestigd;
 • ze zijn uitgevoerd door een laboratorium dat de internationaal erkende kwaliteitsnormen of gelijkwaardige normen naleeft die zijn erkend door het land waar dat laboratorium is gevestigd;
 • ze zijn uitgevoerd door een laboratorium dat is opgenomen in een lijst van buitenlandse referentielaboratoria die de vereiste kwaliteitsgaranties en de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor die testen kunnen voorleggen. Die lijst wordt elk jaar door de geconventioneerde centra voor antropogenetica opgesteld en gevalideerd door de Akkoordraad. In geval van een uiterst zeldzame test die niet in de lijst is opgenomen, moet het referentielaboratorium dat de test uitvoert, door Orphanet of door een gelijkwaardige internationale instantie als referentielaboratorium worden vermeld;
 • als een laboratorium van een centrum voor antropogenetica dat op het Belgisch grondgebied is gevestigd, de vereiste expertise ontwikkelt voor het uitvoeren van een test die in de lijst is opgenomen en daarbij alle kwaliteitsgaranties kan voorleggen, wordt die test niet meer door die overeenkomst gedekt;
 • de testen moeten zijn voorgeschreven in het kader van een diagnostische oppuntstelling of van de follow-up van een patiënt door een arts die in de vermoedelijke aandoening is gespecialiseerd;
 • de testen moeten een klinisch belang hebben dat voor de diagnose en de follow-up van de patiënt is aangetoond;
 • het voorschrift moet worden gevalideerd door een arts die een specifieke geneticaopleiding heeft genoten.

De centra voor antropogenetica factureren die onderzoeken rechtstreeks aan ons.

Terugbetaling van moleculair biologische testen met “next generation sequencing” in de (hemato)-oncologie

Op 19 maart 2018 heeft het Verzekeringscomité een pilootstudie goedgekeurd om “next generation sequencing” (NGS) gecontroleerd in het gezondheidssysteem te introduceren. Sindsdien, kunnen ziekenhuizen en laboratoria die toetreden tot de overeenkomst in deze pilootstudie een verhoogde terugbetaling krijgen voor de diagnostische testen in de oncologie en hemato-oncologie uitgevoerd met NGS. Om in te spelen op veranderingen in het kader van NGS-testen en de terugbetaling permanent te maken, treedt op 1 juli 2024 een nieuwe overeenkomst in werking.

De overeenkomst streeft naar een kwalitatief optimale uitvoering van NGS, en houdt rekening met de ontwikkelingen in het kader van NGS-testen, dankzij:

 • duidelijke en transparante samenwerking tussen het RIZIV en de instellingen die deelnemen aan de overeenkomst
 • door het afsluiten van een overeenkomst beperken we de praktijk ervan tot de instellingen met een aangetoonde ervaring  en houden we via een jaarlijks Begeleidingscomité toezicht op de minder ervaren instellingen
 • een permanente terugbetaling voor tests die aan de voorwaarden voldoen

Terugbetaling genexpressieprofilering bij vroegstadium borstkanker

Bepaalde patiënten met vroegtijdige borstkanker kunnen hun gevoeligheid voor chemotherapie laten testen met een genexpressieprofileringstest (GEP-test). Zo kunnen we onnodige chemotherapie vermijden.

Het aantal GEP-vergoedingen waarop een deelnemende erkende borstkliniek recht heeft, wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal nieuwe borstkankerpatiënten die de erkende borstkliniek per jaar registreerde bij het Kankerregister voor de drie meest recente kalenderjaren waarover het Kankerregister over de volledige cijfers beschikt.

Meer info over de overeenkomst

Terugbetaling opsporing van het apenpokkenvirus

We voorzien een overeenkomst voor de financiering voor de opsporing van het apenpokkenvirus in ons land via erkende laboratoria.

​ ​​

Contacten

Lijst van de codes en verstrekkingen labo’s – Lijst van actieve labo’s

​Contacteer dan onze Directie verzorgingsinstellingen- en diensten
Leen Duffeleer
Tel. : +32(0)2 739 72 18
e-mail: hospit@riziv-inami.fgov.be
Kantoren geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

Nomenclatuur labo’s

​Contacteer dan onze Medische directie:
Pieter Geentjens
Tel.: +32(0)2 739 70 12
e-mail: pieter.geentjens@riziv-inami.fgov.be

Secretariaat medische directie - overeenkomsten

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be

Facturatieinstructies labo’s

​Contacteer dan onze Directie actuariaat en budget:
Annelies Degraeve
Tel.: +32(0)2 739 78 45
e-mail: annelies.degraeve@riziv-inami.fgov.be

Conventionering labo’s

​Contacteer dan onze Medische directie:
Kris Van De Velde
Tel.: +32(0)2 739 73 86
e-mail: kris.vandevelde@riziv-inami.fgov.be