print

Terugbetaling genexpressieprofilering (GEP) bij vroegstadium borstkanker

Bepaalde patiënten met vroegtijdige borstkanker kunnen hun gevoeligheid voor chemotherapie laten testen met een genexpressieprofileringstest (GEP-test). Zo kunnen we onnodige chemotherapie vermijden.

De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt deze GEP-testen terug als ze in een erkende borstkliniek met een overeenkomst uitgevoerd worden.

We definiëren een GEP-test in het kader van deze overeenkomst als een moleculair biologische test voor het bepalen van het expressie-niveau van een welbepaald panel van genen in het tumorweefsel.

Op deze pagina:

​Een extra criterium om een behandelstrategie bij borstkanker te kiezen

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en 20% van de overlijdens veroorzaakt door kanker, zijn het gevolg van borstkanker.
Klassiek gebruikt men in de risicobepaling voor de keuze van de behandelingsstrategie een aantal klinische en biologisch/pathologische criteria zoals o.a. de leeftijd van de patiënt, de grootte van de tumor, de kenmerken van de tumor na microscopisch onderzoek, de besmetting van lymfeklieren. Voor de meeste patiënten geeft dit voldoende informatie voor een therapiekeuze. Voor de gevallen waar deze keuze niet voor de hand ligt, werd klassiek vaak chemotherapie aan de behandeling toegevoegd om maximaal klinisch effect te bekomen. Dit gaat echter gepaard met een impact op de levenskwaliteit.

Bij deze risicobepaling komt nu een genetische profilering (GEP) van de tumor. De genetische handtekening van de tumor wordt in kaart gebracht.

De voordelen van GEP-testen

GEP-testen leveren belangrijke prognostische en therapeutische informatie. Zij kunnen aangeven of bepaalde patiënten baat hebben bij chemotherapie of niet.

In een pilootproject dat liep van 2019 tot 2022, konden we vaststellen dat GEP-testen bij vroegtijdige borstkanker een belangrijke bijdrage levert in de klinische praktijk. Het gebruik van GEP-testen heeft ertoe geleid dat

  • chemotherapie gerichter werd toegediend aan patiënten die er werkelijk baat bij hebben.
  • het vermijden van een behandeling met chemotherapie in ongeveer 40% van de geteste gevallen.

Het kan dus de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van bepaalde patiënten ten goede komen en de behandeling verder personaliseren.

Doelstellingen van de overeenkomst

De overeenkomst beoogt een tegemoetkoming van GEP-testen, gecombineerd met het vermijden van een ongecontroleerde proliferatie van het gebruik

Gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur, cijfers van de Stichting Kankerregister en besprekingen met Belgische experten, werd bepaald dat 20-25% van de jaarlijks zo’n 10.000 patiënten met vroegtijdige borstkanker baat kunnen hebben met het uitvoeren van een GEP-test. Deze overeenkomst voorziet daarom in een tegemoetkoming van jaarlijks maximaal 2.500 GEP testen.

Deze 2.500 GEP-testen worden verdeeld over de deelnemende borstklinieken, in verhouding tot het aantal patiënten dat zij in de afgelopen jaren registreerden bij de Stichting Kankerregister.

Wie kan toetreden tot de overeenkomst en hoe?

Enkel de verplegingsinrichtingen die beschikken over een erkende borstkliniek zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 26 april 2007 kunnen deelnemen aan deze overeenkomst.

Als u voldoet aan dit toetredingscriterium, kan u de Overeenkomst (versie van 19 december 2022) vervolledigen, digitaal ondertekenen en versturen naar ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be, of in tweevoud afdrukken, ondertekenen en deze documenten aangetekend versturen naar:

Tara Bouwens
Medische Directie
Dienst Geneeskundige verzorging
RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Welke GEP-testen vergoedt de ziekteverzekering?

Het Verzekeringscomité bepaalt welke GEP-testen in aanmerking komen voor een vergoeding. De GEP-test, inclusief het interpretatie-algoritme en het laboratorium waar de test wordt uitgevoerd, dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen die zijn beschreven in bijlage 1 van de Overeenkomst (versie van 19 december 2022) .

U vindt hier de lijst van aanvaarde testen bij de overeenkomst (bijlage 2).

Een aanvraag om een GEP-test toe te voegen aan de lijst in bijlage 2 kan worden ingediend door:

  • de producent/verdeler van een commerciële test,
  • een klinisch laboratorium dat een specifieke GEP-test wil aanbieden,
  • de contactpersoon van een erkende borstkliniek toegetreden tot de overeenkomst.

De procedure wordt beschreven in bijlage 1 van de Overeenkomst (versie van 19 december 2022).

Hoeveel GEP-testen worden er terugbetaald en aan welke vergoeding?

Er worden jaarlijks maximaal 2.500 GEP-testen vergoed. De vergoeding bedraagt 1.690 € op 1 januari 2023. Dit wordt vanaf 1 januari 2024 aangepast aan de gezondheidsindex (6,05%) naar 1792,25 €.

Er zal enkel een terugbetaling zijn als er voor de uitgevoerde test een volledige registratie is via de Stichting Kankerregister.

Hoeveel GEP-testen worden er terugbetaald per erkende borstkliniek?

Elke erkende borstkliniek toegetreden tot de overeenkomst maximaal een vastgelegd aantal GEP-vergoedingen terugbetaald krijgen.

Het aantal GEP-vergoedingen waarop een deelnemende erkende borstkliniek recht heeft, wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal nieuwe borstkankerpatiënten die de erkende borstkliniek per jaar registreerde bij het Kankerregister voor de drie meest recente kalenderjaren waarover het Kankerregister over de volledige cijfers beschikt. De verhouding tussen het gemiddelde van de borstkliniek en het nationaal gemiddelde bepaalt de fractie van de 2.500 GEP-testen waarop de borstkliniek recht heeft. Dit getal wordt afgerond om het maximaal aantal GEP-vergoedingen voor de erkende borstkliniek te bekomen.

Wanneer ontvangen de borstklinieken de vergoedingen?

De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar 50% van de vergoeding voor de GEP-testen waarop de borstkliniek recht heeft als voorschot.

Het saldo van de GEP-vergoedingen zal jaarlijks worden overgemaakt nadat het Kankerregister het aantal effectief geregistreerde GEP-testen heeft gemeld aan het RIZIV, en dit uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Hoe de gegevens registreren?

Voor elke patiënt met een diagnose van vroegtijdige borstkanker waarvoor het MOC (multidisciplinair oncologisch consult) een GEP-test aanbeveelt, moet de borstkliniek een set van gegevens registreren. Patiënten met een vroegtijdige borstkanker waarvoor geen GEP-test wordt aanbevolen, dienen niet te worden geregistreerd.

Deze web-gebaseerde registratie gebeurt via de Stichting Kankerregister. De specifieke registratiemodule wordt hier beschreven.

Looptijd van de overeenkomst

Deze overeenkomst is geldig vanaf 1 januari 2023 of vanaf datum van ondertekening als deze na 1 januari 2023 valt.

Beide contractanten kunnen de overeenkomst beëindigen. De opzeggingstermijn bedraagt 3 maanden. Deze gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum van de verzending van een gemotiveerde aangetekende brief.

Contacten

Secretariaat medische directie - overeenkomsten

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be