Medische huizen: Administratief beheer

Heeft uw medisch huis een akkoord voor forfaitaire betaling gesloten? Dit is de praktische informatie om uw medisch huis op administratief vlak te beheren.


Een patiënt in- of uitschrijven

De inschrijving (of uitschrijving) van een patiënt in uw medisch huis kan ingaan aan het begin van elke kalendermaand. Zowel voor de inschrijving als voor de uitschrijving is een termijn van 1 tot 2 maanden nodig om de situatie op administratief vlak te regelen.

Een uitzondering aanvragen voor de betalingen per handeling

Betalingen per handeling blijven mogelijk wanneer de zorgverlener deelneemt aan georganiseerde wachtdiensten of aan een wachtdienst aan de poort van een ziekenhuis. Sommige specifieke situaties  voor niet-geregistreerde patiënten, zoals hieronder opgesomd, vereisen het aanvragen van een uitzondering.

  1. wanneer de zorgverlener raadpleging heeft in een centrum voor gezinsplanning;
  2. wanneer de zorgverlener raadpleging heeft in een centrum dat zich bezighoudt met de preventie en/of behandeling van alcoholisme en/of verslaving;
  3. wanneer de zorgverlener raadpleging heeft in een opvangtehuis voor mishandelde rechthebbenden;
  4. wanneer de patiënt tijdelijk in de geografische zone van het medisch huis verblijft.

Uw medisch huis stuurt ons een gemotiveerde aanvraag tot afwijking van de forfaitaire betaling. Wij zullen deze onderzoeken en u over de beslissing informeren.

Een akkoord sluiten om het zorgaanbod van uw medisch huis uit te breiden

Er is een specifieke procedure van toepassing als uw medisch huis zijn zorgaanbod wenst uit te breiden.

Voorbeeld: Uw medisch huis heeft al een akkoord voor forfaitaire betaling gesloten voor de huisartsen en de verpleegkundigen. Het zou voortaan zijn zorgaanbod willen uitbreiden en er kinesitherapie in opnemen.

Vul het aanvraagformulier voor de uitbreiding van het zorgaanbod in en bezorg het ons, samen met de tabel met de zorgcontinuïteit en de samenstelling van het team van zorgverleners.

Die aanvraag zal dezelfde procedure volgen als de procedure die van toepassing is op een aanvraag tot sluiting van een nieuwe overeenkomst voor forfaitaire betaling.

De lijst van de zorgverleners van uw medisch huis up-to-date houden

Deel ons elke wijziging mee met betrekking tot de zorgverleners die deel uitmaken van uw medisch huis, uiterlijk gedurende de 30 dagen die aan de inwerkingtreding van de wijziging voorafgaan.

Daartoe gebruikt u de module "Mijn groeperingen" van onze webtoepassing MyRiziv.

Opgelet:
Als u als arts in een medisch huis werkt, breidt de therapeutische relatie die eigen is aan het openen van een dossier, zich uit tot alle artsen van uw medisch huis. De artsen van eenzelfde medisch huis kunnen toegang hebben tot de gedeelde gezondheidsgegevens van hun patiënten binnen het strikte kader van de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit (resultaten bloedafname, radiografieën, vaccinatie- en medicatieschema's, machtiging hoofdstuk IV, enz.).
Het eHealth-platform baseert zich op de samenstelling zoals deze in MyRiziv is geregistreerd. Het is dus noodzakelijk dat die samenstelling altijd met de realiteit overeenstemt.

Uw akkoord voor forfaitaire betaling verlengen of opzeggen

Het akkoord voor forfaitaire betaling wordt stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd.

Het medisch huis of de verzekeringsinstelling kan het akkoord opzeggen. Dit kan door binnen de 30 dagen die volgen op de kennisgeving van het jaarlijks berekende maandforfait, een aangetekende brief te sturen naar onze Dienst voor Geneeskundige Verzorging.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 november 2019