print

Zorgtraject obesitas bij kinderen: multidisciplinaire zorg voor een betere behandeling van uw jonge patiënten

Obesitas is een chronische en complexe aandoening met een grote impact op de levenskwaliteit. Het is interactie van somatische, sociale en psychische factoren. Om obesitas goed te kunnen behandelen is een multidisciplinaire aanpak met een vlotte overgang tussen de verschillende zorgverleners nodig.

Vanaf 1 december 2023 voorzien we een gepersonaliseerd zorgtraject in het tweede zorgniveau voor kinderen met obesitas. Met deze ambulante, multidisciplinaire aanpak in een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC) beogen we voor elk kind en hun omgeving een individuele aanpak en behandeling. Dit alles komt naast de reeds bestaande residentiële zorg in het derde niveau, Zeepreventorium en Clairs Vallons.

Daarvoor sluiten we overeenkomsten af voor 5 jaar tussen het verzekeringscomité en het PMOC. Zo zorgen we voor een correcte financiering van deze zorg.

Op deze pagina:

Wie heeft recht op een tegemoetkoming binnen het zorgtraject “Obesitas bij Kinderen”?

Kinderen van 2 t.e.m. 17 jaar, die lijden aan obesitas, hebben recht op een tegemoetkoming wanneer hun BMI een bepaalde drempelwaarde bereikt heeft. Deze drempelwaarde hangt af van de leeftijd en het geslacht van het kind.

Het kind wordt ingeschaald a.d.h.v. het Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics (EOSS-P). Dit is een tool voor een eerste screening van risicofactoren en om de ernst van de obesitas in te schatten. Op basis van deze inschaling wordt het kind verwezen naar het meest geschikte zorgniveau voor verdere behandeling.

Wat is een zorgtraject “Obesitas bij Kinderen”?

Een zorgtraject “Obesitas bij Kinderen” is zorg die wordt georganiseerd door een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitascentrum (PMOC). Hier maakt een zorgverlener een behandelplan op maat van de patiënt, om die zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Een kind kan worden doorverwezen voor verdere behandeling door een huisarts of kinderarts uit het eerste niveau of door een arts werkzaam bij het CLB, Kind en Gezin, etc.:

 • Een kind met een EOSS-P 0 of 1 inschaling wordt in het eerste niveau opgevolgd, maar de behandelend huisarts of kinderarts uit het eerste niveau kan een advies aanvragen aan een PMOC voor bijkomende expertise met betrekking tot het behandelplan.
   
 • Een kind met een EOSS-P 2 of 3 inschaling wordt verder opgevolgd in het PMOC met een ambulant multidisciplinair zorgtraject. Wanneer nodig kan het kind worden doorverwezen naar het derde zorgniveau voor residentiële zorg (Zeepreventorium en Clairs Vallons).

Het kind wordt in een PMOC begeleid door een multidisciplinair team met bijzondere expertise in de kinderobesitas, bestaande uit

 • een kinderarts,
 • gespecialiseerde diëtist,
 • gespecialiseerde psycholoog,
 • kinesitherapeut,
 • sociaal werker/sociaal verpleegkundige
 • administratief assistent.

Een lid van het team neemt de taak van PMOC-coördinator op zich en krijgt de taak om het zorgplan mee op te volgen, te evalueren en zo nodig bij te sturen. De PMOC-coördinator verzorgt ook de communicatie binnen het team en tussen de andere zorgniveaus.

Wat zijn de voorwaarden om dit zorgtraject te volgen?

 • Het kind is 2 t.e.m. 17 jaar oud.
 • De BMI is groter of gelijk aan het percentiel dat de grenswaarde is voor obesitas voor de referentiepopulatie. Dit wordt bepaald door de verwijzende arts.
 • Het kind heeft bij het opstarten van het zorgtraject en vervolgens jaarlijks één multidisciplinair contact met alle disciplines van het PMOC-team.
 • De overige contactmomenten in het PMOC moeten met één of meerdere leden van het team zijn. Er worden maximaal twaalf contactmomenten voorzien dewelke flexibel inzetbaar zijn (minstens 1 keer per 3 maanden en maximaal 1 keer per maand).
   

Hoe een zorgtraject starten?

Een zorgtraject kan pas starten na ondertekening van een zorgtrajectcontract en een aanvraag door de rechthebbende voor een tegemoetkoming in de kostprijs van het multidisciplinair zorgtraject.

Na de ondertekening van beide documenten gebeurt het volgende:

 • De PMOC-coördinator stuurt een kopie van de getekende documenten naar het ziekenfonds van de patiënt.
 • Het zorgtraject start op de dag dat de PMOC-coördinator het contract heeft ondertekend. De adviserend arts van de verzekeringsinstelling verifieert dat aan alle voorwaarden voldaan is en keurt het contract vervolgens goed.
 • Het zorgtraject loopt 1 à 5 jaar zoals aangegeven op het aanvraagformulier.

Hoe uw zorg aanrekenen binnen de overeenkomst en erbuiten?

Voor de raadpleging bij de huisarts en de kinderarts betaalt de patiënt het remgeld (persoonlijk aandeel).

Voor de verdere multidisciplinaire begeleiding in een PMOC betaalt de patiënt niets, de derdebetalersregeling is hier van toepassing.

We sluiten een overeenkomst af voor 5 jaar tussen het Verzekeringscomité en de PMOC. Zo zorgen we voor een correcte financiering van deze zorg.

Pediatrische Multidisciplinaire Obesitascentra (PMOC)
Elk centrum dat zich kandidaat wil stellen als een PMOC kan zich aanmelden via een formulier.

De eerste functie van de PMOC is het realiseren van de multidisciplinaire, ambulante opvolging van rechthebbenden met een EOSS-P 2- of 3-inschaling.
De tweede functie is een advies- en expertisefunctie ter ondersteuning van de zorg van rechthebbenden met een EOSS-P stadium 0- of 1-inschaling op het eerste niveau.

Het PMOC kan een trimestrieel forfait aanrekenen per rechthebbende met een EOSS-P inschaling stadium 2 of 3 die multidisciplinair in een PMOC gevolgd wordt. Dit trimestrieel forfait dekt de volledige behandeling gedurende drie maanden inclusief het multidisciplinair overleg binnen het team, de multidisciplinaire consultaties met de (ouders van de) rechthebbende, de langdurige consultaties bij de kinderarts, het werk van de gespecialiseerde diëtist en psycholoog, het aanvangsbilan van de kinesitherapeut, en de communicatie met de andere zorgniveaus betrokken bij de zorg van de rechthebbende.

De verschillende criteria waaraan een PMOC moet voldoen wordt beschreven in hoofdstuk VII, artikel 7 van de overeenkomst.

Er treden op 1 december 2023 21 obesitascentra  toe tot de overeenkomst.

Diëtist

Een diëtist verbonden aan het PMOC in het tweede niveau wordt vergoed volgens het forfaitair trimestrieel honorarium zoals hierboven beschreven.

Daarnaast wordt de revalidatienomenclatuur diëtetiek uitgebreid zodat diëtisten in het eerste niveau deze ook kunnen aanrekenen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Het persoonlijk aandeel wordt geschrapt. Het attesteren van deze verstrekkingen mag gebeuren volgens de bestaande modaliteiten en nomenclatuurnummers.

Huisarts of kinderarts uit het eerste niveau

De huisarts of de behandelende kinderarts uit het eerste niveau die niet tot de equipe van het PMOC behoort, kan een forfaitair honorarium aanrekenen op voorwaarde dat de patiënt opgenomen is als rechthebbende bedoeld bij deze overeenkomst en het zorgtrajectcontract met deze arts werd afgesloten.

Dit forfaitair honorarium dekt het overleg en communicatie tussen de zorgverleners en zorgniveaus, de opvolging van het behandelplan en deelname aan het multidisciplinair overleg.

Adviesfunctie van het tweede zorgniveau aan het eerste zorgniveau

Een kind met een EOSS-P 0 of 1 inschaling wordt in het eerste niveau opgevolgd, maar de behandelend huisarts of kinderarts uit het eerste niveau kan een advies aanvragen aan een PMOC voor bijkomende expertise met betrekking tot het behandelplan.

Deze kinderen zijn geen rechthebbenden van de overeenkomst en moeten geen zorgtraject ondertekenen.

 • In eerste stap voorzien we een vergoeding voor advies en ondersteuning aan het eerste zorgniveau door de kinderarts verbonden aan een PMOC. Dit is een advies op afstand waarbij het kind niet wordt gezien door de kinderarts in het tweede zorgniveau.
 • Als dit niet volstaat, kan een kinderarts in een tweede stap het kind op raadpleging zien in een PMOC.
 • In een derde stap kan de kinderarts een bijkomend advies vragen aan andere zorgverleners, in de vorm van een multidisciplinair bilan. Hiervoor doen ze een beroep op de psycholoog, diëtist en kinesitherapeut verbonden aan een PMOC waarbij het kind multidisciplinair beoordeeld wordt in het PMOC.

Elk advies kan maximaal 4 keer per kind worden aangerekend.

Contacten

Secretariaat medische directie - overeenkomsten

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be