print

Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt? Geef uw arbeidsongeschiktheid dan tijdig aan bij uw ziekenfonds. Als de adviserend arts van uw ziekenfonds uw arbeidsongeschiktheid erkent, kan u arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen.

Op deze pagina:


Hoe geeft u uw arbeidsongeschiktheid aan?

 1. Vul het "Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid" in. Doe dat samen met de arts die u behandelt. Vraag indien nodig een exemplaar van het getuigschrift aan uw ziekenfonds of  download het van hun website.
 2. Bezorg dit getuigschrift aan de adviserend arts van uw ziekenfonds :
  • Stuur het op met de post
   of
  • Geef het af in het kantoor: u krijgt dan een ontvangstbewijs.

Let op: woont of verblijft u in België, maar bent u onderworpen aan een buitenlandse verzekering voor uitkeringen?
Volg dan de procedure beschreven op de website Coming2Belgium.

Wanneer geeft u uw arbeidsongeschiktheid aan?

Als uw arbeidsongeschiktheid begint, dan hebt u een aantal dagen de tijd om aangifte te doen:

 • Bent u arbeider? Dan hebt u 14 kalenderdagen (1e dag arbeidsongeschiktheid inbegrepen).
  Uw arbeidsongeschiktheid begint bv. op 10 juli: u moet dan aangifte doen uiterlijk op 23 juli.
 • Bent u bediende? Dan hebt u 28 kalenderdagen (1e dag arbeidsongeschiktheid inbegrepen).
  Uw arbeidsongeschiktheid begint bv. op 10 juli: u moet dan aangifte doen uiterlijk op 6 augustus.
 • Bent u werkloos? Dan hebt u 7 kalenderdagen (1e dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen).
  Uw arbeidsongeschiktheid begint bv. op 10 juli: u moet dan aangifte doen uiterlijk op 17 juli.

Let wel:

 • Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis, moet u uw arbeidsongeschiktheid niet aangeven. Doe dat wel onmiddellijk nadat u het ziekenhuis hebt verlaten.
 • Als de laatste dag om aangifte te doen een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan hebt u tijd tot en met de eerste werkdag die daarop volgt.
  Voorbeeld:
  U bent arbeider en wordt arbeidsongeschikt op maandag 10 januari 2022. U moet dan normaal gezien uiterlijk op 23 januari 2022 aangifte doen. Omdat 23 januari 2022 een zondag is, hebt u echter tijd tot en met de eerste werkdag die daarop volgt, namelijk maandag 24 januari 2022.
 • Als u de erkenning van uw arbeidsongeschiktheid moet verlengen of als u na een periode van arbeidsongeschiktheid aan het werk gaat en binnen 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt (herval), doe dan best aangifte binnen 7 dagen.

Belangrijk:

Als u uw arbeidsongeschiktheid te laat aangeeft, dan verlaagt de uitkering waarop u mogelijk recht hebt! U verliest dan 10% per dag, vanaf de dag waarop u recht zou hebben tot en met de dag van uw aangifte.
Uw arbeidsongeschiktheid begint bv. op dinsdag 11 januari 2022. U bent arbeider en moet dus aangifte doen uiterlijk op maandag 24 januari 2022. U doet pas aangifte op maandag 7 maart 2022: van 11 januari tot en met 7 maart (48 dagen in totaal, zondag niet inbegrepen) verliest u 10% per dag. Als u recht zou hebben op 60 EUR per dag, dan zou u dus 6 EUR per dag verliezen. Uw ziekenfonds kan in bepaalde gevallen beslissen om uw uitkering niet te verlagen en houdt hierbij rekening met het volgende:

 • Verlaagt uw uitkering met minstens 25 EUR in totaal over de hele periode?
  en
 • Is er overmacht of hebt u een laag gezinsinkomen?
   

Wanneer hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Dat u werknemer/werkloze bent en aangifte gedaan hebt van uw arbeidsongeschiktheid, betekent niet automatisch dat u recht hebt op een uitkering.

U hebt pas recht op een uitkering als:

 • u een wachttijd hebt doorlopen van 12 maanden
  en
 • u een voltijdse werknemer of een werkloze bent: dan moet u 180 dagen gewerkt hebben tijdens deze 12 maanden. Een aantal dagen tellen ook mee als gewerkte dagen, waaronder dagen van gecontroleerde werkloosheid, dagen van jaarlijkse vakantie of dagen van inhaalrust.
  Dagen van arbeidsongeschiktheid tellen nooit mee als gewerkte dagen.
  Een werknemer moet ook voldoende socialezekerheidsbijdragen betaald hebben.
  of
 • u een deeltijdse werknemer bent: dan moet u 800 uren gewerkt hebben tijdens deze 12 maanden en voldoende socialezekerheidsbijdragen hebben betaald. Een aantal uren tellen ook mee als gewerkte uren, waaronder uren van jaarlijkse vakantie of uren van inhaalrust.
  Periodes van arbeidsongeschiktheid tellen nooit mee als gewerkte uren.
  Opgelet: Wanneer u door uw arbeidsregeling geen 800 uren kan aantonen tijdens 12 maanden, wordt deze periode verlengd tot 36 maanden.
  en
 • u arbeidsongeschikt erkend bent. Dat is enkel mogelijk als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:
  • U hebt alle werk stopgezet om gezondheidsredenen
  • U bent ‘meer dan 66% ongeschikt’ om te werken in vergelijking tot uw laatst uitgeoefende beroep en alle beroepen die u ooit hebt uitgeoefend of zou kunnen uitoefenen met uw opleiding.
   Opgelet: Tijdens de 1e 6 maanden: in vergelijking tot uw laatst uitgeoefende beroep als de adviserend arts oordeelt dat er een grote kans is op genezing. 
    

Wie bepaalt de duur van uw arbeidsongeschiktheid?

Uw behandelend arts vult een begindatum en een einddatum in op uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. De adviserend arts van uw ziekenfonds kan:

 • de ingevulde data aanvaarden. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.
 • de begindatum aanvaarden en u oproepen voor een medisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek bepaalt hij de einddatum van uw arbeidsongeschiktheid.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • de adviserend arts bevestigt de einddatum die uw behandelend arts heeft ingevuld.
 • de adviserend arts bepaalt een nieuwe vroegere einddatum en kort dus de periode van uw arbeidsongeschiktheid in.

In beide gevallen krijgt u schriftelijk bericht van de beslissing.

Erkend zijn is niet erkend blijven!

De beslissing van de adviserend arts om uw arbeidsongeschiktheid te erkennen is geen eindpunt.

 • Tijdens het 1e jaar van uw arbeidsongeschiktheid (dit is de primaire arbeidsongeschiktheid)  volgt de adviserend arts uw dossier verder op. 
  Hij kan uw arbeidsongeschiktheid steeds verlengen of beëindigen.

  Vanaf de 7e maand kan ook de Geneeskundige raad voor invaliditeit uw arbeidsongeschiktheid beëindigen. 
 • Na het 1e jaar van uw arbeidsongeschiktheid (dit is de periode van invaliditeit)  zijn er volgende mogelijkheden: :
  • de adviserend arts van uw ziekenfonds kan:
  • de Geneeskundige raad voor invaliditeit kan:
   • uw arbeidsongeschiktheid verlengen op voorstel van de adviserend arts
   • uw arbeidsongeschiktheid beëindigen.
     

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be