print

Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als zelfstandige

Bent u zelfstandige en arbeidsongeschikt? Geef uw arbeidsongeschiktheid dan tijdig aan bij uw ziekenfonds. U kan dan recht hebben op een uitkering als de adviserend arts van uw ziekenfonds uw arbeidsongeschiktheid erkent.

Op deze pagina:

 

Hoe geeft u uw arbeidsongeschiktheid aan?

Geef uw arbeidsongeschiktheid als volgt aan:

 1. Vul het "Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid"  in. Doe dat samen met de arts die u behandelt zodra u ziek wordt. Vraag indien nodig een exemplaar van het formulier aan uw ziekenfonds of download het van hun website.
 2. Bezorg dit attest aan uw ziekenfonds:
 • verstuur het per post
  of
 • geef het ter plaatse af. U zal dan een ontvangstbevestiging ontvangen.

In bepaalde gevallen kan uw huisarts dit attest voor u elektronisch aan het ziekenfonds bezorgen.

Let op:

Woont of verblijft u in België, maar bent u onderworpen aan een buitenlandse verzekering voor uitkeringen? Volg dan de procedure beschreven op de website Coming2Belgium.

Wanneer geeft u uw arbeidsongeschiktheid aan?

U hebt 7 kalenderdagen om uw arbeidsongeschiktheid aan te geven (1e dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen).

Voorbeeld:
Uw arbeidsongeschiktheid begint op 11 mei: u moet dan aangifte doen uiterlijk op 18 mei.

Let wel

 • Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis, moet u uw arbeidsongeschiktheid niet aangeven. Doe dat wel onmiddellijk nadat u het ziekenhuis hebt verlaten.
 • Als de laatste dag om aangifte te doen een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan hebt u tijd tot en met de eerste werkdag die daarop volgt.
  Voorbeeld:
  U wordt arbeidsongeschikt op 22 januari 2022. U moet dan normaal gezien uiterlijk op 29 januari 2022 aangifte doen. Omdat 29 januari 2022 een zaterdag is, hebt u echter tijd tot en met de eerste werkdag die daarop volgt, namelijk maandag 31 januari 2022.

Als u uw arbeidsongeschiktheid te laat aangeeft, dan verlaagt de uitkering waarop u mogelijk recht hebt! U verliest dan 10% per dag, vanaf de dag waarop u recht op de uitkering hebt tot en met de dag van uw aangifte.

Voorbeeld:
Uw arbeidsongeschiktheid begint op 7 februari 2022 en eindigt op 23 februari 2022. U moet dus aangifte doen uiterlijk op 14 februari 2022. U doet pas aangifte op 21 februari 2022: van 7 februari 2022 tot en met 21 februari 2022 verliest u 10% per dag. Als u recht zou hebben op 66,20 EUR per dag, dan zou u dus 6,62 EUR per dag verliezen (= totaal verlies van 86,06 EUR voor 13 vergoedbare dagen). Uw ziekenfonds kan in bepaalde gevallen beslissen om uw uitkering toch niet te verlagen en houdt hierbij rekening met het volgende:

 • Verlagen uw uitkeringen met minstens 25 EUR in totaal over de hele periode?
  EN
 • Is er overmacht of hebt u een laag gezinsinkomen?
   

Wanneer hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Dat u zelfstandige bent en aangifte gedaan hebt van uw arbeidsongeschiktheid, betekent niet automatisch dat u recht hebt op een uitkering.

U hebt pas recht op een uitkering als:

 • u voldoet aan de voorwaarden van de wachttijd.
  U moet namelijk eerst een wachttijd van zes maanden vervullen door voor twee kwartalen uw sociale bijdragen te betalen. Tijdens die zes maanden mag u ook niet arbeidsongeschikt zijn.
  EN
 • u arbeidsongeschikt erkend bent. Dat is enkel mogelijk als u alle werk stopgezet hebt om gezondheidsredenen.

Als u recht hebt op een uitkering en de periode van uw arbeidsongeschiktheid (erkend door de adviserend arts) overschrijdt 7 dagen, zal u kunnen worden vergoed vanaf de eerste dag van deze periode. Als u daarentegen minder dan 8 dagen arbeidsongeschikt erkend bent, ontvangt u geen enkele uitkering (toepassing van een carenztijd van 7 dagen).

Voorbeelden:

 • U bent arbeidsongeschikt erkend vanaf 24 januari 2022 tot 6 februari 2022. In deze hypothese hebt u recht op  uitkeringen vanaf 24 januari 2022 tot 6 februari 2022 omdat de duur van uw arbeidsongeschiktheid 7 dagen overschrijdt.
 • U bent arbeidsongeschikt erkend vanaf 24 januari 2022 tot 28 januari 2022. In deze hypothese hebt u recht op geen enkele uitkering omdat de duur van uw arbeidsongeschiktheid geen 8 dagen bereikt.

Opgelet:

Als de periode van erkende arbeidsongeschiktheid meer dan veertien dagen vóór de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door uw behandelend arts begint,  kan het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen slechts ingaan vanaf de veertiende dag voor deze datum van ondertekening.

Uitzondering:

 • het recht op uitkeringen gaat in op de begindatum van de periode van erkende arbeidsongeschiktheid als de adviserend arts oordeelt dat het een situatie van overmacht betreft.
 • deze regel is niet van toepassing bij een verlenging of herval van de staat van arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld:

U bent arbeidsongeschiktheid van maandag 24 januari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022.

Hypotheses:

 • U gaat op vrijdag 28 januari 2022 naar uw behandelend arts en geeft uw arbeidsongeschiktheid dezelfde dag aan:
  • de arbeidsongeschiktheid kan worden erkend vanaf maandag 24 januari 2022;
  • het recht op uitkeringen gaat in vanaf maandag 24 januari 2022.
 • U gaat op vrijdag 4 februari 2022 naar uw behandelend arts en geeft uw arbeidsongeschiktheid dezelfde dag aan:
  • de arbeidsongeschiktheid kan worden erkend vanaf maandag 24 januari 2022;
  • het recht op uitkeringen gaat in vanaf maandag 24 januari 2022;
  • omdat u uw arbeidsongeschiktheid echter te laat aangeeft, verliest u 10 % per dag vanaf maandag 24 januari 2022 tot en met vrijdag 4 februari 2022.
 • U gaat op vrijdag 11 februari 2022 naar uw behandelend arts en geeft uw arbeidsongeschiktheid dezelfde dag aan:
  • de arbeidsongeschiktheid kan worden erkend vanaf maandag 24 januari 2022;
  • het recht op uitkeringen gaat in vanaf vrijdag 28 januari 2022 (= de veertiende dag vóór de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelend arts);
  • omdat u uw arbeidsongeschiktheid bovendien te laat aangeeft, verliest u 10 % per dag vanaf  vrijdag 28 januari 2022 tot en met vrijdag 11 februari 2022.

Opmerking:

het recht op uitkeringen kan echter ingaan vanaf maandag 24 januari 2022 als de adviserend arts oordeelt dat het gaat om een situatie van overmacht.

Meer info over hoe uw ziekenfonds uw vergoeding berekent en uitbetaalt

Wie  bepaalt de duur van uw arbeidsongeschiktheid?

Uw behandelend arts vult een begindatum en een einddatum in op uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. De adviserend arts van uw ziekenfonds kan:

 • de ingevulde data aanvaarden. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.
 • de begindatum aanvaarden en u oproepen voor een medisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek bepaalt hij de einddatum van uw arbeidsongeschiktheid.
  Er zijn 2 mogelijkheden:
  • de adviserend arts bevestigt de einddatum die uw behandelend arts heeft ingevuld.
  • de adviserend arts bepaalt een nieuwe vroegere einddatum en kort dus de periode van uw arbeidsongeschiktheid in.
   In beide gevallen krijgt u schriftelijk bericht van de beslissing.
    

Wie verlengt of beëindigt uw arbeidsongeschiktheid?

Erkend zijn is niet erkend blijven!

De beslissing van de adviserend arts om uw arbeidsongeschiktheid te erkennen is geen eindpunt.

 • Tijdens het 1e jaar van uw arbeidsongeschiktheid (dit is de primaire arbeidsongeschiktheid) volgt de adviserend arts uw dossier verder op. Hij kan uw arbeidsongeschiktheid steeds verlengen of beëindigen.
   
 • Na het 1e jaar van uw arbeidsongeschiktheid (dit is de periode van invaliditeit) zijn er volgende mogelijkheden:
  • de adviserend arts van uw ziekenfonds kan:
  • de Geneeskundige raad voor invaliditeit kan:
   • uw arbeidsongeschiktheid verlengen op voorstel van de adviserend arts
   • uw arbeidsongeschiktheid beëindigen.

Let op:

Om erkend te blijven tijdens de periode van invaliditeit mag u ook niet in staat zijn om ander werk als uw vroeger werk uit te oefenen. Uw sociale positie, gezondheidstoestand en beroepsopleiding bepalen onder andere of u nog geschikt bent om ander werk uit te oefenen of niet.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be