Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als zelfstandige

Bent u zelfstandige en arbeidsongeschikt? Geef uw arbeidsongeschiktheid dan tijdig aan bij uw ziekenfonds. U kan dan recht hebben op een uitkering als de adviserend arts van uw ziekenfonds uw arbeidsongeschiktheid erkent.

 

Hoe geeft u uw arbeidsongeschiktheid aan?

Geef uw arbeidsongeschiktheid als volgt aan:

 1. Vul het "Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid"  in. Doe dat samen met de arts die u behandelt zodra u ziek wordt. Vraag indien nodig een exemplaar van het formulier aan uw ziekenfonds of download het van hun website.
 2. Bezorg dit formulier aan de adviserend arts van uw ziekenfonds:
  • Stuur het op met de post
   of
  • Geef het af in het kantoor: u krijgt dan een ontvangstbewijs.

Let op:
Woont of verblijft u in België, maar bent u onderworpen aan een buitenlandse verzekering voor uitkeringen? Volg dan de procedure beschreven op de website Coming2Belgium.

Wanneer geeft u uw arbeidsongeschiktheid aan?

Als uw arbeidsongeschiktheid begint, dan hebt u 7 kalenderdagen om aangifte te doen (1e dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen).

Voorbeeld:
Uw arbeidsongeschiktheid begint op 11 mei: u moet dan aangifte doen uiterlijk op 18 mei.

Let wel

 • Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis, moet u uw arbeidsongeschiktheid niet aangeven. Doe dat wel onmiddellijk nadat u het ziekenhuis hebt verlaten.
 • Als de laatste dag om aangifte te doen een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan hebt u tijd tot en met de eerste werkdag die daarop volgt.
  Voorbeeld:
  U wordt arbeidsongeschikt op 17 juli 2021. U moet dan normaal gezien uiterlijk op 24 juli 2021 aangifte doen. Omdat 24 juli 2021 een zaterdag is, hebt u echter tijd tot en met de eerste werkdag die daarop volgt, namelijk maandag 26 juli 2021.
 • Als u na een periode van arbeidsongeschiktheid aan het werk gaat en binnen 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt, doe dan best aangifte binnen 2 dagen.

Als u uw arbeidsongeschiktheid te laat aangeeft, dan verlaagt de uitkering waarop u mogelijk recht hebt! U verliest dan 10% per dag, vanaf de dag waarop u recht op de uitkering hebt tot en met de dag van uw aangifte.

Voorbeeld:
Uw arbeidsongeschiktheid begint op 3 november 2021 en eindigt op 17 november 2021. U moet dus aangifte doen uiterlijk op 10 november 2021. U doet pas aangifte op  15 november 2021: van 3 november 2021 tot en met 15 november 2021 verliest u 10% per dag. Als u recht zou hebben op 50 EUR per dag, dan zou u dus 5 EUR per dag verliezen (= totaal verlies van 55 EUR voor 11 vergoedbare dagen). Uw ziekenfonds kan in bepaalde gevallen beslissen om uw uitkering toch niet te verlagen en houdt hierbij rekening met het volgende:

 • Verlagen uw uitkeringen met minstens 25 EUR in totaal over de hele periode?
  EN
 • Is er overmacht of hebt u een laag gezinsinkomen?

Wanneer hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Dat u zelfstandige bent en aangifte gedaan hebt van uw arbeidsongeschiktheid, betekent niet automatisch dat u recht hebt op een uitkering.

U hebt pas recht op een uitkering als:

 • u voldoet aan de voorwaarden van de wachttijd.
  U moet namelijk eerst een wachttijd van zes maanden vervullen door voor twee kwartalen uw sociale bijdragen te betalen. Tijdens die zes maanden mag u ook niet arbeidsongeschikt zijn.
  EN
 • u arbeidsongeschikt erkend bent. Dat is enkel mogelijk als u alle werk stopgezet hebt om gezondheidsredenen.

Als u recht hebt op een uitkering en de periode van uw arbeidsongeschiktheid (erkend door de adviserend arts) overschrijdt 7 dagen, zal u kunnen worden vergoed vanaf de eerste dag van deze periode. Als u daarentegen minder dan 8 dagen arbeidsongeschikt erkend bent, ontvangt u geen enkele uitkering (toepassing van een carenztijd van 7 dagen).

Voorbeelden:

 • U bent arbeidsongeschikt erkend vanaf 4 november 2021 tot 17 november 2021. In deze hypothese hebt u recht op  uitkeringen vanaf 4 november 2021 tot 17 november 2021 omdat de duur van uw arbeidsongeschiktheid 7 dagen overschrijdt.
 • U bent arbeidsongeschikt erkend vanaf 4 november 2021 tot 8 november 2021. In deze hypothese hebt u recht op geen enkele uitkering omdat de duur van uw arbeidsongeschiktheid geen 8 dagen bereikt.

Meer info over hoe uw ziekenfonds uw vergoeding berekent en uitbetaalt

Wie  bepaalt de duur van uw arbeidsongeschiktheid?

Uw behandelend arts vult een begindatum en een einddatum in op uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. De adviserend arts van uw ziekenfonds kan:

 • de ingevulde data aanvaarden. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.
 • de begindatum aanvaarden en u oproepen voor een medisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek bepaalt hij de einddatum van uw arbeidsongeschiktheid.
  Er zijn 2 mogelijkheden:
  • de adviserend arts bevestigt de einddatum die uw behandelend arts heeft ingevuld.
  • de adviserend arts bepaalt een nieuwe vroegere einddatum en kort dus de periode van uw arbeidsongeschiktheid in.
   In beide gevallen krijgt u schriftelijk bericht van de beslissing.

Wie verlengt of beëindigt uw arbeidsongeschiktheid?

Erkend zijn is niet erkend blijven!

De beslissing van de adviserend arts om uw arbeidsongeschiktheid te erkennen is geen eindpunt.

 • Tijdens het 1e jaar van uw arbeidsongeschiktheid (dit is de primaire arbeidsongeschiktheid) volgt de adviserend arts uw dossier verder op. Hij kan uw arbeidsongeschiktheid steeds verlengen of beëindigen.

 • Na het 1e jaar van uw arbeidsongeschiktheid (dit is de periode van invaliditeit) zijn er volgende mogelijkheden:
  • de adviserend arts van uw ziekenfonds kan:
  • de Geneeskundige raad voor invaliditeit kan:
   • uw arbeidsongeschiktheid verlengen op voorstel van de adviserend arts
   • uw arbeidsongeschiktheid beëindigen.

Let op:
Om erkend te blijven tijdens de periode van invaliditeit mag u ook niet in staat zijn om ander werk als uw vroeger werk uit te oefenen. Uw sociale positie, gezondheidstoestand en beroepsopleiding bepalen onder andere of u nog geschikt bent om ander werk uit te oefenen of niet.

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 juli 2021