Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als zelfstandige

Bent u zelfstandige en arbeidsongeschikt? Geef uw arbeidsongeschiktheid dan tijdig aan bij uw ziekenfonds. U kan dan recht hebben op een uitkering als de adviserend arts van uw ziekenfonds uw arbeidsongeschiktheid erkent.

Sinds 1 juli 2019 is de carenztijd voor arbeidsongeschiktheid van meer dan 7 dagen afgeschaft: als u erkend wordt als arbeidsongeschikt vanaf meer dan 7 dagen, ontvangt u ten vroegste een uitkering vanaf de datum waarop uw behandelend arts het bewijs van arbeidsongeschiktheid heeft ingevuld en ondertekend.

 

COVID-19 : tijdelijke regel voor arbeidsongeschiktheid die start tussen 1 maart en 30 september 2020

Ten gevolge van de noodzakelijke maatregelen in het kader van deze COVID-19-crisis, is het niet altijd mogelijk om de behandelend arts te raadplegen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

We passen de gebruikelijke regel dus tijdelijk aan die zegt dat het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige ten vroegste erkent op de datum waarop de behandelend arts het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft ondertekend.

Het ziekenfonds zal nu tijdelijk het begin van de ongeschiktheid kunnen bepalen op basis van de ongeschiktheidsperiode die de behandelend arts op het getuigschrift heeft vermeld, ook al ondertekent deze arts het getuigschrift later.

Meer info over deze maatregel tijdens de COVID-19-crisis

Vanaf welke datum heeft u recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (buiten de COVID-19-periode)?

Sinds 1 juli 2019 is de carenztijd voor arbeidsongeschiktheid van meer dan 7 dagen afgeschaft: als u erkend wordt als arbeidsongeschikt voor meer dan 7 dagen, ontvangt u ten vroegste een uitkering vanaf de datum waarop uw behandelend arts het bewijs van arbeidsongeschiktheid heeft ingevuld en ondertekend.

Hoe geeft u uw arbeidsongeschiktheid aan?

Geef uw arbeidsongeschiktheid als volgt aan:

 1. Vul het "Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid"  in. Doe dat samen met de arts die u behandelt zodra u ziek wordt. De adviserend arts van uw ziekenfonds kan de erkenning van uw arbeidsongeschiktheid enkel doen ten vroegste vanaf de datum waarop uw behandelend arts het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft ingevuld en ondertekend. Vraag indien nodig een exemplaar van het formulier aan uw ziekenfonds of download het van hun website.

  Voorbeelden:
  • U wordt op 8 juli ziek en gaat op dezelfde datum naar uw behandelend arts. Deze arts stelt een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid op dat de periode vanaf 8 juli tot 21 juli dekt: de adviserend arts van uw ziekenfonds kan uw arbeidsongeschiktheid ten vroegste vanaf 8 juli erkennen.
  • U wordt op 8 juli ziek en gaat slechts op 10 juli naar uw behandelend arts. Deze arts stelt een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid op dat de periode vanaf 8 juli tot 21 juli dekt: de adviserend arts van uw ziekenfonds kan uw arbeidsongeschiktheid ten vroegste vanaf 10 juli erkennen (datum waarop uw arts uw getuigschrift heeft ingevuld en ondertekend).
 2. Bezorg dit formulier aan de adviserend arts van uw ziekenfonds:
  • Stuur het op met de post
   of
  • Geef het af in het kantoor: u krijgt dan een ontvangstbewijs.

Let op:
Woont of verblijft u in België, maar bent u onderworpen aan een buitenlandse verzekering voor uitkeringen? Volg dan de procedure beschreven op de website Coming2Belgium.

Wanneer geeft u uw arbeidsongeschiktheid aan?

Als uw arbeidsongeschiktheid begint, dan hebt u 7 kalenderdagen om aangifte te doen (1e dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen).

Voorbeeld:
Uw arbeidsongeschiktheid begint op 11 mei: u moet dan aangifte doen uiterlijk op 18 mei.

Let wel

 • Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis, moet u uw arbeidsongeschiktheid niet aangeven. Doe dat wel onmiddellijk nadat u het ziekenhuis hebt verlaten.
 • Als de laatste dag om aangifte te doen een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan hebt u tijd tot en met de eerste werkdag die daarop volgt.
  Voorbeeld:
  U wordt arbeidsongeschikt op 9 mei 2020. U moet dan normaal gezien uiterlijk op 16 mei 2020 aangifte doen. Omdat 16 mei 2020 een zaterdag is, hebt u echter tijd tot en met de eerste werkdag die daarop volgt, namelijk maandag 18 mei 2020.
 • Als u na een periode van arbeidsongeschiktheid aan het werk gaat en binnen 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt, doe dan best aangifte binnen 2 dagen.

Als u uw arbeidsongeschiktheid te laat aangeeft, dan verlaagt de uitkering waarop u mogelijk recht hebt! U verliest dan 10% per dag, vanaf de dag waarop u recht op de uitkering hebt tot en met de dag van uw aangifte.

Voorbeeld:
Uw arbeidsongeschiktheid begint op 4 mei 2020 en eindigt op 17 mei 2020. U moet dus aangifte doen uiterlijk op 11 mei 2020. U doet pas aangifte op  15 mei 2020: van 4 mei 2020 tot en met 15 mei 2020 verliest u 10% per dag. Als u recht zou hebben op 50 EUR per dag, dan zou u dus 5 EUR per dag verliezen (= totaal verlies van 55 EUR voor 11 vergoedbare dagen). Uw ziekenfonds kan in bepaalde gevallen beslissen om uw uitkering toch niet te verlagen en houdt hierbij rekening met het volgende:

 • Verlagen uw uitkeringen met minstens 25 EUR in totaal over de hele periode?
  EN
 • Is er overmacht of hebt u een laag gezinsinkomen?

Wanneer hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Dat u zelfstandige bent en aangifte gedaan hebt van uw arbeidsongeschiktheid, betekent niet automatisch dat u recht hebt op een uitkering.

U hebt pas recht op een uitkering als:

 • u voldoet aan de voorwaarden van de wachttijd.
  U moet namelijk eerst een wachttijd van zes maanden vervullen door voor twee kwartalen uw sociale bijdragen te betalen. Tijdens die zes maanden mag u ook niet arbeidsongeschikt zijn.
  EN
 • u arbeidsongeschikt erkend bent. Dat is enkel mogelijk als u alle werk stopgezet hebt om gezondheidsredenen.

Als u recht hebt op een uitkering en de periode van uw arbeidsongeschiktheid (erkend door de adviserend arts) overschrijdt 7 dagen, zal u kunnen worden vergoed vanaf de eerste dag van deze periode. Als u daarentegen minder dan 8 dagen arbeidsongeschikt erkend bent, ontvangt u geen enkele uitkering (toepassing van een carenztijd van 7 dagen).

Voorbeelden:

 • U bent arbeidsongeschikt erkend vanaf 4 mei 2020 tot 17 mei 2020. In deze hypothese hebt u recht op  uitkeringen vanaf 4 mei 2020 tot 17 mei 2020 omdat de duur van uw arbeidsongeschiktheid 7 dagen overschrijdt.
 • U bent arbeidsongeschikt erkend vanaf  4 mei 2020 tot 8 mei 2020. In deze hypothese hebt u recht op geen enkele uitkering omdat de duur van uw arbeidsongeschiktheid geen 8 dagen bereikt.

Meer info over hoe uw ziekenfonds uw vergoeding berekent en uitbetaalt

Wie  bepaalt de duur van uw arbeidsongeschiktheid?

Uw behandelend arts vult een begindatum en een einddatum in op uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. De adviserend arts van uw ziekenfonds kan:

 • de ingevulde data aanvaarden. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.
 • de begindatum aanvaarden en u oproepen voor een medisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek bepaalt hij de einddatum van uw arbeidsongeschiktheid.
  Er zijn 2 mogelijkheden:
  • de adviserend arts bevestigt de einddatum die uw behandelend arts heeft ingevuld.
  • de adviserend arts bepaalt een nieuwe vroegere einddatum en kort dus de periode van uw arbeidsongeschiktheid in.
   In beide gevallen krijgt u schriftelijk bericht van de beslissing.

Wie verlengt of beëindigt uw arbeidsongeschiktheid?

Erkend zijn is niet erkend blijven!

De beslissing van de adviserend arts om uw arbeidsongeschiktheid te erkennen is geen eindpunt.

 • Tijdens het 1e jaar van uw arbeidsongeschiktheid (dit is de primaire arbeidsongeschiktheid) volgt de adviserend arts uw dossier verder op. Hij kan uw arbeidsongeschiktheid steeds verlengen of beëindigen.

 • Na het 1e jaar van uw arbeidsongeschiktheid (dit is de periode van invaliditeit) zijn er volgende mogelijkheden:
  • de adviserend arts van uw ziekenfonds kan:
  • de Geneeskundige raad voor invaliditeit kan:
   • uw arbeidsongeschiktheid verlengen op voorstel van de adviserend arts
   • uw arbeidsongeschiktheid beëindigen.

Let op:
Om erkend te blijven tijdens de periode van invaliditeit mag u ook niet in staat zijn om ander werk als uw vroeger werk uit te oefenen. Uw sociale positie, gezondheidstoestand en beroepsopleiding bepalen onder andere of u nog geschikt bent om ander werk uit te oefenen of niet.

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 mei 2020