print

Diabeteseducatie geven als verpleegkundige voor uw patiënten in een opstarttraject of een zorgtraject diabetes type 2

Diabeteseducatie helpt diabetespatiënten om hun ziekte beter te begrijpen en beter te beheren.

Als verpleegkundige kan u diabeteseducatiesessies verlenen aan uw patiënten die gevolgd worden in het kader van een opstarttraject diabetes type 2: ofwel als verpleegkundige in de thuiszorg, ofwel als diabeteseducator als u hiervoor een erkenning hebt.

Als u de erkenning als diabeteseducator hebt, mag u ook sessies geven aan uw diabetespatiënten type 2 in een zorgtraject .

We vergoeden deze sessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten.

Op deze pagina:

Diabeteseducatie voor patiënten in een opstarttraject

Door de opname in een “opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2” kunnen alle mensen met diabetes type 2 in een vroeg stadium van de ziekte rekenen op een specifieke ondersteuning van hun huisarts zodra de diagnose is gesteld. Afhankelijk van de behoeften kan de huisarts ook andere zorgverleners raadplegen.

Bent u verpleegkundige? U mag diabeteseducatiesessies verlenen aan uw patiënten die een opstarttraject diabetes type 2 volgen, ofwel als diabeteseducator (als u een erkenning als diabeteseducator en een specifiek RIZIV-nummer hebt), ofwel als verpleegkundige.

WIE KAN DIABETESEDUCATIESESSIES GEVEN IN HET KADER VAN EEN OPSTARTTRAJECT?

Afhankelijk van de noden van zijn patiënt kan de huisarts doorverwijzen naar verschillende soorten zorgverleners die diabeteseducatie mogen verlenen:

 • Diabeteseducatie door een diabeteseducator (verpleegkundige, kinesitherapeut, diëtist of podoloog met een erkenning als educator): informatie over de ziekte en levensstijl. Individuele of groepssessies.
 • Diabeteseducatie door een verpleegkundige: opvolgingsbezoek / zelfzorgondersteuning. Individuele sessies bij de patiënt thuis.
 • Diabeteseducatie door een diëtist: educatie diëtetiek. Individuele of groepssessies.
 • Diabeteseducatie door een kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging. Groepssessies.
 • Diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw. Individuele of groepssessies.

HOEVEEL DIABETESEDUCATIESESSIES VERGOEDEN WE?

Voor patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 vergoeden we tot 4 diabeteseducatiesessies per jaar, voor alle verstrekkingen samen (diabeteseducator, diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker).

Een individuele sessie duurt minstens 30 minuten.
Een groepssessie duurt minstens 2 uur voor maximum 10 deelnemers.

Bij het tellen van het aantal sessies telt elke individuele sessie en groepssessie als één eenheid.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN U DEZE DIABETESEDUCATIESESSIES AANREKENEN?

Uw patiënt met diabetes type 2 heeft recht op onze terugbetaling onder deze voorwaarden:

 • Hij is opgenomen in een opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2.
 • De huisarts moet deze diabeteseducatiesessies voorschrijven.
 • Elk voorschrift is geldig tot het einde van het jaar waarin het werd voorgeschreven of, als de voorschrijvende arts dit expliciet heeft vermeld, tot het einde van het volgende kalenderjaar.
 • Voor elke reeks van 4 sessies wordt minstens 1 sessie gegeven door een diabeteseducator.
  Dit betekent dat een patiënt in een kalenderjaar maximaal 3 educatiesessies vergoed krijgt van een zorgverlener die deze niet geeft als diabeteseducator, maar als diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut of apotheker.
 • Aangezien de kwaliteit van deze sessies zo belangrijk is voor het beheer van de ziekte, moeten de zorgverleners, die diabeteseducatiesessies mogen verlenen (diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker) maar die de erkenning als diabeteseducator niet hebben, jaarlijks een bijscholing van minimum 2 uur volgen over diabetes en/of diabeteseducatie. Als verpleegkundige zonder erkenning als diabeteseducator moet u dus deze bijscholing volgen om uw diabeteseducatieverstrekkingen te kunnen aanrekenen. De bewijsstukken voor het volgen van deze bijscholing moeten bijgehouden worden.
 • In het kader van het opstarttraject kan diabeteseducatie individueel, in groep, of in een combinatie van beide worden verleend.
  Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepssessie krijgen.
 • Diabeteseducatie is gebaseerd op een vastgesteld protocol met feedback aan de huisarts aan het einde van de sessie of na een kalenderjaar.

Opgelet! In het kader van een opstarttraject:

 • U mag die verstrekkingen niet aanrekenen voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen.
 • De groepssessies mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging.

DIABETESEDUCATIE VERLENEN ALS DIABETESEDUCATOR: 
WAARUIT BESTAAN UW SESSIES EN WELKE CODE GEBRUIKEN OM DEZE AAN TE REKENEN?

Diabeteseducatie door een diabeteseducator voor patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 kan individueel of in groep worden verleend.

Individuele sessie:

Informatie over de ziekte en de levensstijl, gedurende minstens 30 minuten, in uw praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur.

Groepssessie:

 • Informatie over de ziekte en de levensstijl, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 deelnemers. De sessie gaat door in uw praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur.
 • Gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de sessie zijn behandeld, worden vermeld.

Tijdens die sessies moet u:

 • de patiënt duidelijke en begrijpelijke informatie geven over diabetes en de behandeling ervan:
  • oorzaken, verloop, eventuele verwikkelingen
  • herkennen, corrigeren en voorkomen van hyper- en hypoglycemieën
  • eventueel effect van geneesmiddelen op de glycemie om de therapietrouw te verbeteren (met name de hoofd- en nevenwerkingen van antidiabetica of andere geneesmiddelen, enz.)
  • adequaat reageren bij ziekte, koorts, braken
  • op reis te nemen maatregelen.
 • uw patiënt motiveren om zijn levensstijl en hygiëne aan te passen:
  • evenwichtige voeding, stoppen met roken, lichaamsbeweging
  • voeten regelmatig controleren en gepast schoeisel dragen
  • een goede mond- en tandverzorging aanhouden
 • uw patiënt maatschappelijke informatie geven (meer bepaald over het rijbewijs enz.).
 • in overleg met de patiënt en afhankelijk van zijn behoeften, bepaalt u welke andere zorgverleners geraadpleegd kunnen worden voor diabeteseducatie.

Om deze sessies als diabeteseducator aan te rekenen, gebruik de code:

 • 794253 voor een individuele sessie
 • 794334 voor een groepssessie (voor elke patiënt).

U moet de overeengekomen tarieven respecteren en mag geen extra kosten in rekening te brengen, noch bij de patiënt, noch bij de ziekteverzekering.

Voor deze diabeteseducatiesessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

DIABETESEDUCATIE VERLENEN ALS VERPLEEGKUNDIGE IN DE THUISZORG:
WAARUIT BESTAAN UW SESSIES EN WELKE CODE GEBRUIKEN OM DEZE AAN TE REKENEN?

Diabeteseducatie door een verpleegkundige aan patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 wordt verleend in individuele sessies bij de patiënt thuis.

Elke sessie duurt minstens 30 minuten en bestaat uit een opvolgingsbezoek en zelfzorgondersteuning.

Tijdens die sessies moet u:

 • op basis van een anamnese, de evaluatie van de algemene toestand en de opvolging ervan, de aanwezige risico’s en eventuele problemen detecteren, onderzoeken en objectiveren.
 • uw patiënt op de hoogte brengen van de conclusies over de mogelijke problemen en risico's die aan het licht zijn gekomen.
 • uw patiënt adviseren en motiveren tot zelfzorg om over zijn eigen gezondheid te waken en zijn behandeling, dieet en levensstijl zelf in handen te nemen en nauwgezet te volgen.
 • bepaalde parameters meten die rechtstreeks of onrechtstreeks op diabetes betrekking hebben en hiervan een overzicht bijhouden over een lange termijn.

Gebruik de code 794312 om deze diabeteseducatiesessies als verpleegkundige in de thuiszorg aan te rekenen.

U moet de overeengekomen tarieven respecteren en mag geen extra kosten in rekening te brengen, noch bij de patiënt, noch bij de ziekteverzekering.

Voor deze diabeteseducatiesessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

VERSLAG EN DOSSIER OVER DE DIABETESEDUCATIE

De diabeteseducator, de diëtist, de verpleegkundige of de apotheker die een of meer individuele sessies hebben verleend:

 • stellen een beknopt verslag op voor de voorschrijvende arts, nadat de patiënt de voorgeschreven individuele sessies heeft gekregen of, als dat niet lukt, nadat een volledig kalenderjaar is verstreken.
 • houden voor elke patiënt van individuele sessies een dossier bij over de diabeteseducatie, waarin gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educatie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend. Zij bewaren alle elementen van het dossier over een educatiejaar voor een patiënt gedurende minstens vijf jaar vanaf 31 december van dat educatiejaar.

WAT BETAALT UW PATIËNT?

We vergoeden deze diabeteseducatie sessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten: de diabeteseducator, diëtist, apotheker, verpleegkundige en kinesitherapeut die de diabeteseducatiesessies verzorgen, zijn verplicht de overeengekomen tarieven te respecteren en geen extra kosten in rekening te brengen, noch bij de patiënt, noch bij de ziekteverzekering.

Diabeteseducatie voor patiënten in een zorgtraject

Het zorgtraject diabetes type 2 organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met deze chronische ziekte. Het vertrekt van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist en begint na ondertekening van een ‘zorgtrajectcontract’ door deze 3 partijen.

Als verpleegkundige mag u diabeteseducatie verlenen aan uw patiënten die deelnemen aan een zorgtraject diabetes type 2 als u een erkenning als diabeteseducator en een specifiek RIZIV-nummer hebt. Om deze erkenning te verkrijgen, moet u een bijzondere beroepsbekwaamheid in diabetologie hebben of een aanvullende opleiding van diabeteseducator hebben gevolgd.

Alle informatie over diabeteseducatie verleend als deel van een zorgtraject diabetes type 2

Zelfzorgmateriaal voor patiënten in een zorgtraject

Als verpleegkundige bent u gemachtigd om zelfzorgmateriaal voor diabetes te beheren. Uw patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 hebben recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal als zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum volgen.

Welk bedrag ontvangt u?

U ontvangt het bedrag dat staat vermeld voor de verstrekkingen diabeteseducatie die zijn opgenomen in de revalidatienomenclatuur.

Onze jaarlijkse premie voor uw bekwaamheid in de diabetologie

Als verpleegkundige in de thuiszorg komt u in aanmerking voor onze jaarlijkse premie als u een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie hebt.

Contacten

Opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2

E-mail: opstarttraject@riziv-inami.fgov.be

Dienst geneeskundige verzorging , Directie Research, development and quality (RDQ)