print

Een zorgkundige opnemen in uw equipe van thuisverpleegkundigen

Structurele equipes binnen de thuisverpleging kunnen vanaf 1 januari 2014 zorgkundigen opnemen en bepaalde zorgtaken aan hen delegeren.

Vanaf 1 januari 2024 breiden we de inzetbaarheid van zorgkundigen uit, we stemmen zo de regelgeving beter af op de realiteit op het terrein en de wijzigingen in de regelgeving van de FOD Volksgezondheid, met name de uitbreiding van de handelingen die mogen worden gedelegeerd aan een zorgkundige

Op deze pagina:

In welke gevallen kan uw equipe zorgkundigen opnemen?

Om zorgkundigen te kunnen opnemen moet uw structurele equipe van thuisverpleegkundigen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Ze gebruikt een uniek derdebetalersnummer
 • Ze bestaat uit minstens 3 gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundigen
  • die elk toegetreden zijn tot de nationale overeenkomst
  • die de verpleegkunde in hoofdberoep uitoefenen
  • die voor elke maand gezamenlijk minstens 3.000 W-waarden aan verstrekkingen uit artikel 8 geattesteerd hebben (buiten de verstrekkingen waarbij zorgkundigen de verzorging geheel of gedeeltelijk hebben uitgevoerd) en dit tijdens een periode van 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin een geattesteerde verstrekking werd verleend door een zorgkundige
  • die daadwerkelijk hebben meegewerkt aan een aspect van de zorg van de patiënten, met uitsluiting van administratieve of coördinerende aspecten
 • Ze heeft interne afspraken gemaakt die beantwoorden aan een richtlijn, vastgelegd door het Verzekeringscomité, over de praktische modaliteiten van de delegatie van verpleegkundige activiteiten aan zorgkundigen en de samenwerking tussen de leden van de equipe.
 • Ze heeft ons een verklaring op erewoord bezorgd, overeenkomstig een richtlijn van het Verzekeringscomité, met daarin ten minste de gegevens die toelaten de equipe te identificeren
 • Het is de verantwoordelijkheid van de structurele equipe om aan te tonen dat de vijf criteria zoals omschreven in art. 3, § 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 voldaan zijn.
 • Een zorgkundigen die in een structurele equipe van verpleegkundigen wil werken, moet een RIZIV-nummer hebben. Als verantwoordelijke van een equipe van verpleegkundigen vraagt u best zelf het RIZIV-nummer aan voor de zorgkundige die wil werken in uw equipe.

Welke verpleegkundige activiteiten kunt u delegeren aan zorgkundigen?

De verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder ze die mogen uitvoeren staan in het koninklijk besluit van 12 januari 2006.

Let op:

Als meer dan 40% van de geattesteerde basisverstrekkingen van een gestructureerde equipe, zowel binnen als buiten de forfaitaire honoraria, in een gegeven kalendermaand worden verleend door zorgkundigen kan dit een aanleiding zijn voor de Dienst voor Geneeskundige controle en evaluatie van het RIZIV om de redenen van overschrijding op te vragen en verder te onderzoeken.

In het geval van een overschrijding moeten de vijf criteria, waarnaar verwezen wordt in het eerste lid van art. 8, § 12, 2° van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, nog steeds zijn voldaan.

Het delegatieproces 

1. Zorg delegeren 

De delegerende verpleegkundige stelt, na een bezoek aan de patiënt, vast of de zorgen gedelegeerd kunnen worden aan een zorgkundige. Transparantie is belangrijk, daarom dienen de identificatiegegevens van de delegerende verpleegkundige vermeld te worden in patiëntendossier in het geval van delegatie.  

2. Controlebezoeken door de verpleegkundige: wat moet u doen en wanneer?

In het kader van de delegatie, vastgesteld in het koninklijk besluit van 12 januari 2006, moet u als verpleegkundige controlebezoeken afleggen.

Tijdens dat controlebezoek:

 • moet u nagaan of deze delegatie correct verloopt

 • moet u zelf de verzorging verlenen die nodig is tijdens dit bezoek, eventueel in aanwezigheid van de zorgkundige.

Breng minstens één keer per maand een controlebezoek bij elke patiënt waar een zorgkundige verpleegkundige activiteiten verleent, behalve:

 • in het kader van forfaits A: breng minstens 2 keer per maand een controlebezoek
 • in het kader van forfaits B: breng minstens 4 keer per maand een controlebezoek
 • in het kader van forfaits C en de zorgen aan palliatieve patiënten (honoraria bedoeld in art. 8 rubriek IV en V van § 1, 1° en 2° van de nomenclatuur) moet minstens een dagelijks controlebezoek worden afgelegd. 
  Op de dag van opname in een verzorgingsinstelling of het overlijden van de patiënt is het toegelaten dat er geen controlebezoek plaatsvindt. 

De frequentie en de tijdstippen van die controlebezoeken moeten:

 • adequaat zijn vanuit de zorgsituatie van de patiënt

 • gemotiveerd worden in een verpleegdossier

Hoe moet u de zorg attesteren die gedelegeerd is aan zorgkundigen?

U kunt een getuigschrift voor verstrekte hulp opmaken en ondertekenen om in eigen naam de activiteit te attesteren die u aan de zorgkundige hebt gedelegeerd.

Let erop dat u de zorgkundige identificeert via zijn RIZIV-nummer en de verleende verstrekkingen. Doe dat op het getuigschrift voor verstrekte hulp of op een gelijkwaardig document.

De honoraria dekken de verstrekkingen en ook alle aspecten van controle en toezicht.

Hoe de zorg aanrekenen?

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt 

Hoe samenwerken in een structurele equipe?

Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen die zorg verlenen bij dezelfde patiënten of in gemeenschappelijke verzorgingsrondes moeten samenwerken in een structurele equipe. Daarin moet u concrete afspraken maken over controlebezoeken, delegatie, rapportering, patiëntenoverleg, … Dit bevordert de zorgkwaliteit voor de patiënt en de begeleiding van zorgkundigen bij de uitvoering van hun taken.

De verpleegkundige die de gedelegeerde zorg attesteert, moet meewerken aan een aspect van de zorg van de patiënten, met uitsluiting van administratieve of coördinerende aspecten. 

Sensibiliseringsactie van onze DGEC

Tijdens controleonderzoeken en terreinanalyses heeft onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) vastgesteld dat bepaalde verpleegkundige groeperingen die samenwerken met zorgkundigen in een structurele equipe de voorwaarden die hieraan verbonden zijn niet respecteren. 

We willen de groeperingen bewust maken van het belang van een nauwe samenwerking tussen verpleegkundigen en zorgkundigen om de zorgkwaliteit voor de patiënt te waarborgen. Daarom verstuurden we in juli 2022 een sensibiliseringsbrief naar de 239 verpleegkundige groeperingen die volgens onze gegevens samenwerken met zorgkundigen.

Met deze brief herinneren we de groeperingen aan de voorwaarden van de structurele equipe, zonder uitspraak te doen over eventuele inbreuken. De groeperingen kunnen zelf nagaan of zij die voorwaarden naleven.

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel