print

Een zorgkundige opnemen in uw equipe van thuisverpleegkundigen

Structurele equipes binnen de thuisverpleging kunnen vanaf 1 januari 2014 zorgkundigen opnemen en bepaalde zorgtaken aan hen delegeren. Hierdoor is het mogelijk om de nodige verzorging te spreiden over meerdere zorgverleners, zodat de patiënt meer tijd en aandacht kan krijgen bij de verzorging.

Op deze pagina:

 

In welke gevallen kan uw equipe zorgkundigen opnemen?

Om zorgkundigen te kunnen opnemen moet uw structurele equipe van thuisverpleegkundigen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Ze gebruikt een uniek derdebetalersnummer
 • Ze bestaat uit minstens 4 gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundigen
  • die elk toegetreden zijn tot de nationale overeenkomst
  • die de verpleegkunde in hoofdberoep uitoefenen
  • die voor elke maand gezamenlijk minstens 4.000 W-waarden aan verstrekkingen uit artikel 8 geattesteerd hebben (buiten de verstrekkingen waarbij zorgkundigen de verzorging geheel of gedeeltelijk hebben uitgevoerd) en dit tijdens een periode van 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin een geattesteerde verstrekking werd verleend door een zorgkundige
  • die daadwerkelijk hebben meegewerkt aan een aspect van de zorg van de patiënten, met uitsluiting van administratieve of coördinerende aspecten
 • Ze heeft interne afspraken gemaakt die beantwoorden aan een richtlijn, vastgelegd door het Verzekeringscomité, over de praktische modaliteiten van de delegatie van verpleegkundige activiteiten aan zorgkundigen en de samenwerking tussen de leden van de equipe.
 • Ze heeft ons een verklaring op erewoord bezorgd, overeenkomstig een richtlijn van het Verzekeringscomité, met daarin ten minste de gegevens die toelaten de equipe te identificeren
 • Een zorgkundigen die in een structurele equipe van verpleegkundigen wil werken, moet een RIZIV-nummer hebben. Als verantwoordelijke van een equipe van verpleegkundigen vraagt u best zelf het RIZIV-nummer aan voor de zorgkundige die wil werken in uw equipe.
 

Welke verpleegkundige activiteiten kunt u delegeren aan zorgkundigen?

 
De verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder ze die mogen uitvoeren staan in het koninklijk besluit van 12.01.2006.
 
Let op:
 • Zorgkundigen mogen geen verstrekkingen uitvoeren die de ziekteverzekering terugbetaalt aan palliatieve patiënten.
 • Zorgkundigen mogen maximum 25% van de basisverstrekkingen van de structurele equipe uitvoeren, zowel in het kader van de forfaits als in het kader van de verstrekkingen die de equipe per akte uitvoert gedurende 1 kalendermaand.
 

Controlebezoeken door de verpleegkundige: wat moet u doen en wanneer?

 
In het kader van de delegatie, vastgesteld in het koninklijk besluit van 12.01.2006, kunt u als verpleegkundige controlebezoeken afleggen.
 
Tijdens dat controlebezoek:
 • moet u nagaan of deze delegatie correct verloopt
 • moet u zelf de verzorging verlenen die nodig is tijdens dit bezoek, eventueel in aanwezigheid van de zorgkundige.
  Let op: De verzorging van de patiënt mag enkel over verschillende verzorgingszittingen gespreid worden om medische redenen, die vermeld zijn op het voorschrift. Deze regel blijft van toepassing op de dagen dat u controlebezoeken verricht.
 
Breng minstens één keer per maand een controlebezoek bij elke patiënt waar een zorgkundige verpleegkundige activiteiten verleent, behalve:
 • in het kader van forfaits A: breng minstens 2 keer per maand een controlebezoek
 • in het kader van forfaits B: breng minstens 4 keer per maand een controlebezoek
 • in het kader van forfaits C: breng minstens 1 keer per dag een controlebezoek
 
De frequentie en de tijdstippen van die controlebezoeken moeten:
 • adequaat zijn vanuit de zorgsituatie van de patiënt
 • gemotiveerd worden in een verpleegdossier
 

Hoe moet u de zorg attesteren die gedelegeerd is aan zorgkundigen?

 
U kunt een getuigschrift voor verstrekte hulp opmaken en ondertekenen om in eigen naam de activiteit te attesteren die u aan de zorgkundige hebt gedelegeerd.
 
Let erop dat u de zorgkundige identificeert via zijn RIZIV-nummer en de verleende verstrekkingen. Doe dat op het getuigschrift voor verstrekte hulp of op een gelijkwaardig document.

De honoraria dekken de verstrekkingen en ook alle aspecten van controle en toezicht.

Hoe de zorg aanrekenen?

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt 

Hoe samenwerken in een structurele equipe?

Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen die zorg verlenen bij dezelfde patiënten of in gemeenschappelijke verzorgingsrondes moeten samenwerken in een structurele equipe. Daarin moet u concrete afspraken maken over controlebezoeken, delegatie, rapportering, patiëntenoverleg, … Dit bevordert de zorgkwaliteit voor de patiënt en de begeleiding van zorgkundigen bij de uitvoering van hun taken.

Sensibiliseringsactie van onze DGEC

Tijdens controleonderzoeken en terreinanalyses heeft onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) vastgesteld dat bepaalde verpleegkundige groeperingen die samenwerken met zorgkundigen in een structurele equipe de voorwaarden die hieraan verbonden zijn niet respecteren. 

We willen de groeperingen bewust maken van het belang van een nauwe samenwerking tussen verpleegkundigen en zorgkundigen om de zorgkwaliteit voor de patiënt te waarborgen. Daarom verstuurden we in juli 2022 een sensibiliseringsbrief naar de 239 verpleegkundige groeperingen die volgens onze gegevens samenwerken met zorgkundigen.

Met deze brief herinneren we de groeperingen aan de voorwaarden van de structurele equipe, zonder uitspraak te doen over eventuele inbreuken. De groeperingen kunnen zelf nagaan of zij die voorwaarden naleven.

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel