print

Palliatieve thuiszorg verlenen en aanrekenen

Als gegradueerd verpleegkundige of daarmee gelijkgestelde, vroedvrouw of gebrevetteerde verpleegkundige mag u palliatieve thuiszorg verlenen en aanrekenen.
Als verpleegassistente/ziekenhuisassistente mag u onder bepaalde voorwaarden palliatieve patiënten verzorgen.
Controleer altijd of uw patiënt een ‘palliatief statuut’ heeft en breng zijn ziekenfonds er tijdig van op de hoogte dat u palliatieve thuiszorg verleent.

Op deze pagina:


Mag u palliatieve thuiszorg verlenen en aanrekenen?

Alleen als u gegradueerd verpleegkundige, vroedvrouw of gebrevetteerde verpleegkundige bent, mag u palliatieve thuiszorg verlenen en aanrekenen.

Als u verpleegassistente/ziekenhuisassistente bent, mag u palliatieve patiënten verzorgen op voorwaarde dat een gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet effectief zorg heeft verleend gedurende een van de verzorgingszittingen tijdens dezelfde verzorgingsdag (en dit moet niet de 1e zitting van de dag zijn). Alleen de gegradueerde verpleegkundige, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet die gedurende die verzorgingsdag effectief zelf zorg heeft verleend, kan de  forfaitaire en de supplementaire honoraria voor palliatieve patiënten attesteren. Op de dag van opname in een verzorgingsinstelling of op de dag van het overlijden van de patiënt kan de enige verzorgingszitting van de dag ook geattesteerd worden door een ziekenhuisassistent of een verpleegassistent.

Als u zorgkundige bent, mag u palliatieve patiënten verzorgen op voorwaarde dat een gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet minstens een dagelijks controlebezoek aflegt. Op de dag van opname in een verzorgingsinstelling of het overlijden van de patiënt is het toegelaten dat er geen controlebezoek plaatsvindt.

Voor wie mag u palliatieve thuiszorg aanrekenen?

Enkel voor patiënten met een ‘palliatief statuut’ mag u palliatieve thuiszorg aanrekenen. Uw patiënt heeft dat statuut als hij van zijn ziekenfonds een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve zorg ontvangt.

Welke honoraria mag u aanrekenen?

U mag palliatieve thuiszorg aanrekenen op 2 manieren afhankelijk van de score van uw patiënt op de evaluatieschaal:

 • Via forfaitaire honoraria
  Dan kunt u een van de volgende forfaits aanrekenen:
  • forfait PA: dit komt overeen met het forfait A, verhoogd met een bepaald bedrag
  • forfait PB: dit komt overeen met het forfait B, verhoogd met een bepaald bedrag
  • forfait PC: dit komt overeen het forfait C, verhoogd met een bepaald bedrag.
 • Via honoraria ‘per akte’ (= honoraria voor elke verstrekking van de thuiszorg apart)
  Dan moet u rekening houden met een dagplafond. Bereikt u met de som van de honoraria het dagplafond of niet?
  • JA: Dan kan u een forfait aanrekenen, namelijk het forfait PP. Dit komt overeen met het dagplafond, verhoogd met een bepaald bedrag.
  • NEEN: Dan kan u bovenop de som van uw honoraria nog een PN-supplement aanrekenen.
    

Wat moet u doen vooraleer u palliatieve thuiszorg mag aanrekenen?

Vooraleer u palliatieve thuiszorg mag aanrekenen, moet u:

 • bij het ziekenfonds van uw patiënt controleren of hij wel degelijk het ‘palliatief statuut’ heeft.
 • aan het ziekenfonds van uw patiënt laten weten dat u hem palliatieve thuiszorg verleent.
  Wanneer? Uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen na de eerste dag waarop de palliatieve thuiszorg is gestart.

Voorbeeld: De thuiszorg start op woensdag 10 juli: in dat geval moet u uiterlijk op zaterdag 20 juli laten weten dat de zorg is gestart.

U doet dat als volgt:

U kunt nu de palliatieve honoraria aanrekenen tot en met de dag waarop de patiënt overlijdt.

Wat zijn uw bijkomende verplichtingen?

Als u palliatieve thuiszorg aanrekent, dan moet u:

 • 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ter beschikking zijn als uw patiënt u nodig heeft
 • een beroep kunnen doen op een referentieverpleegkundige die kennis heeft van palliatieve verzorging
 • het verpleegkundig dossier van uw patiënt aanvullen met de volgende informatie:
  • registratie van de symptomen 
  • de pijnschaal
  • de contacten met de familie van uw patiënt
  • de resultaten van de coördinatievergaderingen
 • voor elk forfait de algemene en de palliatieve pseudocodenummers vermelden die overeenstemmen met de verstrekkingen die u tijdens de verzorgingsdag hebt verleend.

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel