Aanpassingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Toelichtingen bij de aanpassingen van de verpleegkundige nomenclatuur.


Aanpassingen op 1 juni 2018

De nomenclatuur van de verpleegkundige verstrekkingen wordt op 1 juni 2018 als volgt aangepast.

Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten

U mag voortaan de voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten in uw praktijkkamer of in een hersteloord attesteren. Het nomenclatuurcodenummer 425073 wordt toegevoegd.

Technische verpleegkundige verstrekkingen en specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen in dringende gevallen

U mag technische verpleegkundige verstrekkingen en specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen in dringende gevallen uitvoeren op basis van een mondeling geformuleerd voorschrift dat de arts telefonisch of via webcam meedeelt. De arts bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk het voorschrift en dit uiterlijk 5 kalenderdagen na het mondeling geformuleerde voorschrift.

Invoering van een cumulatieregel

U mag de plaatsing van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat, niet cumuleren met de verwijdering van een katheter of materiaal tijdens eenzelfde verzorgingszitting. Behalve als de 2 verstrekkingen op 2 verschillende injectieplaatsen worden verricht en die 2 plaatsen in het verpleegdossier worden
vermeld.

Precisering van het begrip "raadplegingsdienst van het ziekenhuis"

Het begrip "raadplegingsdienst van het ziekenhuis" wordt vervangen door de woorden "een praktijkkamer van verpleegkundige(n) in een ziekenhuis en een praktijkkamer van verpleegkundige(n) in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij arts-specialist(en)".

Aanpassingen van de aanvragen en kennisgevingen van forfaitaire honoraria en toiletten op 1 oktober 2017

Sinds 1 oktober 2017 is er een nieuwe elektronische procedure voor het evaluatieformulier.

Aanpassingen vanaf 1 juli 2017

Het betreft hier verduidelijkingen en preciseringen van artikel 8 waarvan de meeste al worden toegepast op het terrein.

 • De beoefenaar van de verpleegkunde (bijvoorbeeld een verpleegassistent) die de eerste verstrekking van de verzorgingsdag verleent in het kader van de forfaitaire honoraria voor palliatieve patiënten moet niet noodzakelijk de verpleegkundige zijn die het forfait attesteert. Alleen de gegradueerde verpleegkundige, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet die gedurende die verzorgingsdag effectief zelf zorg heeft verleend, kan het palliatief forfait attesteren.

 • Wanneer uw patiënt op dezelfde dag in een ziekenhuis opgenomen is en thuis verzorgd wordt, moet u als verpleegkundige de pseudocode 426613 vermelden bij de facturatie.

 • U kunt bij de facturatie geen enkele specifieke technische verpleegkundige verstrekking cumuleren met geen enkel type wondzorg ter hoogte van de insteekplaats van katheter, sonde of perfusie.

 • De maximale tijd van de kennisgeving voor de specifieke technische verpleegkundige “Forfaitair honorarium” per verzorgingsdag voor patiënten die verzorging met één of meerdere van de volgende specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen vereisen:
  • plaatsen van en/of toezicht op (intraveneuze of subcutane) perfusie;
  • toediening van en/of toezicht op  parenterale voeding;”
   bedraagt 12 maanden. De kennisgevingsprocedure wordt nu duidelijk omschreven in paragraaf 7, 6° van artikel 8 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

 • U mag de verstrekkingen 425913 (hygiënische verzorging), 426075 (forfait A), 426090 (forfait B), 426112 (forfait C) en 428072 (vergoeding voor de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke patiënten) niet meer aanrekenen wanneer zij verleend worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde en dit al vanaf 1 april 2016 volgens de bepaling in de nationale overeenkomst verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen die nu is opgenomen in artikel 8 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

 • U moet bij “de verstrekkingen verleend, hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord” een pseudocode vermelden die toelaat de juiste plaats van verstrekking te identificeren:
  • Over welk type van praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde het gaat
  • Ofwel of het gaat om een hersteloord waar de zorg wordt verleend

 • De lijst van plaatsen en hun pseudocodes is opgenomen in bijlage 87 van de Verordening van 28 juli 2003. Deze verplichting is van toepassing sinds 1 april 2016 via een bepaling in de nationale overeenkomst verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen die nu is opgenomen in een nieuwe §10bis in artikel 8 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

 • De interpretatieregel waardoor het niet mogelijk is bepaalde verstrekkingen van artikel 8 van de nomenclatuur in ziekenhuizen aan te rekenen, wordt nu opgenomen in dit artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

 • Aan de titel van § 5ter van artikel 8 wordt de verstrekking toegevoegd die verleend wordt in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekend of op een feestdag.

Meer informatie

Reglementering

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 april 2018