Wondzorg aanrekenen als thuisverpleegkundige

De thuisverpleegkundige kan ingeschakeld worden voor de verzorging van verschillende type wonden zoals tweede- of derdegraadsbrandwonde(n), stoma, doorligwonden, wonden met drain enzoverder.

Vanaf 1 december 2022 treedt de nieuwe nomenclatuur (art.8) betreffende de wondzorg door thuisverpleegkundigen in werking. De opzet van deze aanpassingen is om de opvolging van de wondverzorging efficiënter te laten verlopen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg voor de patiënt te garanderen door oa de herziening van de classificatie van wondzorg en meer in te zetten op een nauwere samenwerking en communicatie tussen zorgverleners.


Vanaf 1 december 2022: verplichte communicatie tussen de verpleegkundige en de arts(en) betrokken bij de wondzorg

Een goede samenwerking tussen de verpleegkundigen en de huisartsen is noodzakelijk. U stelt daarom op regelmatige tijdstippen, verslagen en foto’s ter beschikking om artsen bijkomend te informeren zodat zij steeds op de hoogte zijn van de evolutie van de wonde:

 • U meldt de opstart van de wondzorg steeds binnen de 5 dagen aan de arts én  deelt een foto van de wonde (tijdens de eerste verbandwissel);

 • U stelt bij elke verplichte communicatie naar de artsen een foto ter beschikking om de evolutie van de wonde mee te kunnen opvolgen (bv. eenmalige verlenging van de eenvoudige wondzorg na 14 dagen, overgang naar een complexe wondzorg na 21 dagen);

 • U bent verplicht om ten minste na 6 weken (maar dit kan ook vroeger) bijkomend advies te vragen aan de referentieverpleegkundige wondzorg of de arts ;

 • U neemt een foto om de 14 dagen bij een complexe wondzorg  ;

 • U stelt bij complexe wondzorg na elke periode van 6 weken de arts op de hoogte  van de status van de wonde en verwittigt de arts indien de wondverzorging na 6 weken moet verlengd worden. 

Op 1 december 2022 treedt de nieuwe nomenclatuur betreffende de wondzorg in werking. Het koninklijk besluit betreffende deze wijziging van de nomenclatuur voorziet geen overgangsmaatregelen; het is dus de bedoeling dat de thuisverpleegkundigen vanaf 1 december 2022 alle bepalingen van de nieuwe nomenclatuur toepassen.

Hierbij hoe u dat kan doen voor wondzorg vanaf 1 december 2022

Is er een voorschrift nodig?

Een medisch voorschrift voor wondzorg door een verpleegkundige is niet meer noodzakelijk vanaf 1 december 2022 in het kader van de terugbetaling van de verpleegkundige handelingen.

Uitzondering:
Hierop zijn de gerelateerde verpleegkundige prestaties die een B2-handeling zijn en waarbij wel een medisch voorschrift noodzakelijk is (bv. verwijderen van hechtingsmateriaal).

Welke types wondzorg vergoeden we?

We herdefiniëren de classificatie van wondzorg vanaf 1 december 2022 om beter te beantwoorden aan de realiteit op het terrein. De  nieuwe nomenclatuur onderscheidt 5 types zorg inzake de behandeling van wonden.

 • Verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is (nieuwe nomenclatuurcodenummer)

 • Eenvoudige wondzorg

Het gaat om wonden waarvan het normale wondhelingsproces maximaal 14 dagen duurt en omvat alle wondzorg die niet onder het begrip "complexe wondzorg" valt.

 • Complexe wondzorg

De verzorging van acute en chronische wonden die niet tot de eenvoudige wondzorg behoort, of die geëvolueerd is van eenvoudige naar complexe wondzorg, wat in het verpleegdossier moet worden verantwoord. Daartoe behoren, onder meer maar niet exhaustief:

 • de wondzorg met wiek of drain
 • niet-geheelde stomata.

 • Weesgevallen, zeldzame en complexe situaties

Complexe wondzorg waarbij de totale verzorgingsduur per verzorgingsdag 30 minuten of meer is.
Deze zorg omvat een groot deel van de "specifieke wondzorg" waarvoor de code is geschrapt.

 • Toezicht op verband zonder verbandwissel (verstrekking voordien genoemd “toezicht op wonde met bioactief verband”)

De verbandwissel in het kader van de katheterzorg valt onder de al bestaande verstrekking "plaatsen van en/of toezicht op de perfusies".

Hoe wondzorgverstrekkingen aanrekenen?

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden en de nomenclatuurnummers.

Afhankelijk van de plaats en de dag van verstrekkingen dient u een ander nomenclatuurnummer te gebruiken voor het attesteren van eenzelfde verstrekking

 • VERZORGING VAN EEN GEHEELDE STOMA, ZONDER DAT WONDZORG NOODZAKELIJK IS

Nieuwe codes:

 • 429354: woon- of verblijfplaats weekdag
 • 429472: woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
 • 429575: praktijkkamer of hersteloord
 • 429671: woon- of verblijfplaats van mindervaliden
 • 429774: dagverzorgingscentrum voor bejaarden.

 • EENVOUDIGE WONDZORG

Codes:

 • 424336: woon- of verblijfplaats weekdag
 • 424491: woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
 • 424631: praktijkkamer of hersteloord
 • 427932: woon- of verblijfplaats van mindervaliden
 • 424793: dagverzorgingscentrum voor bejaarden.

Voorwaarden:

 • U maakt een patiëntendossier op.
 • U meldt  de opstart van de wondzorg binnen de 5 dagen volgend op de eerste verzorgingszitting aan de artsen betrokken bij de wondzorg. De eerste verzorgingszitting van de betrokken wonde kan elke verstrekking van eenvoudige of complexe wondzorg betreffen, met inbegrip van de verstrekking “toezicht op het verband zonder verbandwissel”.
  + Ter beschikking stellen van een foto van de wonde tijdens eerste verbandwissel.
 • Behandelingsduur:
  • 1-14 dagen: basisprocedure
  • 15-21 dagen: verlenging van 7 dagen. Melding aan de artsen betrokken bij de wondzorg + ter beschikking stellen van een nieuwe foto van de wonde
  • Meer dan 21 dagen: omzetting naar complexe wondzorg, nieuwe foto
 • Cumulatie: U kan meerdere eenvoudige wondzorgen tegelijk behandelen
 • U kan maximaal 10 keer toezicht op verband zonder verbandwissel attesteren.

 • COMPLEXE WONDZORG

Codes:

 • 424351: woon- of verblijfplaats weekdag
 • 424513: woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
 • 424653: praktijkkamer of hersteloord
 • 427954: woon- of verblijfplaats van mindervaliden
 • 424815: dagverzorgingscentrum voor bejaarden.

Voorwaarden:

 • U maakt een patiëntendossier op.
 • U meldt de opstart van de wondzorg binnen de 5 dagen volgend op de eerste verzorgingszitting aan de artsen betrokken bij de wondzorg. De eerste verzorgingszitting van de betrokken wonde kan elke verstrekking van eenvoudige of complexe wondzorg betreffen, met inbegrip van de verstrekking “toezicht op het verband zonder verbandwissel”.
  + Ter beschikking stellen van een foto van de wonde tijdens eerste verbandwissel.
 • U voegt minstens om de 14 dagen een nieuwe foto toe aan het verpleegdossier.
 • U stelt  de betrokken artsen op de hoogte van de status van de wond na elke periode van 6 weken. Indien de wondverzorging wordt verlengd na 6 weken; stelt u de arts(en) betrokken bij de wondzorg op de hoogte.
 • U vraagt het advies van de referentieverpleegkundige of van de arts om de 6 weken, indien een verslechtering of status-quo (die niet voldoet aan de doelstelling van de verzorging) van de wond wordt vastgesteld t.o.v. het vorige advies (op basis van de meest recente Evidence Based pijn- en wonde-evaluatie-instrumenten en inzichten (bv. TIME)).
 • U kan maximaal 20 keer per maand toezicht op verband zonder verbandwissel attesteren.

 • WEESGEVALLEN, ZELDZAME EN COMPLEXE SITUATIES

  Voor deze weesgevallen en deze zeldzame en complexe situaties kan u het nomenclatuurcodenummer "complexe wondzorg" gebruiken. Als de gehele complexe wondverzorging tijdens de zorgdag langer dan 30 minuten duurt, kunt u ook een bijkomend honorarium aanrekenen in functie van de verzorgingsduur.

  Codes voor bijkomende honoraria :

  • Woon- of verblijfplaats weekdag
   429295 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429310 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429332 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten

  • Woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
   429413 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429435 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429450 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten

  • Praktijkkamer of hersteloord
   429516 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429531 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429553 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten

  • Woon- of verblijfplaats van mindervaliden
   429612 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429634 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429656 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten

  • Dagverzorgingscentrum voor bejaarden.
   429715 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429730 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429752 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten
 • Voorwaarden:

  • U volgt dezelfde procedure als voor complexe wondzorg.
  • Stuur ter kennisgeving een formulier met bijkomende honoraria naar de adviserend-arts van het ziekenfonds van de patient, via MyCareNet. Dat doet u ten laatste 10 kalenderdagen na de eerste vertrekking. De kennisgeving is geldig voor een duur van 3 maanden.
  • Deze bijkomende honoraria voor complexe wondzorg worden niet meegerekend bij de berekening van het dagplafond en kan u aanrekenen bovenop de forfaitaire honoraria voor zwaar zorgafhankelijke patiënten en voor palliatieve patiënten. De bijkomende verstrekkingen kunnen onderling niet gecumuleerd worden tijdens eenzelfde verzorgingsdag.

 • TOEZICHT OP VERBAND ZONDER VERBANDWISSEL
  (verstrekking voordien “toezicht op wonde met bioactief verband”)

Codes:

 • 424255: woon- of verblijfplaats weekdag
 • 424410: woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
 • 424550: praktijkkamer of hersteloord
 • 427836: woon- of verblijfplaats van mindervaliden
 • 424712: dagverzorgingscentrum voor bejaarden.

De nieuwe tarieven zijn binnenkort beschikbaar op onze website.

U kan de nomenclatuurnummers raadplegen in art. 8 van de nomenclatuur.

Het verpleegdossier inzake wondzorg opmaken en aanvullen

U vindt de opleidingsvoorwaarden waar u moet aan voldoen en de voorwaarden voor het verpleegdossier inzake wondzorg en de foto’s in het verpleegdossier in bijlage 96 aan de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003.

Verstrekking “bezoek van een referentieverpleegkundige wondzorg”

De rol van de referentieverpleegkundige wondzorg is uitgebreid. Zo is een behandelende verpleegkundige verplicht om ten minste na 6 weken (maar dit kan ook vroeger) bijkomend advies te vragen aan de referentieverpleegkundige wondzorg of de arts.

Referentieverpleegkundigen kunnen de verstrekkingen “bezoek van een referentieverpleegkundige bij wondzorg” enkel attesteren inzake wondzorg op verzoek van de vaste verpleegkundige, een arts die betrokken is bij de wondzorg of de patiënt.

Vragen en antwoorden

De Overeenkomstencommissie heeft al proactief nagedacht over mogelijke vragen en antwoorden. Het resultaat ervan vindt u via de volgende link : Vragen en antwoorden.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 oktober 2022