print

Weesgeneesmiddelen

De zogenaamde ‘weesgeneesmiddelen’ zijn bestemd voor zeldzame ziektes.

De meeste ervan zijn al terugbetaald door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging), het merendeel is zelfs al volledig terugbetaald. Gezien hun prijs enerzijds en de vaak geringe kennis over deze ziektes anderzijds, is de financiële tegemoetkoming vanuit de solidariteit vaak gebonden aan bepaalde voorwaarden. Deze worden hoofdzakelijk bepaald op basis van gegevens van klinische studies die de firma aanlevert.

Voor bepaalde weesgeneesmiddelen helpt een College van artsen de adviserend arts van uw ziekenfonds bij het nemen van een beslissing over de terugbetaling. Dat college is paritair samengesteld uit specialisten in de betreffende aandoening en adviserend artsen die in de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen zetelen.

Op deze pagina:


Wat is een weesgeneesmiddel en wat is een zeldzame ziekte?

Een weesgeneesmiddel is een farmaceutisch product, gebruikt voor de diagnose, de preventie of de behandeling van een zeldzame ziekte waarvoor er geen preventief middel, diagnostisch middel of geen behandeling bestaat, of – als dat wel het geval is – dat een significant voordeel biedt voor de patiënt. 

De aanduiding of omschrijving als 'wees' kan worden verkregen bij nationale (FAGG) of Europese instellingen (EMA) die bevoegd zijn voor volksgezondheid en registratie. 

Een zeldzame ziekte is een aandoening die levensbedreigend is of een ernstige en/of chronische invaliditeit meebrengt en die niet meer dan 5 personen op 10.000 in de Europese Unie treft (of voor België maximaal 5.000 personen). 

Zeldzame ziektes zijn aandoeningen waar weinig over is geweten en die heel weinig patiënten treffen. Op medisch vlak vormen ze een nog onbekend terrein, maar vooral voor de farmaceutische sector zijn ze helemaal niet rendabel door een negatieve investerings-rentabiliteitsbalans.

Hoe kan een weesgeneesmiddel worden terugbetaald? 

Een weesgeneesmiddel kan pas op delijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteitenkomen als:

  • de verantwoordelijke firma een aanvraag doet bij deCommissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG).
  • de minister van Sociale Zaken beslist om dit product te vergoeden, op basis van positieve adviezen van de CTG en de Inspecteur van Financiën en het akkoord van de Federale overheidsdienst budget.

Deze procedure voor de inschrijving op de lijst duurt maximaal 180 dagen.

Hoe wordt een weesgeneesmiddel terugbetaald?

De meeste weesgeneesmiddelen zijn terugbetaald. Hiervoor is doorgaans een voorafgaande goedkeuring van de adviserend arts van uw ziekenfonds nodig.

De terugbetaling is vaak volledig, maar kan in sommige gevallen ook gedeeltelijk zijn. De vergoedingscategorie, die zelf de noodzaak van het geneesmiddel en de ernst van de ziekte uitdrukt, bepaalt dit.

Omdat het soms om weinig gekende ziektes gaat, kan er een College van artsen worden gevormd om de adviserend arts te helpen bij deze taak. De mogelijkheid om bij deze instantie advies in te winnen, wordt bepaald in de vergoedingsvoorwaarden van het geneesmiddel en is bijgevolg eigen aan het geneesmiddel. Er wordt dus niet systematisch een College voor een weesgeneesmiddel opgericht, aangezien de CTG oordeelt of dit nuttig is. Voor de geneesmiddelen die voor eenzelfde ziekte worden gebruikt, geldt echter één enkele collegesamenstelling om de samenhang van de adviezen te verzekeren.

Welke bijdrage leveren de Colleges van artsen?

De voornaamste taken van de Colleges zijn:

  • adviezen formuleren voor de adviserend artsen over de individuele aanvragen voor terugbetaling van een weesgeneesmiddel
  • wetenschappelijke en/of reglementaire adviezen opstellen voor de CTG of het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF), met eventuele voorstellen voor een aanpassing van de vergoedingsvoorwaarden

Hun rol is dus medisch en wetenschappelijk, maar ook reglementair en budgettair. Hun paritaire samenstelling met artsen/specialisten in de ziekte en haar behandeling en adviserend artsen, gespecialiseerd in reglementaire en budgettaire zaken via hun mandaat bij de CTG, het voorzitterschap van een gespecialiseerde arts en de ondersteuning van onze ambtenaren, maken het mogelijk om die rol te vervullen.

Hoe terugbetaling vragen van het weesgeneesmiddel dat u nodig hebt?

Als er een College bestaat voor de vergoedbare farmaceutische specialiteit die u nodig hebt, dan zal uw arts-specialist uw individueel aanvraagdossier opmaken. In dat dossier moeten meerdere documenten zitten: Raadgevingen om een individueel aanvraagdossier op te maken.

Contacten

Céline Hermans

Tel: +32(0)2 739 78 42

E-mail: CWGCMMdossiers@riziv-inami.fgov.be

​Kantoren geopend van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u