Softwareleveranciers: uw producten ontwikkelen voor onze informatiseringprojecten in de gezondheidszorg

Wij beheren en werken samen aan talrijke projecten rond de informatisering van de gezondheidszorg en e-gezondheid: elektronische gegevensuitwisseling, elektronische attestering, elektronisch voorschrift, enz. Deze informatisering vereist dat zorgverleners de gepaste toepassingen en software gebruiken.

 

Om voorschrijfsoftware te ontwikkelen

De authentieke bron voor geneesmiddelen (SAM)

Sinds 1 januari 2020 moet u verplicht gebruik maken van de Authentieke Bron voor Geneesmiddelen (SAM) om geneesmiddelen ambulant voor te schrijven, dit is de ‘open source’ beschikbaar gestelde referentiedatabank op het eHealth-platform.

Dat betekent dat uw softwarepakket (of onze gratis toepassing PARIS) waarmee u voorschrijft sinds 1 januari 2020 verplicht is om de SAMv2-databank op te roepen en van daaruit voor te schrijven. De leveranciers van de huisartsensoftware moeten voldoen aan bepaalde homologatiecriteria om toegelaten te worden op de markt.

In die criteria stond in 2020 het correct gebruik van de SAMv2-databank, wat gehomologeerd werd in de voorschrijfsoftware. Zo is:

  • een dagelijkse update van de gegevens uit de SAMv2-databank verplicht
  • het niet toegelaten dat softwareleveranciers bepaalde filters of sorteringen voorzien in hun software om bepaalde geneesmiddelen voorrang te verlenen op het selectiemoment van een geneesmiddel.

In 2023 gebeurde er een update: de criteria werden verplichtingen en bepaalde van deze verplichtingen werden verder verfijnd. Omdat in 2023 een groot aantal geneesmiddelen van naam zal veranderen, is het bijvoorbeeld belangrijk dat voorschrijvers de geneesmiddelen nog steeds terugvinden via het zoeken op de vroegere benaming. Deze verplichting moet tegen augustus 2023 gerealiseerd zijn. De andere verplichtingen zullen in 2024 in de voorschrijfsoftware worden getest en gehomologeerd.

Daarnaast zal u vanaf januari 2024 een hergebruikerslicentieovereenkomst moeten ondertekenen voor elke software. De procedure om dit te doen, wordt nog uitgewerkt. Als u gratis voorschrijfsoftware op de markt brengt (als alternatief van PARIS), zal u naast deze overeenkomst ook een verklaring op eer moeten ondertekenen.

Alle referentiedocumenten zijn te vinden op de SAM portal onder de titel “Homologatiecriteria”.

De Recip-e v4 connector

Sinds 1 oktober 2020 is het gebruik van de Recip-e connector v4 verplicht voor het maken van elektronische voorschriften.

De technische documentatie vindt u op de website van Recip-e. U kan bij de vzw Recip-e (contact) een registratie aanvragen.

Nieuw model van bewijs van elektronisch voorschrift vanaf 15 september 2021

Met ingang van 15 september 2021 zal een nieuw model van bewijs van elektronisch voorschrift van toepassing zijn. Het model van bewijs van elektronisch voorschrift zoals dit was vastgesteld vóór deze datum, mag worden gebruikt tot en met 31 januari 2022.

Hierbij vindt u het nieuw model van bewijs van elektronisch voorschrift alsook de technische instructies voor de leveranciers van de software nodig voor het opstellen en afdrukken van het bewijs van elektronisch voorschrift met ingang van 15 september 2021.

Interoperabiliteit met het medicatieschema

In de criteria voor 2021 voor software van voorschrijvers is een criterium opgenomen over de interoperabiliteit van het medicatieschema. Met “interoperabiliteit” wordt de foutloze en ondubbelzinnige uitwisseling van gegevens bedoeld.

Deze criteria voor 2021 zijn nog geldig tot en met 2023. Ze zijn gebaseerd op de laatste versie van de technische documentatie van het medicatieschema (het zogenaamde “cookbook”), dat op de website eHealth werd gepubliceerd. Dit is een document waaraan de "kluizen" voor gezondheidsgegevens (Vitalink, Brussels Gezondheidsnetwerk, Réseau Santé Wallon) samen met producenten van voorschrijfsoftware en apotheeksoftware in overleg samen hebben gewerkt en waarin onduidelijkheden werden verduidelijkt.

Er wordt gewerkt aan de publicatie van een nieuwe versie van criteria en cookbook tegen eind 2023. Een nieuwe audit van interoperabiliteitscriteria is voorzien in 2024.

​Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het bewijsstuk dat de zorgverlener aan de patiënt uitreikt

De toepassingsregels toepassen op het bedrag dat de patiënt betaalt

De zorgverlener moet een bewijsstuk aan de patiënt uitreiken in de volgende 4 situaties:

  • als hij elektronisch attesteert (eAttest), omdat hij in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp aan de patiënt geeft. Het bewijsstuk maakt het mogelijk om de patiënt te informeren.
  • als hij elektronisch factureert in derdebetaler (eFact).
  • als hij zowel vergoedbare als niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert.
  • sinds 9 juni 2022, als hij exclusief niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert.

De informatie vermeld op het bewijsstuk, moet met name voldoen aan de fiscale verplichtingen en aan de verplichtingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging (GVU).

Uw software moet dus een bewijsstuk produceren dat aan bepaalde reglementaire verplichtingen voldoet. Raadpleeg de synthese met verplichtingen uit de fiscale regelgeving en de regelgeving betreffende verzekering voor geneeskundige verzorging waaraan het bewijsstuk dient te voldoen.

Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het plan eGezondheid

In het kader van het actieplan eGezondheid 2022-2024, zijn er regelmatig nieuwe vereisten waaraan softwarepakketten moeten voldoen. Via onze pagina eGezondheid blijft u op de hoogte.

Voor uw ontwikkelingen rond RIZIV-nummers

Om het mogelijk te maken het aantal RIZIV-nummers te laten stijgen voor bepaalde beroepen, hebben we, nieuwe nummers op basis van een andere check digit (controlegetal) gemaakt (modulo 89).

Wat is een check-digit ?

Het RIZIV-nummer is een 11-cijferig identificatienummer toegewezen door het RIZIV en onder andere gebruikt om individuele zorgverleners te identificeren. Zo kunnen hun vertrekkingen terugbetaald worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging. De 6 cijfers bestaan uit een unieke volgorde die elke zorgverlener onderscheid.  De laatste 2 cijfers van dit nummer zijn controlecijfers d.w.z. de check-digit of, in het kort,  "CD ".
In 2013 werd de alternatieve check-digit modulo 89 geïntroduceerd om te voldoen aan de behoefte aan extra nummers voor verpleegkundigen en in 2017 voor vroedvrouwen.
Vanaf april 2019 zal deze methode van de modulo 89 ook worden gebruikt voor de berekening van de check-digit van de nieuwe RIZIV-nummers van artsen.

Welke impact heeft dit op uw informaticasystemen ?

Als RIZIV- partner en, in het algemeen, als uw systemen of processen het RIZIV-nummer gebruiken, moet u nagaan of het nodig is aanpassingen te doen aan uw informaticasystemen zodat:

  • De unieke identificatie in deze computersystemen gebeurt op basis van de eerste 8 cijfers van het RIZIV-nummer en niet langer op basis van de eerste 6 cijfers
  • Deze computersystemen alle Riziv-nummers aanvaarden, gebouwd met één van de 4 modules:  97, 89, 83 of 79.
  • De systemen voeren een geldigheidscontrole van de check-digit uit en ze veralgemenen de controle  naar de 4 check-digits.

Hoe controleert u de geldigheid van de check-digit ?

De formule om de check-digit te controleren is:

C = M – (N mod M)

Waarin:
M Het priemgetal dat wordt gebruikt voor de berekening van de modulo: 97, 89, 83 of 79
N De eerste 6 cijfers van het RIZIV-nummer: 000000… 999999
N mod M = de rest van de gehele deling van N door M.
C  De check-digit van dit RIZIV-nummer: 01..M (de check-digit is minstens 01 en hoogstens gelijk aan de modulo)

U vindt ook informatie in bijlage 16.3 van de elektronische factureringsinstructies.

Voor uw ontwikkelingen rond de elektronische facturatie

Bepaalde zorgverleners en instellingen kunnen de facturatiegegevens onder elektronische vorm overmaken aan de verzekeringsinstellingen.

Meer informatie hierover vindt u elektronische factureringsinstructies.

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 september 2023