Softwareleveranciers: uw producten ontwikkelen voor onze informatiseringprojecten in de gezondheidszorg

Wij beheren en werken samen aan talrijke projecten rond de informatisering van de gezondheidszorg en e-gezondheid: elektronische gegevensuitwisseling, elektronische attestering, elektronisch voorschrift, enz. Deze informatisering vereist dat zorgverleners de gepaste toepassingen en software gebruiken.


Om voorschrijfsoftware te ontwikkelen

Sinds 1 januari 2020 moet u verplicht gebruik maken van de Authentieke gevalideerde Bron Geneesmiddelen (SAM) om geneesmiddelen ambulant voor te schrijven, dit is de ‘open source’ beschikbaar gestelde referentiedatabank op het eHealth-platform.

Dat betekent dat uw softwarepakket (of onze gratis toepassing PARIS) waarmee u voorschrijft sinds 1 januari 2020 verplicht is om de SAMv2-databank op te roepen en van daaruit voor te schrijven. De leveranciers van de huisartsensoftware moeten voldoen aan bepaalde homologatiecriteria om toegelaten te worden op de markt.

In die criteria voor 2020 staat het correct gebruik van de SAMv2-databank ingeschreven, wat betekent  dat er testen zullen komen. Zo is een dagelijkse update van de gegevens uit de SAMv2-databank verplicht en is het niet toegelaten dat softwareleveranciers bepaalde filters of sorteringen voorzien in hun software om bepaalde geneesmiddelen voorrang te verlenen op het selectiemoment van een geneesmiddel.

We doen ‘Aanbevelingen voor een correct gebruik van SAMv2 bij opname van geneesmiddelendata in de voorschrijfsoftware van artsen’.

De datum van 1 oktober 2020 voor het verplicht gebruik van Recip-e connector v4 voor het maken van voorschriften blijft strikt behouden.

Wat betreft softwarepakketten die op 1 oktober 2020 niet in orde zijn:

 1. als ze niet in orde zijn op 31 oktober 2020 met de uitrol van connector v4 in productie,
  • zullen hun gebruikers de PARIS applicatie moeten gebruiken vanaf 1 november 2020
  • staan ze op de lijst om hun homologatie te verliezen voor 2020
 2. Er zal aan hun gebruikers gecommuniceerd worden dat, als hun software niet in orde is tegen 31 oktober 2020,
  1. ze vanaf 1 november 2020 PARIS zullen moeten gebruiken,
  2. hun software het risico loopt de status van goedgekeurde software voor de telematicapremie te verliezen
  3. de geldigheid van een voorschrift gecreëerd op hun software slechts drie maanden is.

Lijst van de softwarepakketten die in orde zijn met het verplicht gebruik van de v4 connector op 1 oktober 2020.

​Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het bewijsstuk dat de zorgverlener aan de patiënt uitreikt

De toepassingsregels toepassen op het bedrag dat de patiënt betaalt

De zorgverlener moet een bewijsstuk aan de patiënt uitreiken in de volgende 3 situaties:

 • als hij elektronisch attesteert (eAttest), omdat hij in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp aan de patiënt geeft. Het bewijsstuk maakt het mogelijk om de patiënt te informeren.
 • als hij elektronisch factureert in derdebetaler (eFact).
 • als hij zowel vergoedbare als niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert.

De informatie vermeld op het bewijsstuk, moet met name voldoen aan de fiscale verplichtingen en aan de verplichtingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging (GVU).

Uw software moet dus een bewijsstuk produceren dat aan bepaalde reglementaire verplichtingen voldoet. Raadpleeg de synthese met verplichtingen uit de fiscale regelgeving en de regelgeving betreffende verzekering voor geneeskundige verzorging waaraan het bewijsstuk dient te voldoen.

Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het plan e-Gezondheid

In het kader van het plan e-Gezondheid publiceren we in december 2018 technische informatie over de actiepunten die we beheren, waaronder:

 • het medicatieschema (actiepunt 3)
 • het delen om samen te werken (actiepunt 6).

Voor uw ontwikkelingen rond Riziv-nummers

Om het mogelijk te maken het aantal RIZIV-nummers te laten stijgen voor bepaalde beroepen, hebben we, nieuwe nummers op basis van een andere check digit (controlegetal) gemaakt (modulo 89).

Wat is een check-digit ?

Het RIZIV-nummer is een 11-cijferig identificatienummer toegewezen door het RIZIV en onder andere gebruikt om individuele zorgverleners te identificeren. Zo kunnen hun vertrekkingen terugbetaald worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging. De 6 cijfers bestaan uit een unieke volgorde die elke zorgverlener onderscheid.  De laatste 2 cijfers van dit nummer zijn controlecijfers d.w.z. de check-digit of, in het kort,  "CD ".
In 2013 werd de alternatieve check-digit modulo 89 geïntroduceerd om te voldoen aan de behoefte aan extra nummers voor verpleegkundigen en in 2017 voor vroedvrouwen.
Vanaf april 2019 zal deze methode van de modulo 89 ook worden gebruikt voor de berekening van de check-digit van de nieuwe RIZIV-nummers van artsen.

Welke impact heeft dit op uw informaticasystemen ?

Als RIZIV- partner en, in het algemeen, als uw systemen of processen het RIZIV-nummer gebruiken, moet u nagaan of het nodig is aanpassingen te doen aan uw informaticasystemen zodat:

 • De unieke identificatie in deze computersystemen gebeurt op basis van de eerste 8 cijfers van het RIZIV-nummer en niet langer op basis van de eerste 6 cijfers
 • Deze computersystemen alle Riziv-nummers aanvaarden, gebouwd met één van de 4 modules:  97, 89, 83 of 79.
 • De systemen voeren een geldigheidscontrole van de check-digit uit en ze veralgemenen de controle  naar de 4 check-digits.

Hoe controleert u de geldigheid van de check-digit ?

De formule om de check-digit te controleren is:

C = M – (N mod M)

Waarin:
M Het priemgetal dat wordt gebruikt voor de berekening van de modulo: 97, 89, 83 of 79
N De eerste 6 cijfers van het RIZIV-nummer: 000000… 999999
N mod M = de rest van de gehele deling van N door M.
C  De check-digit van dit RIZIV-nummer: 01..M (de check-digit is minstens 01 en hoogstens gelijk aan de modulo)

U vindt ook informatie in bijlage 16.3 van de elektronische factureringsinstructies.

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 02 oktober 2020