print

Een geneesmiddel voorschrijven voor een niet-gehospitaliseerde patiënt (in ambulante zorg)

Een geneesmiddel kan ambulant voorgeschreven worden door een arts, een tandarts of een vroedvrouw. Ambulant wil zeggen dat het voorschrift opgesteld is in het kabinet van de voorschrijver, op huisbezoek bij de patiënt, tijdens een consultatie in het ziekenhuis (zonder hospitalisatie), in een rusthuis (en verzorgingstehuis), of op andere plaatsen zoals de wachtposten, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, enz.

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om een geneesmiddel in de ambulante zorg elektronisch voor te schrijven (behalve in enkele uitzonderlijke gevallen).

Op deze pagina:

 

Tijdelijke maatregel ‘COVID-19’ tot 1 november 2023: mogelijkheid om de RID-code te bezorgen in plaats van het papieren bewijs

In het kader van de noodmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en de mogelijkheid voor artsen om telefonisch advies daarover te geven, is het voor de voorschrijvers mogelijk om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen. Met de toestemming van de patiënt mogen zij hem in de plaats daarvan de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) bezorgen via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). Dat kan gedurende de periode waarin de noodmaatregelen van toepassing zijn. De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR.

In de apotheek deelt de patiënt de RID-code (of de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) mee aan de apotheker, die het geneesmiddel aan de patiënt zal afleveren en het elektronisch voorschrift zal archiveren.

Deze maatregel loopt af op 1 november 2023.

Wie levert een geneesmiddel dat ambulant voorgeschreven is af?

Een geneesmiddel dat ambulant voorgeschreven is wordt afgeleverd door de apotheker van een openbare apotheek, of door een ziekenhuisapotheker indien dit geneesmiddel wettelijk gezien alleen door een ziekenhuisapotheker afgeleverd mag worden (bvb. de weesgeneesmiddelen).

Hoelang blijft een voorschrift geldig?

  • Tot welke datum kan de apotheker u een voorgeschreven geneesmiddel afleveren?
  • Hoelang wordt de terugbetaling van een geneesmiddel door de ziekteverzekering gegarandeerd?

Tot 1 november 2019 kon een apotheker een voorgeschreven geneesmiddel onbeperkt in de tijd afleveren. We betaalden het geneesmiddel echter maar terug tot het einde van de 3e maand die volgt op de voorschrijfdatum. Deze kleine hoofdbreker, zowel voor de voorschrijvers als voor de apotheker en de patiënt, is verdwenen. De regel is nu meer coherent maar vooral ook meer transparant.

De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, zijn nu op elkaar afgestemd en eenvoudiger. De termijn bedraagt standaard 3 maanden vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld, maar de voorschrijver kan dit aanpassen.

Meer informatie over de geldigheidsduur van voorschriften voor farmaceutische producten

Elektronisch voorschrijven in de ambulante zorg: verplicht sinds 1 januari 2020

Artsen, vroedvrouwen en tandartsen hebben sinds 2013 de mogelijkheid om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven wanneer ze dat ambulant doen.

De verplichting heeft betrekking op de geneesmiddelen, voorgeschreven op merknaam, stofnaam of in de vorm van een magistrale bereiding, en dit ongeacht van het feit dat de ziekteverzekering dit geneesmiddel al dan niet terugbetaalt.

Er worden enkele uitzonderlijke situaties voorzien waarbij de voorschrijver op papier zal kunnen blijven voorschrijven:

  1. Als de voorschrijver de leeftijd van 64 jaar bereikt heeft op 1 januari 2020.
  2. Als het voorschrift buiten het kabinet van de voorschrijver opgesteld werd, bijvoorbeeld op huisbezoek bij de patiënt of in een rusthuis (en verzorgingstehuis), en dit onafhankelijk van de leeftijd van de voorschrijver.
  3. In geval van overmacht.

Meer informatie over het verplicht elektronisch geneesmiddelenvoorschrift voor ambulante zorg sinds 1 januari 2020

Het elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2020 is 1 van de stappen binnen een langer traject met het dematerialiseren van het voorschrift als doel.

Dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift sinds 15 september 2021

De patiënt heeft geen (papieren) bewijs van het elektronisch voorschrift meer nodig om zijn geneesmiddelen in de apotheek te krijgen.

Sinds 15 september 2021, kan de voorschrijver, op vraag van de patiënt, het papieren “bewijs van elektronisch voorschrift”, vervangen door de beveiligde verzending of beschikbaarstelling van het “bewijs van elektronisch voorschrift” op digitale wijze.

De patiënt kan het digitaal bewijs van elektronisch voorschrift verkrijgen via private hulpmiddelen gelinkt aan de voorschriftensoftware. Hij kan het ook downloaden via het webportaal MijnGezondheid.be, via MyHealthViewer, en via andere apps ter beschikking gesteld door de overheid.

Om voorgeschreven geneesmiddelen te verkrijgen bij zijn apotheker kan de patiënt:

  • het bewijs van elektronisch voorschrift in elektronisch formaat tonen

OF

  • zijn elektronisch identiteitskaart (eID) bezorgen (enkel voor elektronische voorschriften)

OF

  • zijn rijksregisternummer bezorgen (enkel voor elektronische voorschriften, mogelijk indien de eID van de patiënt reeds gelezen werd in de 15 voorafgaandelijke maanden door de apotheker die de producten aflevert)

OF

  • het bewijs van elektronisch voorschrift op papier bezorgen

OF

  • het papieren voorschrift bezorgen

Wat houdt de dematerialisatie precies in en wat verandert er voor de zorgverlener?

Regels rond geneesmiddelen voorschrijven: een e-learning voor zorgverleners

Wilt u als zorgverleners alles leren over elektronisch voorschrijven en hoe lang een geneesmiddelenvoorschrift geldig is? Dit is op basis van eenvoudige en duidelijke informatie nu mogelijk via een online opleiding.

Bent u huisarts of apotheker? Via deze training kunt u accreditatiepunten verzamelen.
Om dit te doen, volg het online via een platform erkend door de overheid of professionele partners:

Aan elke andere zorgverlener die geen accreditatie kan verkrijgen, zullen wij aan het einde van de e-learning een certificaat van deelname afleveren. Volg deze online training via een van deze platforms:

Wij wensen u een rijk leermoment!

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be