print

Erkenningscriteria voor een navorming in de algemene geneeskunde

Opdat een vorming door het paritair comité voor de algemene geneeskunde in het kader van de accreditering van artsen en apothekers-biologen wordt erkend, moet ze aan verschillende criteria voldoen. Deze criteria houden verband met de organisatie van de vorming en met haar inhoud.

Op deze pagina:


Organisatie van de vorming

 1. De vergadering past in het kader van CPD (Continual Professional Development), volgens de regels van de accreditering, goedgekeurd binnen de Accrediteringsstuurgroep. Een activiteit die een andere doelstelling heeft kan niet aanvaard worden.

 2. Om het karakter van “algemene geneeskunde” te garanderen moet er een (huis)arts (erkenningsnummer eindigend op 003, 004, 005, 006, 007, 008) (mede)-verantwoordelijke zijn voor de activiteit.
  De moderator dient een huisarts te zijn.
  De huisarts kan tevens spreker zijn, echter in dit geval kan hij/zij geen moderator zijn.

 3. De dossiers van vergaderingen die door de specialisten zijn georganiseerd en aan het Paritair Comité voor de algemeen geneeskunde zijn gericht, worden naar het Paritair Comité van de betrokken specialiteit opgestuurd.

 4. De geneeskundige die verantwoordelijk is voor de organisatie van de CPD (Continual Professional Development).

 5. Het aantal aanwezigen moet verenigbaar zijn met de aard van de opgegeven activiteit.

 6. Het niveau van de sprekers moet hoog genoeg zijn.
  Aan een spreker van een erkende navormingsactiviteit kan het dubbel aantal accrediteringseenheden (credit points of CP) worden toegekend in functie van de effectieve duur van zijn/haar spreekbeurt, met een maximum van 4 (2 + 2) CP, per activiteit, zonder dat dit dossier moet worden voorgelegd aan het Paritair comité.
  Indien het aantal CP hoger ligt of indien de administratie moeilijkheden heeft met een interpretatie terzake wordt het dossier voorgelegd aan het Paritair Comité.
  Ter controle moet de organisator de naam van de spreker elektronisch doorgeven aan het RIZIV.

 7. De aanvraag tot accreditering mag niet a posteriori gebeuren : voor organisaties in België is dit ten laatste op de dag van de activiteit.

 8. De aanvraag om erkenning van een programma moet vergadering per vergadering worden opgemaakt op het formulier dat is goedgekeurd door het Paritair Comité, of elektronisch. Wanneer het een congres betreft, moet de aanvraag bij voorkeur per halve dag gebeuren en maximaal per dag, indien de organisator kan aantonen dat de deelnemers effectief de volledige dag aanwezig zijn (afzonderlijke voor- en namiddaglijsten).

 9. Het Paritair Comité van de algemeen geneeskunde behoudt zich het recht voor een advies uit te brengen over elk bijzonder geval.

 10. De inrichtende verenigingen van CPD moeten medische verenigingen zijn met uitsluiting van commerciële verenigingen.
  Onder commerciële vereniging wordt verstaan : elke vereniging die tot doel heeft winst te maken uit zijn activiteiten : farmaceutische industrie, pers, … niet exhaustief.
  De organisator erkent geen banden te hebben met deze vereniging.

 11. Het Paritair Comité mag inlichtingen vragen omtrent de organiserende verenigingen.

 12. Het zou wenselijk zijn dat de inrichtende verenigingen van CPD zowel de onderwerpen als de methoden zouden diversifiëren.

Inhoud van de vorming

 
 1. De vergadering moet het karakter hebben van een navorming van algemene geneeskundigen. De inhoud moet relevant zijn.

 2. Het Paritair Comité kan een gedetailleerde beschrijving vragen van een activiteit om te kunnen uitmaken of een vergadering relevant is.

 3. De vergaderingen zoals staffs van interne evaluatie, overleg, nabespreking over de gevallen van de afgelopen week, kunnen niet worden geaccrediteerd.
  Vergaderingen met een vooraf bepaald onderwerp, geïllustreerd aan de hand van casuïstiek, kunnen wel erkend worden.

 4. Een “specifieke opleiding” kan wel worden aanvaard tenzij zij aanleiding geeft tot het uitreiken van een wettelijk certificaat.

 5. Een navorming die betrekking heeft op een type geneeskunde dat niet door de Academie voor geneeskunde en de universitaire opleidingscentra is erkend kan geen goedkeuring krijgen.  Een kritische informatievergadering over een dergelijk onderwerp kan dat echter wel.

 6. Primo : Individuele accrediteringsaanvragen voor een deelname aan een symposium in het buitenland en door een buitenlandse organisator ingericht, zullen enkel aanvaard worden indien een volledig programma en de werkelijk gevolgde uren worden vermeld. Het aantal CP is in principe hetzelfde als in het land van herkomst.

  Secundo : Individuele accrediteringsaanvragen voor een congres in het buitenland, georganiseerd door een Belgische organisator dienen voorzien te zijn van een syllabus, een lijst met deelnemers en het werkelijk aantal bijgewoonde uren (min. 4 u / dag). Toeristische congressen, waarbij alle deelnemers beurtelings een spreekbeurt geven, kunnen niet worden aanvaard.

 7. CP mogen toegekend worden aan wetenschappelijke publicaties indien ze deel uitmaken van een tijdschrift beschikkend over een leescomité of redactiecomité. Een copie van het artikel moet steeds bijgevoegd worden.

   

Waarde van een vorming in accrediteringseenheden (credit points of CP)

 
 1. Het Paritair Comité kan oordelen dat een vergadering minder dan 1 CP/uur waard is.

 2. Een uur vergadering kan slechts worden gecrediteerd met hetzij 0.5, hetzij 1 CP

 3. Een avondvergadering van 3 uur zonder pauze kan met 3 CP worden gecrediteerd.

 4. Er zullen slechts CP worden toegekend bij navormingen die minimum één uur duren. D.w.z. dat navormingen die in schijven van minder dan één uur georganiseerd worden, moeten aangevraagd worden als één geheel van minstens één uur.

 

Meer informatie

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden