print

Het Globaal medisch dossier (GMD) van uw patiënt beheren

U begeleidt uw patiënt als huisarts bij het beheer van zijn gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen is een betere individuele begeleiding van uw patiënt en een beter overleg tussen collega’s mogelijk.

Op deze pagina:

Sinds 1 januari 2021: gebruik een elektronisch medisch dossier (EMD)
 

EEN SPECIFIEK HONORARIUM VOOR HET BEHEER VAN EEN EMD

U krijgt als erkende huisarts een het honorarium voor het beheer van het GMD enkel als u een elektronisch medisch dossier gebruikt (EMD) voor uw patiënt. (wet van. 27 december 2016). U moet dat EMD beheren met een softwarepakket geregistreerd door het eHealth-platform.

Dit is verplicht:

 • sinds 1 januari 2017 voor huisartsen hun erkenning kregen voor 1 januari 2017
 • sinds januari 2021 voor de huisartsen die erkend zijn als huisarts na 1 januari 2017

Het GMD is een essentiële bouwsteen voor de kwaliteitsvolle zorg van de patiënt en een cruciale factor op het vlak van gegevensdeling.

HET HONORARIUM FACTUREREN VIA DE DIENST VAN MYCARENET: eDMG

Sinds 1 januari 2021 is de papieren facturatie van het GMD verdwenen. (nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen van 19 december 2019). De facturatie kan immers eenvoudig gebeuren vanuit het elektronisch medisch dossier van de patiënt door zich in te schrijven voor de MyCareNet-dienst ‘Beheer van het GMD’ (eGMD).

HOE KUNT U ZICH INSCHRIJVEN OP DE MyCareNet-DIENST eGMD?

U bent geïnformatiseerd en beschikt over een gehomologeerd softwarepakket waarmee u de elektronische medische dossiers van uw patiënten kunt beheren. Hierbij een overzicht van de erkende softwarepaketten (GMD) en hun aanbieders. Uw softwareleverancier kan u helpen bij de inschrijving voor de MyCareNet-diensten.

Informatie over het eGMD op de site MyCarenet

WAT ALS U ZICH NIET INSCHRIJFT OP DE MyCareNet-DIENST eGMD?

De wet op de patiëntenrechten (22 augustus 2002) vereist dat u voor elke patiënt zorgvuldig een dossier bijhoudt en dat u dit op een veilige plaats bewaart. U hoeft dit niet elektronisch te doen. Niets belet u om uw praktijk voort te zetten zonder dit EMD en om alle  verstrekkingen op papier te factureren.

We moedigen sterk het elektronische beheer van de patiëntendossiers aan:

 • U krijgt een honorarium voor het beheren van een elektronisch patiëntendossier.
 • uw patiënt behoudt zijn voordelen (verlaagd remgeld, toegang tot het zorgtraject diabetes, verschillende voordelen van mutualiteiten)

Als u niet kiest voor het elektronisch beheer van uw dossiers:

 • U wordt niet langer vergoed voor het bijhouden van een papieren GMD
 • Uw patiënten konden hun voordelen van hun GMD behouden tot 31 december 2022, zelfs als die niet elektronisch was.
  We verlengen deze voordelen opnieuw voor elk van uw patiënten in 2023 en 2024 (tot 31.12.2024) onder 2 voorwaarden:
  • U heeft voor deze patiënt ten minste één consultatie (met code 101032 of 101076) of één bezoek (met code 103132, 103412 of 103434) gefactureerd in 2021 of 2022
  • U beheerde het GMD van deze patiënt al vóór die consultatie of dat bezoek.

Een patiënt wiens laatste contact voor 2021 is, geniet u niet langer van deze voordelen als u zijn DMG niet elektronisch beheert.

Inschrijvingsperiode MyCareNet verlengd tot 15 maart 2021

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft tijdens de vergadering van 22 februari 2021 vastgesteld dat een aantal huisartsen zich niet vóór 1 januari 2021 hebben ingeschreven voor de MyCareNet-dienst eGMD, met onder andere als gevolg dat zij geen honoraria ontvangen voor de GMD’s.

De huidige gezondheidscrisis vermoeilijkt uw praktijkvoering en sommige huisartsen hebben de inschrijving in MyCareNet uit het oog verloren. Om te vermijden dat zij hierdoor een te groot financieel verlies zouden leiden, hebben de representatieve verenigingen en de verzekeringsinstellingen samen met het RIZIV een overgangsregeling uitgewerkt die  de inschrijvingstermijn voor MyCarenet verlengd tot uiterlijk 15 maart 2021.

Een GMD verlengen

Als u  zich uiterlijk op 15 maart 2021 aanmeldt voor de eGMD-dienst, ontvangt u het honorarium voor de GMD's die u in 2021 verlengt. Alle aanmeldingen voor de eGMD-dienst tot 15 maart worden in aanmerking genomen en we organiseren een 2e betaling van honoraria in de loop van 2021.

Als u zich na 15 maart aanmeldt voor eDMG, vervallen de honoraria voor de verlengde GMD's voor 2021. De volgende betaling is voor de verlengingen van 2022 en wordt betaald in februari 2022.

Een nieuw GMD openen

U ontvangt het honorarium voor alle nieuwe GMD’s die worden geopend vanaf de registratiedatum (zelfs als deze na 15 maart 2021 is).

U had zich al ingeschreven voor 1 januari 2021? De verlenging van deze termijn heeft geen invloed, u zal eind februari 2021 uitbetaald worden zoals voorzien.

Opening en verlenging van het GMD

Eens ingeschreven gebeurt de betaling als volgt:

 • Opening van een GMD voor een patiënt die geen GMD heeft:

Het gaat om patiënten die nog nooit eerder een GMD hebben gehad of patiënten die wel al een GMD hebben gehad, maar voor wie de voordelen zijn afgelopen (lange periode van onderbreking). De patiënt behoudt dit recht tot het einde van het tweede jaar na de laatste betaling van het GMD aan de huisarts.
Voor deze ‘nieuwe’ patiënten maakt u een therapeutische link door het identiteitsbewijs van de patiënt in te lezen en verstuurt u vanuit het elektronisch dossier een kennisgeving aan de verzekeringsinstelling van de patiënt.

In dit kader herinneren wij er u aan dat het beheer van het GMD gebeurt op verzoek van de patiënt en dat dat verzoek vermeld wordt in het dossier van de patiënt.
U ontvangt het honorarium binnen 30 dagen na ontvangst van de notificatie als aan de voorwaarden is voldaan (getuigschrift voor verstrekte hulp voor de raadpleging of huisbezoek gegeven aan de verzekeringsinstelling, enz.).

Let op: Als u gedurende het jaar houder wordt van een GMD van een patiënt van een andere huisarts, ontvangt u in dat jaar geen honorarium. Het honorarium wordt tegelijk met de verlengingen voor het volgende jaar betaald.

 • Verlenging van een GMD:

U ontvangt het honorarium tijdens het verlengingsjaar (in februari), op voorwaarde dat er ten minste 1 contact met de patiënt is geweest in 1 van de 2 jaren voorafgaand aan het verlengingsjaar.

Om van ‘contact’ (raadpleging of huisbezoek) te kunnen spreken moet het getuigschrift voor verstrekte hulp, met daarop het nomenclatuurcodenummer voor raadpleging of huisbezoek, bij de verzekeringsinstelling ingediend zijn voor terugbetaling.

Zorgcontinuïteit: het GMD  is toegankelijk voor andere gemachtigde huisartsen binnen éénzelfde groepspraktijk

Wanneer u huisarts en GMD-houder bent binnen één groepspraktijk, breiden binnenkort uw therapeutische relaties (van het type GMD) uit naar de gemachtigde huisartsen die exclusief binnen dezelfde praktijk werken. Dat wil zeggen dat andere gemachtigde huisartsen binnen éénzelfde praktijk automatisch toegang krijgen tot de GMD-gegevens van elkaars patiënten. Zo is de continuïteit van de zorg van de patiënten gegarandeerd, ook bij afwezigheid van een collega-huisarts.

Uw de patiënt moet hiervoor geen enkele administratieve stappen ondernemen.

Beperking/verlaging van het remgeld voor de patiënt

De huidige regelgeving (KB van 23 maart 1982 art. 3) houdt in dat een patiënt voor wie een GMD wordt beheerd, recht heeft op een beperking van het remgeld voor raadplegingen van huisartsen:

 • tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
 • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
 • 0 euro voor kinderen of jongeren (t.e.m. 24 jaar) die een verhoogde tegemoetkoming krijgen. In dit geval, betaalt u ook geen remgeld (persoonlijk aandeel) bij een arts-specialist. Meer informatie over deze maatregel, die van kracht is sinds 1 oktober 2023.

Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.  

Bovendien hebben patiënten van minimum 75 jaar en/of chronisch zieken recht op een remgeldverlaging van 30 % voor de bezoeken van huisartsen.

Dit recht op beperking/verlaging van het remgeld is beperkt tot de prestaties van de algemeen geneeskundige die toegang heeft tot de gegevens van het globaal medisch dossier.
Is die algemeen geneeskundige niet de huisarts die :

 • het GMD beheert of
 • deel uitmaakt van een geregistreerde huisartsengroepering waarvan een lid het GMD beheert?

Wat als u, als huisarts, niet de GMD-houder bent, en u ook niet in dezelfde praktijk werkt?

Vermeld op het getuigschrift voor verstrekte hulp de letter G gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de erkend huisarts die het dossier beheert van de patiënt. Deze vermelding impliceert dat de algemeen geneeskundige toegang heeft tot de gegevens van het globaal medisch dossier en dat hij daarvoor de toestemming heeft van de rechthebbende.

GMD voor uw patiënt van 30 tot 85 jaar met het statuut "chronische aandoening"

Sinds 1 januari 2016 is het bedrag van het globaal medisch dossier (GMD) verhoogd als uw patiënt tussen 45 en 74 jaar oud is en het statuut "chronische aandoening" heeft.

Sinds 1 januari 2022 is de leeftijdsgroep uitgebreid tot patiënten tussen 30 en 85 jaar. Deze uitbreiding is een gevolg van het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023. Het gaat om een bedrag van 59 euro in 2022.

 

Contacten

Secretariaat Nationale commissie artsen-ziekenfondsen

Tel: +32(0)2 739 73 86

E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be