print

Analyse van variaties in gezondheidszorg en in geneesmiddelenverbruik in België

Een van de opdrachten van onze Cel Doelmatige Zorg is een analyse van de "relevantie van de zorg" waarbij het de bedoeling is om variaties in de consumptie van gezondheidszorg na standaardisatie op te sporen. Die variaties kunnen namelijk wijzen op een mogelijke niet‐optimale benutting van de middelen.

Sinds 2018 publiceren we analyses van de verstrekkingen in de gezondheidszorg en sinds 2022 van het ambulante geneesmiddelenverbruik.

U kan meer info vinden over de analyses, de rapporten en verdere samenwerking met de sector.

Op deze pagina:


De rapporten Variaties in medische praktijken

De rapporten "Variaties in medische praktijken" bevatten de analyses die in dat kader zijn uitgevoerd. In elk rapport komt een welbepaald thema aan bod. We hebben in deze rapporten bewust geen interpretatie toegevoegd, aangezien we deze vaststellingen eerst wilden voorleggen aan de professionele zorgverleners die het best in staat zijn om ze te interpreteren.

Deze rapporten kan u vinden op www.HealthyBelgium.be, een samenwerkingsverband tussen het KCE, Sciensano, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

De analyses voor het jaar 2021 zijn beschikbaar. Verfijnde statistieken en nieuwe trendgrafieken zijn enkele belangrijke nieuwigheden, zo vergelijken we niet met het coronajaar 2020 dat een vertekend beeld zou geven.

De rapporten Geneesmiddelenverbruik

De analyse van de variaties in het verbruik van ambulante geneesmiddelen geeft per thema een overzicht van de verdeling en de evolutie van het verbruik in termen van volume en uitgaven per verzekerde van de verplichte ziekteverzekering in België.

Net als bij de rapporten 'Variaties in medische praktijken' hebben we geen interpretatieve elementen toegevoegd aan deze analyses, omdat we deze bevindingen eerst ter beschikking wilden stellen van professionals.

De analyses voor het jaar 2022 zijn beschikbaar.

De behandelde thema's zijn onder andere:

 • geneesmiddelen die gericht zijn op aandoeningen van de luchtwegen,
 • polyfarmacie,
 • griepvaccinatie bij ouderen,
 • het voorschrijven van methylfenidaat bij kinderen),
 • antibiotica (uitgesplitst naar type specialist),
 • cardiovasculaire geneesmiddelen,
 • insulines,
 • antidepressiva,
 • protonpompremmers (PPI's),
 • niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID's)
 • en schildklierhormonen.

De analyses ‘Geneesmiddelenverbruik’ kan u raadplegen en downloaden via de website gezond Belgie.

Uitnodiging aan de wetenschappelijke verenigingen in de gezondheidszorg

We nodigen elke medisch-wetenschappelijke vereniging uit om kennis te nemen van de gepubliceerde gegevensanalyses, maar ook om, in een dynamiek van kwaliteitsverbetering van de zorg, de gedachtewisseling verder te zetten in samenwerking met de cel Doelmatige Zorg.

Het doel van deze samenwerking is in de eerste plaats om de eventuele variaties te verklaren, om de gemaakte analyse in perspectief te plaatsen ten opzichte van de realiteit van de dagelijkse praktijk,  van de epidemiologische context, de internationale context en de geldende aanbevelingen, met het oog op de ontwikkeling en uitvoering van een actiestrategie.

Hiervoor kunnen het RIZIV en een wetenschappelijke vereniging een contract van samenwerking afsluiten.

Meer informatie vindt u in onze uitnodiging tot samenwerking.

Onze cel Doelmatige Zorg

De cel Doelmatige Zorg binnen de Directie Onderzoek‐Ontwikkeling‐Kwaliteitspromotie werd opgericht als gevolg van onze Bestuursovereenkomst 2016‐2018.

In artikel 35 wordt in "de oprichting van een cel Doelmatige Zorg met specifieke focus op een geïntegreerde aanpak voor een rationeel gebruik van de middelen" voorzien.

De concrete oprichting van de cel gebeurde onder andere via het "Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2016‐2017". In dat plan worden een dertigtal maatregelen opgesomd.

Dit kende een vervolg met het  “Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2018‐2020” die de activiteiten rond doelmatigheid in de zorg door de cel, herneemt.

Momenteel geldt er een nieuw “Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2021-2023”.

Een overzicht van de verschillende actieplannen, alsook het meest recente Actieplan handhaving vindt u hier.

Contacten

Cel Doelmatige Zorg

E-mail: appropriatecare@riziv-inami.fgov.be