De derdebetalersregeling voor de individuele zorgverlener

U vindt hier een overzicht van de inhoud en de modaliteiten van de derdebetalersregeling. Op 1 oktober 2015 trad de nieuwe regeling in werking voor alle categorieën van individuele zorgverleners.


Wat is de derdebetalersregeling?

De derdebetalersregeling houdt in dat u, als zorgverlener, de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) rechtstreeks aanrekent aan het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt betaalt u enkel zijn persoonlijke tussenkomst (remgeld en eventueel ereloonsupplement).

Kan of moet u als zorgverlener de derdebetalersregeling toepassen ?

Sinds 1 oktober 2015 is het voor elke zorgverlener (zowel geconventioneerd als niet-geconventioneerd) mogelijk maar niet verplicht, om de derdebetalersregeling toe te passen voor elke geneeskundige verstrekking, zonder voorafgaande formaliteit.

Meer specifiek:

  • een arts of tandarts moet geen overeenkomst meer sluiten met het Nationaal Intermutualistisch College om de derdebetalersregeling te kunnen toepassen
  • andere categorieën van zorgverleners (verpleegkundigen, vroedvrouwen, logopedisten, kinesitherapeuten, bandagisten, orthopedisten, enz) moeten niet meer uitdrukkelijk opteren voor de derdebetalersregeling om deze te kunnen toepassen.

Let op!

  • Artsen en tandartsen

Voor welbepaalde verstrekkingen van artsen en tandartsen is het nog steeds verboden om de derdebetalersregeling toe te passen. Voor deze geneeskundige verstrekkingen kan een arts of tandarts de derdebetalersregeling enkel toepassen in bepaalde situaties en ten aanzien van bepaalde sociale categorieën van patiënten.

Enkel huisartsen moeten in welbepaalde situaties de derdebetalersregeling toepassen.

  • Apothekers

Bij de apotheker heeft de patiënt in de meeste gevallen recht op de derdebetalersregeling.

Hoe de derdebetalersregeling toepassen: elektronisch of op papier ?

Sommige categorieën van zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, enz.) factureren al elektronisch in het kader van de derdebetalersregeling via het netwerk MyCareNet.

Elektronische facturatie via het netwerk biedt de volgende mogelijkheden:

  • snellere terugbetaling
  • geleidelijke afschaffing (sector per sector) van de parallelle papieren facturatie aan de ziekenfondsen (opgelegd door de fiscale reglementering)
  • automatische productie van documenten.

Voor andere categorieën (kinesitherapeuten, logopedisten, enz.) is de elektronische facturatiedienst via MyCareNet nog niet beschikbaar.

De overschakeling op de elektronische facturatie gebeurt in fasen. De datum vanaf wanneer de elektronische facturatie beschikbaar is, zal voor elke categorie van zorgverleners formeel worden vastgesteld bij koninklijk besluit. Vanaf die datum zal elke zorgverlener van de betrokken categorie kunnen overschakelen op de elektronische facturatie in het kader van de derdebetalersregeling. Er is een overgangsperiode van maximaal 2 jaar.

De categorieën van zorgverleners die nog niet elektronisch factureren in het kader van de derdebetalersregeling passen deze regeling toe door het getuigschrift voor verstrekte hulp aan het ziekenfonds van de patiënt te sturen.

Voor de geneeskundige verstrekkingen waarvoor de toepassing van de derdebetalersregeling niet verboden is, werken elke overeenkomsten- of akkoordencommissie hiervoor modaliteiten uit.

Voor de huisartsen bestaat een specifieke facturatieprocedure.

Voor de huisartsen en tandartsen bestaat een specifieke facturatieprocedure.

Wat is de procedure bij toepassing van de derdebetalersregeling?

1. Identiteit van uw patiënt controleren

Wanneer u de derdebetalersregeling toepast moet u de identiteit van de patiënt controleren:

  • bij een papieren procedure en een facturatie via magnetische drager: op vertoon van het identiteitsdocument (bv. de identiteitskaart, de ISI+-kaart of een nog geldige SIS-kaart)
  • bij elektronische facturatie (via het netwerk MyCareNet): voorlopig naar analogie van de papieren procedure.

U moet het identiteitsdocument niet elektronisch lezen zolang voor uw categorie van zorgverleners bij koninklijk besluit nog geen datum is vastgesteld voor die verplichting.

Op die manier is het mogelijk – in overleg met uw vertegenwoordigers – om technische richtlijnen voor de elektronische lezing uit te werken, om ze te testen en om ze in uw softwareprogramma's op te nemen.

Er bestaat een specifieke maatregel voor huisartsen.

2. Verzekerbaarheid controleren indien u een betaalverbintenis van het ziekenfonds wil krijgen

Om een betaalverbintenis te ontvangen vanwege het ziekenfonds moet u:

- de verzekerbaarheid van de patiënt raadplegen via de dienst consultatie van de verzekerbaarheid van MyCareNet (of, voor huisartsen, de dienst tarieven van MyCareNet)

- de geneeskundige verstrekking ook elektronisch aanrekenen bij toepassing van de derdebetalersregeling via MyCareNet overeenkomstig de verkregen verzekerbaarheidsgegevens.

De betaalverbintenis houdt in dat het ziekenfonds u zal uitbetalen aan het geconsulteerde tarief, zelfs indien de verzekerbaarheid van de patiënt wijzigt tussen het tijdstip van de consultatie en het tijdstip van de facturatie.

3. Factureren: elektronisch via mycarenet of op papier volgens specifieke regelingen per categorie van zorgverleners.

Termijn waarbinnen het ziekenfonds u betaalt bij derdebetalersregeling

Indien u gebruik maakt van de elektronische facturatie via het netwerk MyCareNet betaalt het ziekenfonds u binnen de 2 weken.

Bij een papieren facturatie en een facturatie via magnetische drager, betaalt het ziekenfonds u binnen de 2 maanden na het einde van de maand tijdens dewelke u de factuur naar het ziekenfonds stuurde.

Elke overeenkomsten- of akkoordencommissie kan evenwel een kortere betaaltermijn vaststellen.

Als het ziekenfonds een geneeskundige verstrekking laattijdig betaalt, kan u hem dit melden. Het ziekenfonds zal u dan een verwijlintrest verschuldigd zijn. Die interest is gelijk aan de wettelijke intrestvoet in burgerlijke zaken op de datum waarop de betaaltermijn verstreek en loopt vanaf de 1e dag na het verstrijken van de betaaltermijn.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 februari 2020