print

Derdebetalersregeling tandartsen: verstrekkingen en specifieke modaliteiten

Sinds 1 januari 2022 kan u de derdebetalersregeling toepassen voor alle verstrekkingen, ongeacht de leeftijd van uw patiënt. In sommige gevallen blijft u verplicht deze toe te passen. Als u de derdebetalersregeling toepast, zijn er specifieke modaliteiten.

Op deze pagina:

 

Voor welke verstrekkingen mag u als tandarts de derdebetalersregeling toepassen?

U mag de derdebetalersregeling toepassen bij alle tandheelkundige verstrekkingen die u verleent vanaf 1 januari 2022, ongeacht de leeftijd van uw patiënt. We hebben het verbod om de regeling toe te passen voor bepaalde verstrekkingen bij patiënten van 18 jaar of ouder afgeschaft. U kan zelf kiezen of u de regeling al dan niet toepast, behalve in de gevallen die beschreven staan onder de subtitel ‘Voor welke verstrekkingen moet u als tandarts de derdebetalersregeling toepassen?’.

Indien u beslist om de derdebetalersregeling toe te passen, dient u de tarieven te respecteren van het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen. U kan in dat geval dus geen ereloonsupplement aanrekenen.

Voor welke verstrekkingen moet u als tandarts de derdebetalersregeling toepassen?

U bent als tandarts verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor moeilijke tandherstellingen bij kankerpatiënten of in geval van ‘anodontie’.

Hoe verloopt de facturatie in de derdebetalersregeling?


Elektronisch

Op de website van het Intermutualistisch College kunt u nagaan voor welke softwarepakketten elektronische facturatie toelaten.

Op papier

Als tandarts kunt u de facturatie ook via het papieren circuit uitvoeren. U stuurt dan naar het ziekenfonds een verzamelstaat met uw naam, voornaam, RIZIV-nummer, het KBO-nummer van de innende entiteit, het totaalbedrag aangerekend aan het ziekenfonds en het bankrekeningnummer waarop de storting moet gebeuren.

De verzamelstaat vermeldt voor elk getuigschrift voor verstrekte hulp, overgemaakt aan het ziekenfonds, de volgende informatie:

 • de naam, voornaam en het INSZ-nummer van de rechthebbende
 • het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming per rechthebbende
 • het bedrag van het geïnde persoonlijk aandeel (remgeld) per rechthebbende.

U stuurt 2 exemplaren van die verzamelstaat naar het ziekenfonds, samen met de getuigschriften voor verstrekte hulp. De volgorde van getuigschriften is identiek aan de volgorde van vermelding ervan op de verzamelstaat. Op ieder getuigschrift voor verstrekte hulp brengt u een kleefbriefje van de patiënt aan of, bij gebrek daaraan, vermeldt u de identiteit en het inschrijvingsnummer van de patiënt.

Wanneer kunt u getuigschriften voor verstrekte hulp indienen bij het ziekenfonds?

 • Meerdere keren per maand.
 • Ten laatste 2 maanden na het einde van de maand waarin u de verstrekkingen hebt verleend. Voor de forfaits voor regelmatige behandeling bij orthodontische behandelingen start die termijn vanaf de maand van de laatst verrichte verstrekking die vermeld is.

Geen rechtvaardiging meer nodig

Aangezien we het verbod om de derdebetalersregeling toe te passen voor bepaalde tandheelkundige verstrekkingen afgeschaft hebben op 1 januari 2022, moet u bij facturatie niet meer rechtvaardigen waarom u de regeling toepast.

Dit geldt zowel voor papieren als elektronische facturatie.

Voor de papieren facturatie betekent dit dat u op het getuigschrift voor verstrekte hulp niet langer moet vermelden:

 • het centrum voor geestelijke gezondheidszorg, het centrum voor gezinsplanning en seksuele voorlichting of het centrum voor opvang van toxicomanen waar u de verstrekking verleende
 • de inrichting gespecialiseerd in het verzorgen van kinderen, bejaarden of mindervaliden waar u de verstrekking verleende
 • het feit dat de patiënt tijdens de behandeling is overleden of zich in een comateuze toestand bevindt

Voor de elektronische facturatie betekent dit dat u geen uitzonderingssituatie meer moet aanvinken: uw softwarepakket moet op dat vlak worden aangepast.

In afwachting van de aanpassing van uw softwarepakket, ten laatste op 30 april 2022, kan u eenvoudigweg de derdebetalersregeling toepassen door een van volgende situaties aan te vinken, zelfs als deze in de realiteit niet van toepassing zijn:

 • verstrekking werd verleend in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, centrum voor gezinsplanning en seksuele voorlichting of centrum voor opvang van toxicomanen,
 • verstrekking werd verleend in een inrichting gespecialiseerd in het verzorgen van kinderen, bejaarden of mindervaliden

Voor verstrekkingen uitgevoerd vanaf 1 mei 2022 hoeft u deze uitzonderingssituaties niet meer aan te vinken. Uw softwareproducent moet er voor zorgen dat de velden voorzien voor deze uitzonderingssituaties automatisch op “0” staan in het elektronisch facturatiebestand. Indien dit niet het geval is, zal dit tot verwerpingen van uw facturatie leiden.

Welke documenten moet u als tandarts aan de patiënt geven?

U moet de volgende documenten aan de patiënt geven:

 • het ontvangstbewijs bij het getuigschrift voor verstrekte hulp met het totaalbedrag van de persoonlijke aandelen.

 • op het ogenblik van de verstrekking of, indien het getuigschrift betrekking heeft op verschillende verstrekkingen, ten laatste op het ogenblik dat u het getuigschrift voor verstrekte hulp opstelt voor het ziekenfonds: een kwijting of ereloonnota.

Die kwijting of ereloonnota vermeldt het bedrag ten laste van de patiënt en het ziekenfonds en ook de verstrekkingen met hun nomenclatuurnummers en de datum van uitvoering.

U bewaart een dubbel van die kwijting of ereloonnota in het dossier van de rechthebbende.

Bij elektronische facturatie of in geval terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare prestaties samengaan geldt bovendien de verplichting om een bewijsstuk af te leveren. Eén document kan zowel de vereiste vermeldingen van het bewijsstuk en de kwijting omvatten.

 

Contacten

Attesteren van verstrekkingen (Tandarts)

E-mail: Ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be