Uw accreditering als arts of apotheker-bioloog verkrijgen of verlengen

U bent al meer dan 3 maanden erkend als arts of apotheker-bioloog? Om geaccrediteerd te kunnen worden, moet u voldoen aan bepaalde vereisten. Die hebben ofwel te maken met uw beroepsactiviteit, ofwel met uw deelname aan aanvullende vormingen.


5 andere specifieke situaties:

COVID-19: Impact op uw accreditering

Door COVID-19 is de gebruikelijke navorming niet altijd mogelijk. Toch volgen (geaccrediteerde) artsen heel wat officieuze bijscholing inzake COVID-19. De Accrediteringsstuurgroep neemt enkele maatregelen in 2020 om rekening te houden met de speciale omstandigheden en uw inspanningen te valoriseren.

Automatische registratie Credit Points

Zelfs als u niet heeft deelgenomen aan een officiële vorming ontvangt u automatisch een specifiek aantal Credit Points (CP) in uw online accredidatieprotfolio voor de maanden juli, september en december:

 • 2CP per maand voor 1 vergadering van de eigen LOK.
 • 3CP per maand voor voortgezette vorming in ethiek en economie.

Hoe uw aantal CP voor deze 3 maanden in functie van de accrediteringsperiode 2020 bereken

Heeft u toch nog een tekort in uw dossier, ondanks de extra CP?

U kan zich eventueel beroepen op overmacht. Hierbij moet u een bewijs moeten leveren. De Accrediterinsstuurgroep behandelt deze dossiers op individuele basis.

De accrediteringsstuurgroep heeft uw activiteiten al goedgekeurd voor maart en april?

Contacteer de Administratie via email (info.accredit@riziv-inami.fgov.be) om de datum en locatie van de activiteit te wijzigen onder de volgende voorwaarden:

 • De activiteit blijft inhoudelijk identiek.
 • Voor activiteiten met meerdere sprekers kan de wijziging van een enkele spreker of moderator worden aanvaard wegens (on)beschikbaarheid op het latere tijdstip.

Indien de Accrediteringsstuurgroep nadien vaststelt dat deze voorwaarden niet werden nageleefd, kan de Accrediteringsstuurgroep de erkenning retroactief intrekken.

We kunnen deze maatregelen nog verlengen indien nodig.

Als u al meer dan 3 maanden bent erkend, hebt u belang bij wat hierna volgt.

Wat zijn de voorwaarden om uw accreditering te krijgen?

 • Minstens 20 accrediteringseenheden (credit points of CP’s) hebben gekregen, tijdens een referentieperiode van 12 maanden, door het volgen van navormingen die zijn erkend in het kader van de accreditering van artsen en apothekers-biologen. Van die 20 CP's ontving u minstens 3 CP's in de rubriek ethiek en economie. 

Raadpleeg de catalogus met vormingen die voor accreditering werden erkend

 • Deelgenomen hebben aan minstens 2 sessies van de LOK (lokale kwaliteitsgroep) waarin u bent ingeschreven, tijdens een referentieperiode van 12 maanden.
 • Een activiteitsdrempel hebben bereikt gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan uw aanvraag (behalve voor jonge artsen in hun eerste 4 praktijkjaren):
  • Als huisarts: een activiteitsdrempel van gemiddeld minstens 5 contacten per werkdag (raadplegingen en huisbezoeken), dus 1.250 per jaar.
  • Als gespecialiseerde arts of apotheker-bioloog: de activiteitendrempel voor uw specialiteit.

Hoe vraagt u uw accreditering aan?

Vraag u accreditering :

De Accrediteringsstuurgroep heeft beslist om geen aanvragen op papier meer te evalueren. Vanaf 1 januari 2020 dienen de aanvragen voor accreditering verplicht online te worden geregistreerd via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Wanneer gaat uw accrediteringsperiode in? En voor hoe lang?

Uw accreditering gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de goedkeuring van uw accrediteringsaanvraag door de Accrediteringsstuurgroep. Ze duurt 3 jaar.

Wat zijn de voorwaarden voor de verlenging van uw accreditering?

 • Voor elk van uw referentieperiodes van 12 maanden kreeg u minstens 20 accrediteringseenheden (credit points of CP’s) door het volgen van navormingen die zijn erkend in het kader van de accreditering van artsen en apothekers-biologen. Van die 20 CP's ontving u minstens 3 CP's in de rubriek ethiek en economie.

Opmerking: een referentieperiode begint 2 maanden vóór de lopende accrediteringsperiode en eindigt 2 maanden vóór het eind van deze periode.

Voorbeeld: als uw accrediteringsperiode op 1 oktober 2011 begint en op 30 september 2012 eindigt, dan begint uw referentieperiode op 1 augustus 2011 en eindigt ze op 31 juli 2012.

 • U nam deel aan minstens 2 sessies van de LOK waarin u bent ingeschreven, tijdens elke referentieperiode van 12 maanden.
 • U bereikte een activiteitendrempel tijdens het voorgaande kalenderjaar (behalve voor jonge artsen in hun eerste 4 praktijkjaren):
  • Als huisarts: een activiteitendrempel van gemiddeld minstens 5 contacten per werkdag (raadplegingen en huisbezoeken), dus 1.250 per jaar.
  • Als gespecialiseerde arts of apotheker-bioloog: de activiteitendrempel voor uw specialiteit.

Wanneer en hoe vraagt u een verlenging voor uw accreditering aan?.

Ten laatste 2 maanden vóór het einde van de lopende accrediteringsperiode kan u de verlenging van uw accreditering aanvragen :

De Accrediteringsstuurgroep heeft beslist om geen aanvragen op papier meer te evalueren. Vanaf 1 januari 2020 dienen de aanvragen voor accreditering verplicht online te worden geregistreerd via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Wanneer gaat uw nieuwe accrediteringsperiode in? En hoe lang duurt ze?

Uw accrediteringsperiode gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de goedkeuring van uw verlengingsaanvraag door de Accrediteringsstuurgroep.

Ze duurt 3 jaar.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 november 2020