Verwerf accrediteringseenheden door bijscholingen te volgen

De accreditering verloopt per cyclus van 5 jaar. Om een accreditering te krijgen, moet u in de loop van de cyclus 500 accrediteringseenheden verwerven, met een minimumaantal eenheden per jaar, door bijscholingen te volgen.

De bijscholing moet de verschillende domeinen van de tandheelkunde dekken. U kan accrediteringseenheden verwerven voor een opleiding in het buitenland als deze erkend is.


Welke domeinen moeten uw opleidingen dekken?

De opleidingen die u gedurende de cyclus van 5 jaar volgt, moeten alle deelgebieden van de tandheelkunde dekken (behalve deelgebied 0, dat niet verplicht is).

 1. Medisch gebied: anatomie, fysiologie, pathofysiologie, pijn, alle medische disciplines die een impact hebben/gerelateerd zijn aan de tandheelkunde, slaapapnoe.
 2. Ethische, socio-economische en organisatorische aspecten van het beroep: gezondheidseconomie, behandelingsethiek en keuze behandeling, interactie patiënten, zelfzorg tandarts (burn-out, fysische klachten,…) e-health opleidingen. Die opleidingen moeten een onderwerp behandelen dat rechtstreeks verband houdt met de kwaliteit van de verzorging die de patiënt geniet of met de organisatorische aspecten van het beroep. De opleidingen die verband houden met de persoonlijke fiscaliteit van de tandarts of het beheer van zijn persoonlijk patrimonium (pensioenverzekering, enz.) komen niet in aanmerking voor de accreditering. In dit deelgebied moet u minstens 50 eenheden verwerven.
 3. Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio, inclusief stralingsbescherming: algemene radiologie, anatomie (differentieel), diagnostiek, radiologische technieken, selectief gebruik en beperking.  Die opleidingen moeten de beeldvorming, inclusief stralingsbescherming betreffen. In dit deelgebied moet u minstens 20 eenheden verwerven (10 eenheden voor tandartsen die met hun huidige cyclus begonnen zijn voor 1 januari 2010). Om erkend te worden in deelgebied 3, dient de bijscholing te gaan over de keuze van radiologische technieken, de (differentiële) diagnosestelling en de stralenbescherming. Bijscholingen waarbij bepaalde radiologische technieken worden aangewend bij specifieke behandelplanning (bevoorbeeld: behandelingsplan van implantaten, enz.) zullen eerder worden geplaatst onder het betrokken deelgebied.
 4. Directe technieken in de restauratieve tandheelkunde, endodontie (met eraan gekoppelde beeldvorming), behandelplanning en preventie.
 5. Kindertandheelkunde en orthodontie.
 6. Orale pathologie, mondheelkunde en parodontologie (diagnostiek, microbiologie, conservatieve en chirurgische aanpak,…), stomatologie (inclusief oncologie, orthognatische heelkunde,…); implantaten.
 7. Indirecte technieken in de restauratieve tandheelkunde, vaste en uitneembare prothesen, temporomandibulaire disfuncties.

         0. Deelgebiedoverschrijdend, basiscursussen informatica: apparatuur en opleiding (mond)
             fotografie, leerpakketten computersoftware (los van E-health).
             Dit deelgebied is niet verplicht. 

Voor een overzicht van de erkende opleidingen voor de accreditering, raadpleeg de onlinecatalogus van de opleidingen die een erkenning hebben gekregen van de Stuurgroep.

Voor alle bijscholingsactiviteiten (met inbegrip van de buitenlandse) worden het onderwerp, de spreker(s), de inhoud en de tijdsduur duidelijk vermeld. Een spreker moet onafhankelijk zijn ten aanzien van commerciële firma’s, producten en technieken. De organisator waakt over deze onafhankelijkheid.

Navorming die betrekking heeft op “complementaire en alternatieve” geneeskunde/tandheelkunde kan geen accreditering krijgen. Een kritische informatievergadering over of kennismaking met een dergelijk onderwerp kan dat echter wel, maar het aantal AE wordt beperkt tot maximum 20, in deelgebied 0, ongeacht de duur van de navorming.

Hoeveel eenheden moet u per cyclus van 5 jaar verwerven?

In de loop van de vrijde jarige cyclus moet u in totaal 500 accrediteringseenheden verwerven.

Hoeveel eenheden moet u jaarlijks verwerven?

In elk van de 5 jaren van uw cyclus moet u gemiddeld 100 eenheden verwerven, berekend op het lopende jaar en de vorige jaren.

In het eerste jaar van de cyclus moet u verplicht 100 eenheden verwerven.
De volgende jaren moet u 100 eenheden elk jaar verwerven.

Accrediteringseenheden kunnen in de loop van eenzelfde cyclus van het ene jaar naar het andere worden overgedragen: als het gemiddelde van de eenheden die u tijdens de vorige jaren heeft verworven de 100 eenheden overschrijdt, dan kan u het overschot gebruiken voor een eventueel tekort in het lopende jaar. De overdracht gebeurt automatisch.

Echter, in geval van overdracht, moet u minimum 40 eenheden behalen voor het huidige jaar. Daarentegen, voor elk jaar van de cyclus, nemen we 160 eenheden in rekening.

U kunt daarentegen geen accrediteringseenheden van de ene cyclus naar de andere overdragen.

Voorbeelden:

 1. Als u in het 1e jaar van uw accrediteringscyclus 100 eenheden hebt verworven en in het 2e jaar 150 eenheden, dan volstaat het om in het 3e jaar 50 eenheden te verwerven.
 2. Als u in het 1e jaar 180 eenheden hebt verworven en in het 2e jaar 40, dan moet u in het 3e jaar nog  100 eenheden verwerven. Wij nemen voor het 1e jaar immers 160 eenheden in aanmerking, het totaal voor de eerste twee jaar is 200 eenheden.
 3. Als u in het 1e jaar 100 eenheden hebt verworven en in het 2e jaar 80, dan bedraagt uw gemiddelde voor die 2 jaren 90 eenheden. U voldoet dan niet aan de voorwaarden voor het 2e jaar en bijgevolg zullen wij dat jaar niet voor de cyclus in aanmerking nemen.
 4. Als u in het 1e jaar 60 eenheden hebt verworven, dan voldoet u niet aan de voorwaarden, want u hebt in het 1e jaar van de cyclus minstens 100 eenheden nodig.

Opgelet!
Als wij u geen accreditering voor een jaar toekennen, dan zullen wij voor de cyclus van 5 jaar geen enkele verworven eenheid, noch het deelgebied dat u dat jaar heeft gevolgd, in aanmerking kunnen nemen.
Een niet-geaccrediteerd jaar komt niet voor de cyclus in aanmerking. De 5 jaren van de cyclus moeten elkaar niet opvolgen.

Hoe weet u hoeveel eenheden u hebt verworven?

U kunt uw individueel dossier raadplegen via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering door in te loggen met uw ID-kaart, ItsMe of TOPT via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (beveiligde toepassing).  U kan ons dat overzicht ook via e-mail vragen: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be.

Hoeveel eenheden krijgt u per opleidingsmodule?

Kennen wij per module van 90 minuten van een erkende bijscholing 10 accrediteringseenheden toe.

Hoe kan u eenheden verwerven voor een opleiding die in het buitenland wordt georganiseerd?

U kan eenheden verwerven voor een opleiding die door een buitenlandse of Belgische organisator in het buitenland wordt georganiseerd, op voorwaarde dat wij die vooraf hebben erkend.

 • Vraag zelf de erkenning voor de opleiding aan vooraleer u ze volgt.

Vٴóór het begin van de opleiding vraagt u zelf de erkenning aan voor de opleiding die u in het buitenland wil volgen. Bezorg het getypt formulier “individuele aanvraag erkenning bijscholingsactiviteit in het buitenland in het kader van accreditering” aan de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde: 
per e-mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be
via post:
RIZIV
Accreditering van de tandartsen
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

Dien één aanvraag per activiteit in. Voeg er een kopie van het programma of van de officiële folder met de uurregeling bij en het inschrijvingsformulier in het Frans, Nederlands, Duits of Engels.

 • Laat na de opleiding uw accrediteringseenheden voor die opleiding valoriseren.
  • Bewijs dat u effectief aan minstens 2 modules per opleidingsdag hebt deelgenomen. Die modules moeten minimaal anderhalf uur duren. Voor de opleidingen die in het grensgebied worden georganiseerd, is de voorwaarde van 2 modules per dag niet van toepassing.
  • o Voor elke opleiding die u in het buitenland hebt gevolgd, stelt u per gevolgde module van 90 minuten een persoonlijk getypt verslag op. Vermeld daarin de titel van de opleiding, de dag, het uur en de betreffende module, en vat het onderwerp in minimaal 10 lijnen samen. Typ uw verslag in het Frans, Nederlands of Duits. Wij aanvaarden geen handgeschreven verslagen en aantekeningen.

Stuur dat verslag naar de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, uiterlijk 60 dagen na de opleiding of na de 1e erkenning van de opleiding door de Stuurgroep.

  • Op basis van uw verslag onderzoekt de Evaluatiecommissie van de Stuurgroep de betreffende modules en deelgebieden en spreekt ze zich uit over de valorisatie van die opleiding.

Hoeveel eenheden krijgt u voor opleidingen in het buitenland?

 • Voor de opleidingen in het buitenland die door ons zijn erkend, kunt u in totaal maximaal 50 eenheden per jaar verwerven.
 • Voor de opleidingen die zijn georganiseerd in een land waar een officieel accrediteringssysteem bestaat, kunt u maximaal 60 eenheden verwerven.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 november 2019