Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding in een gespecialiseerd centrum van diabetespatiënten met een draagbare insulinepomp

Als diabetespatiënt met een insulinepomp kunt u een programma volgen dat een gespecialiseerd centrum uitgewerkt heeft. Doel: een normale bloedsuikerspiegel (‘glycemie’ genoemd) bereiken en zo complicaties die samenhangen met diabetes voorkomen of vertragen.
De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kan financieel tegemoetkomen in dit programma.


Wie kan een beroep doen op deze gespecialiseerde centra?


Volgende personen komen in aanmerking voor deze begeleiding:
 • type-I-diabetici bij wie een correct uitgevoerde conventionele behandeling, via intensieve insulinetherapie en educatie, geen voldoende regulering van de glycemie als resultaat had
 • vrouwen met diabetes die zwanger zijn of zwanger willen worden
 • kinderen en adolescenten (< 18 jaar) die lijden aan diabetes (met naleving van bepaalde voorwaarden vermeld in de overeenkomst)
 • patiënten die tot de leeftijd van 18 jaar al behandeld werden met een insulinepomp en voor wie het aangewezen geacht is om die behandeling ononderbroken verder te zetten, ook al zijn ze ondertussen 18 jaar of ouder
 • type-I-diabetici die een extreme gevoeligheid vertonen voor insuline
 • diabetici, als voorbereiding van en tijdens de initiële periode na een pancreas- of eilandceltransplantatie
 • type-I-diabetici die door hun werkomstandigheden (onregelmatige uren) een onregelmatige levenswijze hebben of specifieke risico’s lopen (werksituatie die hun veiligheid en hun leven of dat van anderen in gevaar kan brengen).

Bovendien moet de rechthebbende ook gelijktijdig een programma voor zelfregulatie in het kader van de overeenkomst voor zelfregulatie volgen.

Wat bieden deze  gespecialiseerde centra aan?

Deze centra:

 • stellen al het materiaal ter beschikking dat noodzakelijk is voor dit programma
 • bieden de nodige gespecialiseerde begeleiding en educatie aan voor een veilige en aangepaste realisatie van dit programma.

Onder begeleiding en educatie wordt verstaan: het aanleren – met inbegrip van een regelmatige controle en onderhoud van die kennis – van de continue insulinetherapie thuis door middel van een draagbare insulinepomp. Dit aanleren en onderhouden van die kennis moet betrekking hebben op alle aspecten van de insulinetherapie en moet gebeuren door een multidisciplinair team.

Op welk materiaal hebt u recht?

U hebt recht op:

 • een voor u geschikte, gebruiksklare draagbare insulinepomp
 • de nodige batterijen
 • een voldoende hoeveelheid van het noodzakelijke wegwerpmateriaal (canule, katheter, reservoir, reservoirdeksel)
 • de noodzakelijke accessoires (batterijdeksel, batterijsleutel, insertiehulpmiddel)
 • een voldoende hoeveelheid noodzakelijk fixatiemateriaal.


Wat moet u doen om begeleid te kunnen worden in een gespecialiseerd centrum?

Neem contact met een centrum dat vermeld staat in de lijst van de RIZIV-geconventioneerde centra.

Wat moet het centrum doen voor het u kan begeleiden?

Het centrum moet:

 • nagaan of u beantwoordt aan de voorwaarden om  een tegemoetkoming van uw ziekenfonds te kunnen krijgen
 • het aanvraagformulier voor de verzekeringstegemoetkoming invullen. Het centrum voegt een medisch voorschrift toe
 • het aanvraagformulier naar uw ziekenfonds sturen.

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het revalidatiecentrum uw begeleiding op zich nemen.

Wat betaalt u voor deze begeleiding?

U betaalt niets voor het materiaal en de begeleiding. Voor de raadplegingen bij de arts van het centrum betaalt u uw persoonlijk aandeel (remgeld).

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 februari 2020