print

Gezichtsstoornissen: Tegemoetkoming in de kosten van revalidatie door gespecialiseerde centra. Reglementering van toepassing tot en met 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de revalidatiecentra voor gezichtsstoornissen overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2018) is de oude Riziv-reglementering met betrekking tot deze centra verder uitgevoerd, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot en met 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot en met 31 december 2018.

Op deze pagina:


Wie kan een beroep doen op de revalidatiecentra?

Als patiënt met een gezichtsstoornis kunt u een revalidatieprogramma volgen in een geconventioneerd centrum als  u lijdt aan slechtziendheid of blindheid die beantwoordt aan de definitie van de overeenkomst (artikel 2).

Een kind dat bijzonder onderwijs van het type 6 volgt, heeft geen recht op revalidatie in een centrum (de schoolinstelling leert alle nodige vaardigheden).

Wat zijn de doelstellingen van de zorg verleend door de centra?

Het doel van de zorg is u een zo groot mogelijke zelfredzaamheid in uw dagelijks leven geven,  door een aantal basisvaardigheden aan te leren. Welke vaardigheden u moet aanleren, hangt af van uw behoeften.

De vaardigheden hebben betrekking op:

 • fundamentele sensomotorische coördinatie
 • algemene of detailwaarneming van de omringende ruimte
 • oriëntatie en mobiliteit (verplaatsingen zowel binnen- als buitenshuis)
 • lezen
 • schrijven, voor zichzelf (bv. nota’s nemen)  of voor anderen (brieven, mails, enz.)
 • uitvoering van manuele of intellectuele basisactiviteiten uit het dagelijks leven.

Het doel van een individueel revalidatieprogramma is nooit u te begeleiden in alle handelingen en taken van uw dagelijks leven. 

Wat bieden de centra aan?

Ze bieden revalidatiesessies aan van een uur, in het centrum of in uw leefomgeving en ze leren u de vaardigheden aan die u nodig hebt.

Ze stellen een bilan op om uw behoeften te bepalen en uw evolutie te meten

Hoe kunt u in aanmerking komen voor revalidatie in een centrum?

 • U kunt raad vragen aan uw behandelende arts. U bent wel niet verplicht om van hem een voorschrift te krijgen.
 • Neem contact met een centrum uit delijst van de RIZIV-geconventioneerde centra.
 • Het centrum zal zelf controles doen en de nodige stappen zetten voor een terugbetaling door het ziekenfonds.

Wat moet het revalidatiecentrum doen om u te kunnen begeleiden?

Het centrum moet:

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het revalidatiecentrum begeleiding op zich nemen.

Wat betaalt u voor begeleiding door een centrum?

U betaalt uw persoonlijk aandeel (remgeld) voor ambulante revalidatie, per sessie.

Een patiënt die jonger dan 18 jaar is, komt trouwens in aanmerking voor een tegemoetkoming van zijn ziekenfonds in de reiskosten tussen zijn woning en het centrum.

U moet betalen:

 • de raadplegingen bij de arts(en) van het centrum
 • de  terbeschikkingstelling van het materiaal (loepen, toetsen voor brailleschrift, aangepaste software, enz.)