print

Kinderen of adolescenten met ernstige mentale stoornissen: behandeling door gespecialiseerde centra. Reglementering van toepassing tot en met 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de gespecialiseerde centra voor kinderen of adolescenten met ernstige mentale stoornissen overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2018) is de oude Riziv-reglementering met betrekking tot deze centra verder uitgevoerd, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot en met 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot en met 31 december 2018.

Op deze pagina:


Wie kan een beroep doen op de centra?

Als ouder van een kind of een adolescent met ernstige mentale stoornissen zoals autisme, beginnende schizofrenie, ernstige depressie of andere mentale problemen, kunt u zich wenden tot een gespecialiseerd centrum.

De stoornis moet ernstig zijn en geen lichtere behandeling toelaten (zoals raadplegingen bij de psychiater, sessie in een centrum voor ambulante revalidatie (CAR), enz.

De leeftijdsgrens hangt af van het centrum. De maximumleeftijd is meestal niet hoger dan 18 jaar.

Wat zijn de doelstellingen van de zorg die de centra verstrekken?

De doelstellingen op korte termijn zijn:

 • de intellectuele en emotionele vaardigheden van uw kind ontwikkelen
 • zijn vermogen verbeteren om relaties aan te gaan met en te communiceren met anderen, in verschillende situaties van zijn leven
 • familieleden en omgeving  een beter begrip bijbrengen van de stoornis, de gevolgen en de behandeling ervan, enz.
 
Op lange termijn is het doel van de zorg:
 • op een duurzame manier de frequentie van het optreden van de stoornis of de symptomen ervan verminderen (bv. problematisch gedrag, angsten, depressieve stemmingen, enz.)
 • de negatieve gevolgen van de stoornis verminderen en het optreden van bijkomende handicaps voorkomen
 • de levenskwaliteit van uw kind en van de personen uit zijn naaste omgeving verbeteren
 • hem toelaten om het circuit van zorginstellingen te verlaten voor de school, een MPI, een beroepsopleiding, een beschutte werkplaats, enz.

De duur van de zorg is beperkt. Het doel is het ontslag van uw kind uit het centrum. De centra zijn dus niet bedoeld om opvang of gespecialiseerd onderdak te geven aan uw kind.

Wat bieden de centra aan?

Ze bieden zorg aan in de vorm van residentiële of ambulante revalidatieprogramma’s.

 
Deze programma’s bestaan uit revalidatieactiviteiten:
 • gespecialiseerd: activiteiten met als doel het verbeteren van de lichamelijke gezondheidstoestand van uw kind, het ontwikkelen van  cognitieve vaardigheden, uitdrukkingsvermogen, verbale of non-verbale communicatie, sociale relaties, motorische vaardigheden, gevoel van tijd en ruimte, enz. 
 • multidisciplinair: psychologen, psychiaters, logopedisten, kinesitherapeuten of  psychomotorische therapeuten, gespecialiseerde opvoeders, enz. verlenen de zorg
 • intensief: elke dag neemt de zorg het grootste deel van de tijd van uw kind in het centrum in beslag
 • individueel (of in kleine groepen): de zorg richt zich op moeilijkheden of gewoonten die eigen zijn aan uw kind.
 
De centra evalueren regelmatig de evolutie van uw kind om te beslissen of het revalidatieprogramma moet worden verdergezet, aangepast, of beëindigd.

De revalidatieprogramma’s hebben een korte duur die afhankelijk is van de doelstellingen en de aard van de zorg. De centra trachten altijd om hun doelstellingen binnen een zo kort mogelijke termijn te realiseren

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor behandeling door een centrum?

Om in aanmerking te komen voor een behandeling in de meeste centra moet een huisarts of specialist (meestal een kinderpsychiater) de revalidatie voor uw kind/adolescent voorschrijven. Neem contact met een centrum uit de lijst met de RIZIV-geconventioneerde centra.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om uw kind/adolescent te kunnen behandelen?

 
Het centrum moet:
 • nagaan of uw kind/adolescent beantwoordt aan de voorwaarden om  een tegemoetkoming van het ziekenfonds te kunnen krijgen
 • het aanvraagformulier voor de verzekeringstegemoetkoming invullen. Het centrum voegt een medisch verslag toe
 • het aanvraagformulier aan uw ziekenfonds bezorgen.

Als het ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum de begeleiding op zich nemen.

Wat betaalt u om uw kind/adolescent te laten begeleiden door een centrum?

U betaalt uw persoonlijk aandeel (remgeld), per residentiële dag, ambulante dag of halve dag revalidatie.

In de prijs van de dagen of halve dagen ambulante zorg is de prijs voor de maaltijd niet inbegrepen: de maaltijden worden als supplement betaald als uw kind/adolescent gebruik maakt van de maaltijden die het centrum aanbiedt.
 
In de prijs van de residentiële verblijven zijn de maaltijden wel inbegrepen, maar de patiënt betaalt een hoger remgeld.
 
Sommige centra kunnen kleine bijkomende kosten aanrekenen (toegangstickets, snacks, enz.) als u hiermee vooraf akkoord bent gegaan.

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be