print

Lymfoedeem: terugbetaling van een multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerd centrum

Deze centra zorgen voor het onderzoek en de behandeling van personen met een matige of ernstige vorm van lymfoedeem die verschillende types zorg nodig hebben. De centra gebruiken een multidisciplinaire “conservatieve” behandelingswijze, hoofdzakelijk gebaseerd op kinesitherapie. De behandelingswijze wordt “conservatief” genoemd omdat er minimaal chirurgie wordt toegepast.

Door dit initiatief willen we voor u een betaalbaar behandelingsalternatief realiseren voor dat van bestaande zorgcentra in sommige buurlanden.

Op deze pagina:

Wat is een gespecialiseerd centrum voor een ‘conservatieve’ multidisciplinaire behandeling van lymfoedeem?

Deze gespecialiseerde centra voor een ‘conservatieve’ multidisciplinaire behandeling van lymfoedeem zijn afdelingen van ziekenhuizen. Ze beschikken over een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in lymfoedeem. Het kernteam bestaat uit een arts-specialist, kinesitherapeuten, een verpleegkundige, een diëtist en een psycholoog. Het team kan ook een beroep doen op andere specialisten en een bandagist van het ziekenhuis.

Waaruit bestaat een multidisciplinaire behandeling van lymfoedeem?

Globaal zijn er 2 behandelingswijzen van lymfoedeem:

 • een vooral chirurgische behandelingswijze 
 • een multidisciplinaire behandelingswijze, hoofdzakelijk gebaseerd op kinesitherapie.

De ziekenfondsen betalen de twee behandelingsmethodes terug.
In de gespecialiseerde centra voor ‘conservatieve’ behandeling van lymfoedeem, gebruikt men alleen de multidisciplinaire behandelingswijze, die hoofdzakelijk gebaseerd is op kinesitherapie.

De kern van de kinesitherapeutische behandelingswijze is dat het teveel aan lymfevocht wordt afgevoerd door middel van intensieve manuele lymfedrainage (een bepaalde vorm van massage), decongestieve zwachteling en oefentherapie. U als patiënt leert - met de deskundige hulp en steun van uw huisarts, kinesitherapeut en omgeving – om de behandeling zelf verder te zetten buiten het centrum zodat de verbeteringen behouden blijven. Het team van het centrum geeft u zo nodig ook wondverzorging, voedingsadvies en emotionele ondersteuning.

Wat bieden de gespecialiseerde centra aan?

De centra helpen een volledige verzorging voor u als patiënt te realiseren. Dit bestaat uit:

 • een diagnostisch onderzoek in het centrum
 • een intensieve behandelingsfase in het centrum
 • een opvolging van de toestand van uw lymfoedeem na de behandeling in het centrum met het oog op een optimale evolutie van uw aandoening.

Het centrum behandelt u intensief gedurende enkele opeenvolgende dagen (bv. gedurende 5 opeenvolgende dagen). Op deze dagen bent u gedurende 5 uur aanwezig in het centrum om de behandeling te krijgen. Als uw toestand zeer erg is, kan u tijdens deze behandelingsdagen in het ziekenhuis verblijven. Het is gebruikelijk om deze behandeling met tussenperiodes te herhalen voor een deel van de patiënten. Het team van het centrum evalueert, in overleg met uzelf, wat voor u is aangewezen.

Het centrum mag maximaal 20 intensieve behandelingsdagen per patiënt per jaar uitvoeren. Het centrum is ook beperkt in het totale aantal intensieve behandelingsdagen dat het per jaar kan uitvoeren.

Kan u terecht in een gespecialiseerd centrum voor een behandeling?

Deze centra zijn bedoeld voor patiënten met lymfoedeem:

 • voor wie een “conservatieve” behandeling medisch is aangewezen,
 • die hiervoor méér kinesitherapie en verzorgingsmateriaal nodig hebben dan dat de ziekenfondsen normaal terugbetalen,
 • én die nood hebben aan een behandeling door verschillende therapeuten van het team van het centrum.

Uw lymfoedeem dient aan elk van de volgende kenmerken te beantwoorden:

 • het lymfoedeem beantwoordt aan stadium II, II laat of III van de classificatie van de ernst-niveaus van lymfoedeem
 • het bevindt zich in de ledematen (armen of benen) of in de middenregio van het lichaam (in het aangezicht, in de genitaliën, in de zone van de borstkas);
 • én door het lymfoedeem is de omvang van het aangetaste lichaamsdeel met minstens 10 % toegenomen.

Als u lipoedeem heeft, kan u ook voor een behandeling in de centra in aanmerking komen als er kenmerken van lymfoedeem zijn zoals vochtophoping die het gevolg is van het slecht functioneren van de lymfevaten.

Deze centra passen alleen een conservatieve, kinesitherapeutische zorgaanpak toe. Daarom mag u als patiënt tijdens de maand vóór de behandeling in het centrum en tijdens de maand ná de behandeling in het centrum geen chirurgische behandeling van uw lymfoedeem ondergaan.

U moet naar het centrum verwezen zijn door uw huisarts of door een arts-specialist die uw lymfoedeem behandelt. U moet in principe ook beschikken over een Globaal medisch dossier. Als u dit nog niet heeft, kan u éénmalig een terugbetalingsperiode krijgen in het centrum. Nadien moet u het Globaal medisch dossier aanvragen bij uw huisarts. Voor bepaalde patiënten (onder andere als u een behandeling krijgt in een medisch huis)  geldt deze verplichting niet. Het centrum kan u uitleggen of dit voor u het geval is.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen begeleiden?

Het centrum moet:

 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een  terugbetaling door uw ziekenfonds
 • het aanvraagformulier voor verzekeringstegemoetkoming invullen met betrekking tot deze begeleiding. U moet het formulier ondertekenen.
 • het medisch verslag invullen.
 • het aanvraagformulier met het medisch verslag in bijlage aan uw ziekenfonds bezorgen.

Wat betaalt u voor deze begeleiding?

In het kader van een overeenkomst betalen we alle kosten van de intensieve behandelingsdagen terug in het centrum (147,50 euro (op 01.01.2024)) per behandelingsdag), behalve een beperkt persoonlijk aandeel (remgeld) voor de behandelingsdag en voor de verstrekkingen van de artsen en de kinesitherapeuten.

Dit is een aanvullende vergoeding bovenop die waarin de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen al voorziet. Deze aanvullende vergoeding dekt kosten die de nomenclatuur niet of slechts gedeeltelijk vergoedt:

 • de uitvoering van de intensieve behandelingsfasen door het multidisciplinaire team (inclusief al het zwachtelmateriaal dat op deze dagen gebruikt wordt om uw lymfoedeem te verzorgen)
 • de opleiding van u als patiënt en uw familie
 • de opleiding van uw vaste kinesitherapeut buiten het ziekenhuis.

Er zijn enkele beperkingen aan de terugbetaling van uw behandeling.

 • U kan geen terugbetaling krijgen in méér dan één centrum tegelijkertijd.
 • Het aantal behandelingsdagen dat we per jaar en per patiënt terugbetalen is beperkt, ook als u opeenvolgend in méér dan één centrum komt.
 • De behandeling in de centra kan tijdelijk niet gecombineerd worden met een chirurgische behandeling.
 • Het is belangrijk dat u als patiënt het centrum volledig informeert als het centrum u informatie vraagt over behandelingen van uw lymfoedeem buiten het centrum. Anders kan het centrum bepaalde kosten die we door deze beperkingen niet terugbetalen, aan uzelf aanrekenen.

 

Contacten

Evi Declercq

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be