print

Het medicatieschema: hét overzicht van geneesmiddelen die de patiënt moet nemen

Het medicatieschema dient om het overzicht te bewaren van de geneesmiddelen die de patiënt moet nemen. Het helpt de patiënt en is een belangrijk hulpmiddel voor zorgverleners.

Op deze pagina:

Hoe definiëren we het “medicatieschema” en het “gedeeld medicatieschema” ?

Het medicatieschema: visualisatie van de huidige situatie

Het “medicatieschema” is de visualisatie in de vorm van een schematisch en globaal overzicht van alle actieve geneesmiddelen die voor een patiënt werden voorgeschreven en/of zonder geneesmiddelenvoorschrift aan hem werden afgeleverd.
Het is een elektronische visualisatie voor zorgverleners die een therapeutische link hebben met de patiënt en die ter beschikking wordt gesteld in het kader van de zorgcontinuïteit van de patiënt, op voorwaarde dat de patiënt zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Het kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor het volgen en/of monitoren van de voortgang van de medicatie-inname van uw patiënten, zeker in het geval van chronische ziekten. Bovendien is het een belangrijk hulpmiddel bij opname van uw patiënt in het ziekenhuis.

Het “gedeeld medicatieschema”: samenwerking en gegevensdeling

Met de term “gedeeld” uit het “gedeeld medicatieschema” wijzen we erop dat zorgverleners deze gegevens kunnen delen met de andere betrokken zorgverleners. Dit kan via het doorgeven van deze gegevens via de regionale systemen voor gegevensdeling (kluizen).

De eigenschappen van dit gedeeld medicatieschema zijn momenteel:

 • Alle zorgverleners die bij de medicamenteuze zorg van deze patiënt betrokken zijn, dragen bij tot de aanmaak of de bijwerking van het medicatieschema. Deze actieve betrokkenheid is cruciaal om dit instrument up-to-date te houden: de relevante informatie over geneesmiddelen voorgeschreven door de verschillende zorgverleners moet gedeeld worden om tot een bruikbaar instrument te komen in de multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners.
 • De individuele gegevens over het geneesmiddelengebruik van de patiënt worden gedeeld onder de vorm van hetzij:
  • de visualisatie in het “medicatieschema” voor de patiënt,
  • de integratie van de gegevens van het “gedeeld medicatieschema” in de software van de zorgverlener.
 • Het gedeeld medicatieschema wordt actief beschikbaar gesteld en geüpdatet via het regionale systeem van gegevensdeling (de zogenaamde regionale "kluis" : RSW, Brussels Gezondheidsnetwerk of Vitalink).

Het gedeeld medicatieschema: samen aan de slag

Hoe het gedeeld medicatieschema co-construeren en concreet delen? De rollen en verantwoordelijkheden van de patiënten en de verschillende beroepscategorieën zijn uitgeschreven in een brochure. Wat betreft de verschillende beroepscategorieën gaat met name om de (GMD-houdende) huisarts, de arts-specialist, de (huis)apotheker, de thuisverpleegkundige, de tandarts, de vroedvrouw en de ziekenhuisapotheker. Hun rollen zijn samengevat in deze tekening hieronder.

Goede onderlinge afspraken tussen de actoren uit het schema hierboven zullen altijd een vereiste zijn. Met de richtlijnen in deze brochure als basis omschrijven we een workflow die afspraken maken gemakkelijker moet maken. Een goede onderlinge communicatie is belangrijk. De uitgebreide beschrijving van elk van de rollen vindt u hier:

Waarom samenwerken via het gedeeld medicatieschema?

Het gedeeld medicatieschema wordt een belangrijk instrument en hulpmiddel voor de multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners alsook voor de patiënt. Als elke actor in het zorgteam zijn rol en verantwoordelijkheid correct opneemt, dan:

Voor de patiënt:

 • Is de patiënt beter geïnformeerd
 • Laat het gedeeld medicatieschema toe om beter trouw te blijven aan de voorgeschreven therapie
 • maakt het gedeeld medicatieschema, bij correct gebruik, het zorgproces ook veiliger.

Voor de zorgverlener:

 • vergemakkelijkt dit het werk van voorschrijvers en apothekers omdat ze een volledige en actuele lijst van geneesmiddelen ter beschikking hebben
 • is het gedeeld medicatieschema een communicatiemiddel op basis waarvan alle belangrijke en relevante informatie ter beschikking is, waardoor men correctere beslissingen kan nemen;
 • maakt het gedeeld medicatieschema het zorgproces, meer in het bijzonder de continuïteit van de zorg, transparanter; zo kan bv betere zorg geboden worden bij een ziekenhuisopname

Voor de maatschappij:

 • Als samenleving geven we minder uit aan geneesmiddel-gerelateerde problemen (vermijdbare ziekenhuisopnames, enz.).

Het medicatieschema is aanvullend aan de Sumehr

“Sumehr" is de afkorting voor "Summarized Electronic Health Record". Het is een elektronisch document dat, kort samengevat, de relevante gezondheidsinformatie (chronische ziekten, geschiedenis, allergieën, medicijnen, ...) bevat die de gezondheidstoestand van de patiënt bepalen. Dit document stelt een arts in staat om snel de gezondheidstoestand van een patiënt voor wie hij zorgt te beoordelen en zo de best mogelijke zorg te verlenen. Artsen kunnen deze “samenvattingen” voor hun patiënten zelf opstellen (in overleg met hun patiënten) en downloaden naar regionale kluizen.

De Sumehr is een momentopname van een gedeelte van de gezondheidsgegevens van de patiënt opgesteld op een bepaalde datum en bevat de gezondheidsgegevens van de patiënt die nodig zijn voor de zorgcontinuïteit en in het kader van niet geplande zorg.
We verwijzen naar het detail-overzicht voor meer info over de verschillen tussen de Sumehr en het medicatieschema.

 

Contacten

Projectteam VIDIS

E-mail: vidis@riziv-inami.fgov.be