print

Hervorming terugbetalingsprocedures geneesmiddelen

We werken aan een vernieuwend geneesmiddelenbeleid om een duurzame en toekomstbestendige toegankelijkheid van waardevolle farmaceutische specialiteiten voor patiënten in België te garanderen. Dit omvat een optimalisatie van de verschillende schakels voor alle betrokken stakeholders in het geneesmiddelenbeleid.

Op deze pagina:

 

Snelle en duurzame toegang tot geneesmiddelen

Het doel van deze hervorming is om:

 • patiënten te kunnen voorzien van farmaceutische specialiteiten in België,
 • gezondheidsmedewerkers te voorzien van de nodige kanalen voor markttoegang van farmaceutische specialiteiten,
 • een aantrekkelijk competitief klimaat te creëren voor innovatieve therapieën alsook off-patent alternatieven
 • de overheidsmiddelen op een duurzame manier in te zetten.

En dit allemaal in een delicaat maar weloverwogen evenwicht van diverse belangen.

De scope van een vernieuwend geneesmiddelenbeleid, kunnen gepositioneerd worden op een drie-assen-matrix:

 • vanuit het perspectief van de patiënt
 • van het systeem (registratie, vergoeding, besluitvorming, budgettering,..)
 • werken aan toegankelijkheid en duurzaamheid.

De thema’s in deze hervorming:

 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Snelle en duurzame toegang tot veelbelovende innovatieve behandelingen
 • Modernisering van terugbetalingsprocessen (hervorming van de CTG)
 • Doelmatig gebruik van geneesmiddelen
 • Toegankelijkheid (met onder andere garanties voor beschikbaarheid van geneesmiddelen)
 • Bescherming van de patiënt: regelgevend kader

Start van de hervorming: van stakeholdersoverleg naar roadmap

We coördineren een proces, opgestart in 2022, om een aantal speerpunten van een vernieuwende geneesmiddelenbeleid uit te werken, in samenwerking met de stakeholders, alsook met andere administraties.

 • Eén speerpunt betreft de modernisering van de terugbetalingsprocedures en de CTG, inclusief procedures voor een vroege en snelle en duurzame toegang tot veelbelovende therapieën, en het optimaliseren van het kader rond farmaceutische specialiteiten onder contract.
  We zijn hiervoor een intensief stakeholders-consultatieproces gestart.
  Dit stakeholdersproces resulteerde in een “Rapport van het stakeholders-proces”, opgesteld door academici van de KU Leuven die het proces inhoudelijk ondersteunden, met onze samenwerking.
 • Om dit alles te concretiseren, is de RIZIV-administratie daarom vanaf januari 2023, op basis van het stakeholdersverslag, alsook in interactie met de minister en zijn Beleidscel, gestart met de uitwerking van een voorstel van roadmap (en bijhorende synthesetabel)die de pistes uit het stakeholdersverslag in een coherent, evenwichtig geheel wenst te brengen, en deze operationaliseert naar concrete voorstellen.

Ter verduidelijking: de doelstellingen die deze roadmap oriënteren, zijn:

 • Een meer vraaggedreven proces van terugbetaling
 • Snellere toegang tot innovatie met (potentiële) meerwaarde
 • Betere evaluatie van meerwaarde/evidentie en ook bijsturing van bestaande terugbetaling op basis daarvan
 • Transparantie van procedures en van het gebruik van publieke middelen
 • Doelgerichte en efficiënte inzet van publieke middelen
 • Sterkere betrokkenheid van patiënten
 • Verantwoordelijkheid en deontologie van actoren
 • Stroomlijning, waar mogelijk vereenvoudiging en meer efficiëntie van procedures
 • Doelgerichte en efficiënte inzet van administraties en samenwerking tussen administraties, waar mogelijk ook met actoren buiten de overheid
 • Inspelen op nieuwe evoluties rond geneesmiddelenbeleid op Europees niveau

Volgende stappen in de hervorming van het geneesmiddelenbeleid

De minister van Sociale Zaken heeft het voorstel van roadmap ontvangen.
We voorzien de volgende stappen in dit proces:

 • Overleg met de vertegenwoordigers van de industrie en de andere stakeholders over dit voorstel van roadmap;
 • Informatie en overleg binnen de Federale Regering over het resultaat van het stakeholdersoverleg en het voorstel van roadmap;

 

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be