Budget van de ziekteverzekering: meerjarig en dynamisch vanaf 2022

Het begrotingstraject 2022-2024 is innovatief en komt via samenwerking tot stand. De gezondheidszorgdoelstellingen vormen ons cement en kompas om samen met onze partners de basis te leggen voor het budget van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor 2022 en de volgende jaren.

​Waarom een meerjarig begrotingstraject ?

We ontwikkelen een methode voor de integratie van de gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering. Meer bepaald is het de bedoeling dat de begrotingsprocedure vanaf 2022 voorziet in de toekenning van middelen aan gezondheidszorgdoelstellingen.

Het gaat dus niet om besparingen, wel over de beste manieren vinden om de middelen in te zetten en de performantie van het systeem te verhogen.

Een langetermijnvisie voor effectieve zorg

Onze gezondheidszorg staat algemeen gekend als een toegankelijk en kwaliteitsvol systeem. Om dat zo te houden onderwerpen we het regelmatig aan een algemene check-up. Die analyses leveren een genuanceerd beeld op van onze ziekteverzekering.

Zo waken we erover dat we op de sterktes bouwen en aan de zwaktes werken. In combinatie met een dynamisch meerjarig budgettair kader en meer focus op Appropriate Care (“de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment”) werken we een strategische middellangetermijnvisie uit voor onze ziekteverzekering en voorzien we de nodige middelen.

Een traject in 3 stappen

1. Het vaststellen van de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen voor de periode 2022-2024 olv Dr. Ann Ceuppens (MLOZ)

2. De opstart van twee bijkomende taskforces (april-mei):

    • de taskforce appropriate care olv Dr. Manfredi Ventura (voorzitter van de vereniging van Franstalige hoofdartsen )
    • taskforce dynamisch meerjarig budgettair kader olv Prof. Em. Erik Schokkaert

3. Het opstellen van een intermediair rapport (juni/juli) en een eindrapport eind december 2021.

De kick-off van dit project tijdens het uitgebreide Verzekeringscomité van 1 maart 2021

Het uitgebreide verzekeringscomité van 1 maart 2021 ontving een groot aantal geïnteresseerden voor het startschot van dit project.

Hierbij de verschillende documenten en presentaties van die avond:

Verloop van het project

Alle Taskforces, het wetenschappelijk comité en de stuurgroep hebben hun werkzaamheden beëindigd.

In het begin van het traject werden alle actoren binnen de Belgische gezondheidszorg uitgenodigd voorstellen in te dienen inzake gezondheidszorgdoelstellingen en Appropriate care.

Om het indienen van de voorstellen in goede banen te leiden, ontwikkelden we:

In totaal werden ongeveer 100 voorstellen betreffende gezondheidszorgdoelstellingen en 180 voorstellen Appropriate care ingediend door de akkoorden- en overeenkomstencommissies, alsook door andere stakeholders en onafhankelijke experten.

Alle voorstellen werden onderworpen aan een kwalitatieve analyse door RIZIV. Hierbij werden identieke of elkaar overlappende initiatieven geïdentificeerd om ze nadien als clusters te kunnen behandelen.

Na clustering gingen de Taskforces, het Wetenschappelijk comité en de Stuurgroep er mee aan de slag. Daarbij werden groepen van prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen afgelijnd en gekoppeld aan initiatieven “Appriopriate Care”, ook werden voorstellen tot herziening van het jaarlijkse budgettair proces inzake de sector van de Geneeskundige verzorging geformuleerd.

Conclusies

Na oplevering van het intermediair rapport van juli 2021 werden de werkzaamheden verder gezet. Er zijn twee rapporten beschikbaar:

  • Een rapport van de werkgroep Quintuple Aim: een werkgroep bestaande uit leden van het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het RIZIV. Deze werkgroep heeft het intermediair rapport omgezet in een definitief rapport.
  • Een rapport van het Wetenschappelijk comité dat opgericht is tijdens de werkzaamheden van het Begrotingstraject dat op vraag van de minister van Volksgezondheid en sociale zaken vanuit expertenstandpunt een rapport met toekomstige oriëntaties voor het begrotingstraject opgesteld heeft.

Beide rapporten werden voorgesteld aan het Verzekeringscomité en de Algemene raad van het RIZIV op 7 februari 2022.

De begroting 2022 van de verzekering voor geneeskundige verzorging

De begroting 2022 is vernieuwend, ze is gebaseerd op de nieuwe methodologie die uitgaat van gezondheidszorgdoelstellingen. Centraal staat de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt. De grondslagen voor een nieuwe manier van kijken naar het gezondheidszorgbeleid en de financiering ervan zijn gelegd.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 mei 2022