print

VIDIS: elektronisch delen van gegevens over geneesmiddelen

In onze gedigitaliseerde wereld is elektronische gegevensuitwisseling een must: ook als het over geneesmiddelen gaat. Het project VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) zet gegevens- en informatiedeling centraal over alle aspecten van de medicamenteuze behandeling.
Wij coördineren dit project dat patiënten makkelijker toegang geeft tot hun gezondheidsinformatie, bijdraagt tot een hogere zorgkwaliteit en een vlottere multidisciplinaire samenwerking.

Op deze pagina:

De doelstellingen van VIDIS

VIDIS vereenvoudigt de gegevens- en informatiedeling over geneesmiddelen tussen iedereen die betrokken is bij het medicamenteuze proces:

 • patiënten en hun omgeving
 • de ambulante zorgverleners onderling (artsen, apothekers, enz.)
 • de ambulante zorgverleners en het ziekenhuismilieu

Zo willen we de zorgkwaliteit voor de patiënt verbeteren en de administratieve last voor de zorgverlener verminderen.

Concreet betekent dit:

 • alle processen rond geneesmiddelen op elkaar afstemmen (bv. voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen, zorgkwaliteitsprocessen zoals ‘medication review’…)
 • de bestaande systemen voor medicatiegegevensdeling beter met elkaar laten communiceren
 • de kwaliteit van de beschikbare medicatiegegevens verbeteren met:
  • afspraken over de structuur van de medicatiegegevens (standaardiseren)
  • de afspraak dat iedereen in België dezelfde officiële bron voor die medicatiegegevens gebruikt, zodat we die op 1 plaats up-to-date kunnen houden.

Verderbouwen op wat al bestaat

Het project VIDIS heeft niet als doel om volledig nieuwe toepassingen te ontwikkelen, maar om verder te bouwen op bestaande toepassingen die inzichten geven over de geneesmiddelen die patiënten (moeten) nemen (bv. medicatieschema, afgeleverde medicijnen…). Op termijn werken we aan onder andere het volgende:

 • geneesmiddelen voorschrijven met zicht op het mediatieschema van de patiënt
 • geneesmiddelen voorschrijven als behandeling en niet als verpakking
 • vereenvoudigd voorschrijven en opvolgen bij een chronische behandeling
 • duidelijke definiëring van de verschillende toegangen in de applicatie voor elke zorgverlener die betrokken is bij de medicamenteuze behandeling

Nieuwe werkmethodes

Naast de informaticatoepassingen beoogt VIDIS ook een verandering van de werkmethodes van alle betrokkenen. Hierbij leggen we de focus op multidisciplinaire samenwerking, transparantie, efficiëntie, effectiviteit en zorgkwaliteit.

De fasen van VIDIS

Het project verloopt in verschillende fasen:

1e fase: verder bouwen op wat er is:

 • We ontwikkelen een toepassing die alle beschikbare medische gegevens over de geneesmiddelen van een patiënt verzamelt (uit de verschillende bronnen) en visualiseert op één centrale plaats. Zo hebben patiënten en zorgverleners altijd een toegankelijk overzicht.
 • We introduceren de mogelijkheid om dagboeknotities te maken. Zo kan de communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt vlotter verlopen.
 • We verduidelijken welke toegang de patiënten en de verschillende zorgverleners nodig hebben voor het medicatiedossier.

Na de eerste fase werken we aan de uitbreiding van het platform én de gegevens:

 • We werken het concept ‘medicamenteuze behandeling’ verder uit en visualiseren het in een overzicht met medicatielijnen, voorschriften en dagboeknotities.
 • We ontwikkelen ook nieuwe mogelijkheden, zoals een nieuwe medicamenteuze behandeling opstarten, een bestaande behandeling wijzigen of stopzetten en een vollediger zicht krijgen op de behandelingen van alle artsen samen. Dat moet leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit en uiteindelijk een hogere kwaliteit van de zorg.
 • We integreren ook nieuwe medische gegevens (bv. terugbetaalbaarheid) en voegen instrumenten toe die toelaten om beter multidisciplinair samen te werken.
 • Wij zorgen ervoor dat de standaarden voor communicatie van deze gegevens de Europese normen volgen.
 • De orchestratie van de processen VIDIS fase II is voor de experten van de verschillende sectoren beschikbaar in de vorm van een procesmodel via een specifieke webpagina. Het procesmodel wordt nog geanalyseerd.

Wat is er al gerealiseerd?

Voor de patiënt:

 • Via mijngezondheid.be (in de tegel “Mijn geneesmiddelen”):
  • patiënten kunnen hun voorschriften raadplegen en beheren.
  • patiënten kunnen hun medicatieschema raadplegen
  • patiënten kunnen dagboeknotities beheren (voorlopig enkel patiënten die in Vlaanderen wonen)
 • Via MijnGezondheid.be (in het tabblad "Mijn zorgmandaten") kunnen patiënten:
  • Voorschriftmandaten creeren waarmee gemandateerde personen de voorschriften van een patiënt (mandaat) kunnen beheren en raadplegen.
  • Mandaten creëren voor het beheer van gezondheidsgegevens waarmee gemandateerde personen toegang hebben tot de verschillende applicaties van een klant op MijnGezondheid.be.
 • Via de mobiele app Mijn geneesmiddelen:
  • patiënten kunnen hun eigen voorschriften en die van personen waarvoor ze een volmacht hebben raadplegen en beheren, hun apothekersbezoek voorbereiden en voorgeschreven geneesmiddelen reserveren.
  • patiënten kunnen hun eigen medicatieschema raadplegen
  • het raadplegen, reserveren en afhalen van voorgeschreven geneesmiddelen van de mensen die u gemandateerd hebben

Meer informatie over wat mogelijk is in “Mijn geneesmiddelen” is te vinden op de webpagina over de mobiele applicatie en de mogelijkheden via mijngezondheid.

Voor de zorgverlener

Een zorgverlener die het recht heeft om het medicatieschema van een patiënt te consulteren, ziet “VIDIS ” in ProGezondheid. In VIDIS kan een zorgverlener met het rijksregisternummer van een patiënt het gedeeld medicatieschema en de dagboeknotities van deze patiënt visualiseren. 

VIDIS visualiseert het “gedeeld medicatieschema”. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Voor de softwarehuizen

Samen met de software-industrie en gebruikers zoeken we oplossingen om de ‘interoperabiliteit’ van het medicatieschema te verbeteren. Daarmee bedoelen we de foutloze en ondubbelzinnige uitwisseling van gegevens tussen de regionale kluizen en de verschillende softwarepakketten van voorschrijvers en apothekers. Een lijst met criteria om de goede interoperabiliteit van het medicatieschema te verzekeren, wordt regelmatig gepubliceerd.

Volgende stappen?

 • De zorgverlener een zicht geven op alle voorschriften van een patiënt, niet enkel die de zorgverlener zelf heeft voorgeschreven.
 • Het Medicatieschema en dagboeknotities beschikbaar maken in de mobile applicatie.
 • De gebruiksvriendelijkheid en beschikbaarheid van onze Web- en Mobile applicatie verbeteren.
 • We werken aan het beschikbaar stellen van het medicatieschema van minderjarige kinderen en mandaatgevers.
 • We zoeken oplossingen om softwaresystemen beter met mekaar te laten communiceren om de kwaliteit en volledigheid van het gedeeld medicatieschema te verhogen.
 • We brengen vertegenwoordigers van zorgverleners en patiënten met elkaar in dialoog om de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot het medicatieschema gezamenlijk te documenteren.

Onze partners in dit project

Voor VIDIS werken we samen met veel partners, doorheen heel het land en van verschillende sectoren:

Dowload de mobiele app: uw voorschriften altijd binnen handbereik

Met de mobiele app kan u via een beveiligde toegang (via itsme) uw voorschriften raadplegen, beheren, reserveren en afhalen. “Mijn geneesmiddelen” is beschikbaar voor iOS en Android:

                                            

Mijn Geneesmiddelen is ook beschikbaar via de webbrowser van uw computer.

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contacten

Projectteam VIDIS

E-mail: vidis@riziv-inami.fgov.be