print

De systematische controle van de verhoogde tegemoetkoming

Op deze pagina:

 

Jaarlijks vóór 1 april bezorgen de verzekeringsinstellingen ons een bestand met de sociaal verzekerden die op 1 januari de verhoogde tegemoetkoming (V.T.) genieten. Deze personen worden onderworpen aan een systematische inkomstencontrole.

Nadat we die gegevens van de verzekeringsinstellingen ontvangen hebben, vragen wij voor die personen aan de Federale overheidsdienst Financiën hun bruto belastbare inkomsten op.

Na de ontvangst van deze inkomstengegevens, worden de inkomsten per gezin samengeteld. Nadien geven we de (jaar)inkomsten per gezin en het detail per persoon door aan de verzekeringsinstellingen.

Met de informatie die ze zelf ter beschikking hebben, kan de verzekeringsinstelling nagaan of het recht op de V.T. voor het gezin met 1 jaar kan verlengd worden of niet. De verzekeringsinstellingen brengen ons op de hoogte van het resultaat van de controle per gezin.

De rijksregisternummers van alle rechthebbenden uit de bestanden van de ziekenfondsen worden geïntegreerd in het personenrepertorium van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. De integratie heeft als doel andere (overheids)diensten de mogelijkheid te geven aanvullende voordelen te koppelen aan het  recht op de V.T. zonder papieren bewijsstukken op te vragen bij de rechthebbenden.

Contacten

Directie Toegankelijkheidsgegevens - Verhoogde tegemoetkoming

E-mail: dac-acces@riziv-inami.fgov.be