print

Tandartsen: elektronische facturatie en transparant info bezorgen aan de ziekenfondsen

Vanaf 1 september 2023 moet u de supplementen die u aanrekent voor ambulante vergoedbare tandheelkundige verstrekkingen overmaken aan de verzekeringsinstellingen wanneer u elektronisch factureert.

Daarnaast wordt elektronische facturatie verplicht voor tandheelkundigen vanaf 1 september 2025.

Op deze pagina:

Transparantie: meedelen van bijkomende gegevens aan de verzekeringsinstellingen

Als u elektronisch factureert is het vanaf 1 september 2023 verplicht om het bedrag van supplementen voor ambulante verstrekkingen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering over te maken aan de verzekeringsinstellingen.

Bijvoorbeeld:
U factureert een vergoedbare verstrekking “extracties” elektronisch aan de verzekeringsinstellingen en u vraagt een hoger bedrag aan de patiënt dan het conventiehonorarium. Dan moet u in de zone “supplement” het bedrag boven het conventiehonorarium vermelden.

In een tweede fase zal u ook de bijkomende gegevens moeten overmaken aan de verzekeringsinstellingen, uitsluitend in het kader van de elektronische facturatie:

  • het volledige bedrag voor terugbetaalbare verstrekkingen waarvoor de voorwaarden voor een terugbetaling niet zijn voldaan, vb. extracties tussen de 19e en de 50ste verjaardag zijn niet terugbetaalbaar
  • het volledige bedrag ten laste van de patiënt voor niet-terugbetaalbare verstrekkingen
  • het bedrag voor materiaal, techniek of instrumentarium dat niet voor de terugbetaling in de verplichte ziekteverzekering in aanmerking komt.

Voor het overmaken van deze gegevens moet het Verzekeringscomité eerst pseudocodes invoeren. De datum van inwerkingtreding van deze verplichting en de pseudocodes zullen later aan u meegedeeld worden via de website.

Verplichte elektronische facturatie vanaf september 2025

Vanaf 1 september 2023 beschikt u als tandheelkundige over een termijn van 2 jaar om tegemoet te komen aan de verplichting tot elektronische facturatie van ambulante verstrekkingen zowel binnen als buiten de derdebetalersregeling.

Dit betekent dat vanaf 1 september 2025 de facturatie aan de verzekeringsinstellingen verplicht elektronisch gebeurt.

Uitzonderlijk kan de facturatie op papier gebeuren na die datum:

  • wanneer de facturatie plaatsvindt buiten het kabinet van de tandheelkundige en de elektronische facturatie technisch onmogelijk is
  • in geval van overmacht die de elektronische facturatie onmogelijk maakt
  • indien de tandheelkundige de leeftijd van 63 jaar heeft bereikt op datum van 1 januari 2024.

Contacten

Technisch tandheelkundige raad

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be