print

Algemene principes en toepassingssfeer van de forfaitarisering

U vindt hier de antwoorden op mogelijke vragen over de algemene prinicpes en de toepassingssfeer van de forfaitarisering.

Op deze pagina:


1. Wat is het doel van de forfaitarisering van de geneesmiddelen?

De forfaitarisering beoogt uitsluitend een optimaal gebruik van geneesmiddelen in het ziekenhuis door een permanente en constructieve dialoog tussen alle gezondheidsactoren, ongeacht ze ziekenhuisapothekers, artsen, verpleegkundigen, medische directeurs of beheerders zijn. Er moet dus een debat worden geopend en een cultuur worden ontwikkeld in het ziekenhuis in nauwe samenwerking met de medische teams, de ziekenhuisapotheek en de beheerders.

2. Op welke types van ziekenhuizen is de forfaitarisering van toepassing?

De forfaitarisering van geneesmiddelen is alleen van toepassing op acute algemene ziekenhuizen, dat wil zeggen ziekenhuizen die over een dienst C, D of E beschikken.

Sp- of G-diensten binnen acute algemene ziekenhuizen vallen wel onder de forfaitarisering.

Geïsoleerde Sp- of G-diensten zijn ziekenhuizen die enkel over een Sp- en/of G-dienst beschikken en zijn niet betrokken bij de forfaitarisering.

3. Mag men het forfait aanrekenen voor opnames in A1-bedden (daghospitalisatie in A-dienst) en in K1-bedden (daghospitalisatie in K-dienst)?

 
Sedert de nieuwe ziekenhuisfinanciering is er geen onderscheid meer tussen een gewone verpleegdag in een acuut ziekenhuis en een verpleegdag in A1, T1, K1 en K2.
In A2 en T2 is er enkel nog een verschil wat betreft de aanrekening van remgeld.
Alle partiële hospitalisaties in bovenvermelde diensten (in een algemeen ziekenhuis) vallen dus onder de forfaitarisering. Het forfait per opname voor geneesmiddelen mag dus aangerekend worden.
 

4. Waarom zijn de verblijven in psychiatrische diensten (A-dienst voor neuropsychiatrie, K-dienst voor kinderneuropsychiatrie en T-dienst voor psychiatrie) en in revalidatiediensten (Sp) in de forfaitarisering begrepen, terwijl de psychiatrische ziekenhuizen en de chronische ziekenhuizen ervan zijn uitgesloten?

 
Naar aanleiding van de simulaties die het RIZIV heeft uitgevoerd en die aan de werkgroep “Forfaitarisering van de geneesmiddelen in een ziekenhuis” van de Multipartite zijn meegedeeld, heeft die werkgroep vastgesteld dat het niet nodig was om de exclusief psychiatrische verblijven (A, K, T) of de exclusief chronische verblijven (Sp) in de acute algemene ziekenhuizen van de forfaitarisering uit te sluiten.
 

5. Hoe worden de (volledig of gedeeltelijk) chronische (Sp) of psychiatrische (A, K, T) verblijven behandeld in een algemeen acuut ziekenhuis?

 
De volledig psychiatrische verblijven (A, K, T) zijn allemaal gehergroepeerd onder een pseudo-APR-DRG “AAA” die vervolgens als elke andere APR-DRG wordt behandeld.
 
De volledig chronische verblijven (Sp) of de gemengde (Sp/acuut, Sp/psych, psych/acuut) verblijven worden normaal behandeld zoals alle andere verblijven, afhankelijk van tot welke APR-DRG ze behoren.


6. Wat gebeurt er met de patiënten van de neonatologie?

 
De pasgeboren kinderen van wie de moeder het ziekenhuis heeft verlaten en die zich in de niet-intensieve (“n”) of intensieve (“NIC”) neonatale verzorgingsafdeling bevinden en waarvoor de link met het MKG bestaat, worden behandeld afhankelijk van de APR-DRG waartoe ze behoren.
 
Als die link met het MKG niet bestaat, worden deze verblijven behandeld als niet-gekoppelde verblijven en worden hun uitgaven integraal opgenomen in de enveloppe van het ziekenhuis.


7. Mag het forfait ook toegepast worden bij een interne mutatie naar de Sp - dienst?

 
Het forfait per opname voor geneesmiddelen mag enkel aangerekend worden bij een ziekenhuisopname met document 721bis, niet bij interne dienstwijzigingen.


8. Wat gebeurt er wanneer twee of meer ziekenhuizen een fusie aangaan?

 
Bij fusie van twee of meerdere ziekenhuizen zal de gefusioneerde entiteit een forfaitair honorarium toegewezen krijgen vanaf de fusiedatum.


9. Wat gebeurt er als de vergoeding per opname de ziekenhuisenveloppe al dan niet overschrijdt?

 
De enveloppe die voor het geneesmiddelenforfait is toegekend, is een open enveloppe. Er is dus geen terugvordering en geen compensatie.


10. Wordt een exclusief pediatrisch ziekenhuis niet erg gestraft door het systeem?

 
Een exclusief pediatrisch ziekenhuis wordt niet gestraft door dat systeem voor zover de nationale gemiddelden die per APR-DRG/graad van ernst worden berekend, voornamelijk worden berekend op basis van verblijven van volwassenen. Voor eenzelfde APR-DRG zijn de geneesmiddelendoses die aan kinderen worden toegediend in een pediatrisch ziekenhuis, echter lager.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel