print

Thuishospitalisatie voor oncologie en antimicrobiële behandeling

Sommige patiënten kunnen thuis zorg krijgen die vroeger enkel mogelijk was in het ziekenhuis. Deze thuishospitalisatie voor oncologie, antibiotica, antimycotica en antivirale geneesmiddelen gebeurt onder strikte voorwaarden en onder toezicht van de arts in het ziekenhuis. Het geeft patiënten de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven tijdens hun behandeling.

Op deze pagina:

Een reflectie met de actoren op het ‘terrein’ 

De overeenkomstencommissie ziekenhuizen – verzekeringsinstellingen buigt zich al geruime tijd over een voorstel tot structurele uitrol van thuishospitalisatie. Deze commissie heeft hiertoe nauw samengewerkt met vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen en apothekers.

Om welke vormen van behandeling gaat het?

In het kader van deze thuishospitalisaties zijn dit:

De voordelen van thuishospitalisatie

Onder thuishospitalisatie verstaan we: de situaties waarin de zorg kan toegediend worden in de leefomgeving van de rechthebbende met respect van de van toepassing zijnde regelgeving en van de kwaliteits- en veiligheidscriteria, en die, als deze criteria niet kunnen toegepast worden, moet toegediend worden in het kader van een klassieke hospitalisatie of een daghospitalisatie.

Concreet gaat het hier om het aanbieden van een behandeling met antibiotica, antimycotica, antiviraal geneesmiddel of een antitumorale behandeling in de leefomgeving van de patiënt Dit zorgt ervoor dat de patiënt zich niet meer moet verplaatsen naar het oncologisch dagziekenhuis of dat lange hospitalisatieperiodes voor toediening van antimicrobiële geneesmiddelen vermeden kunnen worden.

Mogelijks kan de patiënt hierdoor zijn/haar dagelijks activiteit, ondermeer zijn/haar werk verder blijven uitoefenen. Ook wordt voorkomen dat kwetsbare patiënten in residentiële settings (woonzorgcentra, hersteloorden, psychiatrische verzorgingstehuizen) voortdurend naar het ziekenhuis worden gebracht.

Deze maatregel kadert in ons principe van doelmatige zorg en is budgetneutraal, ook voor de patiënt.

Wat betaalt de patiënt?

De patiënt betaalt geen remgeld voor de geneesmiddelen.  Ook niet op de vergoeding van verstrekkingen die voorzien zijn in de overeenkomst. Er kunnen hierop geen supplementen worden gevraagd.

Mogelijks moet een patiënt remgeld betalen op de verpleegkundige verstrekkingen en/of voor de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die door de ziekenhuisapotheker worden afgeleverd en die noodzakelijk zijn bij de toediening van het oncologische of antimicrobiële geneesmiddel.

Kwaliteit van zorg, veiligheid en gedeelde verantwoordelijkheid Hoe werkt het?

Thuishospitalisatie kan enkel plaatsvinden als aan meerdere voorwaarden op vlak van kwaliteit en veiligheid voldaan wordt. Het is een samenwerking van verschillende zorgverleners zoals het zorgteam in het ziekenhuis, thuisverpleegkundigen, artsen en apothekers:

 • De behandelend arts of het verpleegkundig team brengt de mogelijkheid van thuishospitalisatie ter sprake bij de patiënt. Daarbij wordt ook de huisarts betrokken. De eindbeslissing ligt bij de arts-specialist van het ziekenhuis.
 • In geval van antibioticabehandeling wordt ook afgestemd met de arts die in het ziekenhuis bevoegd is voor infectiologie/microbiologie.
 • In geval van beslissing tot thuishospitalisatie spreken alle betrokkenen een zorgplan af.  De coördinatie gebeurt in overleg tussen het zorgteam in het ziekenhuis en de (dienst voor) thuisverpleegkundige.
 • De voorbereiding, het transport en de aflevering van het geneesmiddel valt onder de verantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheker.
 • In geval de huisapotheker gekend is, wordt deze ook op de hoogte gebracht.
 • Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de organisatie voor de recuperatie van het medisch risicohoudend verzorgingsafval.

Hoe vergoeden we deze thuishospitalisaties?

We vergoeden meerdere verstrekkingen:

 • Forfaits voor het initiëren van de thuishospitalisatie, voor het ziekenhuis, de specialist, huisarts en thuisverpleegkundigen
 • Toezichtshonorarium voor de arts specialist
 • Honoraria voor coördinatie en zorgafstemming door verpleegkundigen in van het ziekenhuis en thuisverpleegkundigen
 • Forfait voor de voorbereiding en aflevering van het geneesmiddel door de ziekenhuisapotheker
 • Forfaitaire honoraria voor de thuisverpeegkundige die middelen toedient voor een kankerbehandeling
 • Forfait voor de kost van de medische hulpmiddelenhet
 • Eenmalig forfaitair honorarium voor de huisarts bij het inroepen van zijn expertise.

De financiering van de toediening van het geneesmiddel zelf gebeurt op basis van de bestaande nomenclatuur van de thuisverpleging.

Een nieuwe zorgorganisatie onder de loep

De processen en de kosten van de nieuwe zorgorganisatie zullen worden geëvalueerd.  We onderzoeken in welke mate andere behandelingsvormen hierin ook een plaats kunnen krijgen.

 

Contacten

Afdeling ziekenhuizen

E-mail: hospit@riziv-inami.fgov.be

Kantoren geopend elke werkdag  van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.