print

Facturering in het kader van de forfaitarisering

U vindt hier de antwoorden op mogelijke vragen over facturering in het kader van de forfaitarisering.

Op deze pagina:


1. Hoe staat het met een verblijf dat op 11 juli 2006 begint, maar dat moet worden beschouwd als een “voortzetting” van een ziekenhuisopname die tijdens de maand juni 2006 heeft plaatsgevonden?

 
Elke opname vanaf 1/7/2006 valt binnen de forfaitarisering, ook een zogenaamde verderzetting van een vorige opname. Het forfait per opname voor geneesmiddelen mag aangerekend worden telkens er een formulier 721bis opgemaakt wordt.


2. Bestaat er een instructie waarin de afrondingsregels zijn vastgesteld voor de facturering aan 25% van de geneesmiddelen?

 
De afrondingsregels voor geneesmiddelen zijn opgenomen in bijlage 14 van deinstructies voor de facturering via magnetische of elektronische drager.
Onder punt 1 van bijlage 14.1 staat dat de tegemoetkoming van de ziekteverzekering verkregen wordt door de totale vergoedingsbasis (= vergoedingsbasis x aantal eenheden) te vermenigvuldigen met 0,25 en af te ronden naar de dichtstbijzijnde hogere of lagere eurocent. Als het resultaat precies de helft van een eenheid is, wordt het bedrag naar boven afgerond. Dus: 9,90 x 0,25 = 2,475 = 2,48. 
 

3. Moet er aan de verzekeringsinstelling worden gefactureerd als het over een specialiteit buiten forfait gaat en aan een patiënt wordt afgeleverd die aan de voorwaarden voldoet die in hoofdstuk IV zijn opgenomen ?

 
Onder deze voorwaarden is het oude systeem van tarifering aan de verzekeringsinstelling van toepassing; er moet dus wel een tarifering gebeuren.
 

4. Hoe gebeurt de facturering in het kader van de forfaitarisering wanneer een verpakking voor verschillende patiënten wordt gebruikt?

 
De tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor geneesmiddelen afgeleverd in ziekenhuizen wordt berekend per afgeleverde eenheid (zie bijlage I van het KB 21 december 2001) en niet per verpakking.
 

5. Waar moet het forfait per opname komen op de patiëntfactuur?

 
Het forfait per opname voor geneesmiddelen moet op de papieren factuur onder de rubriek “farmaceutische kosten” vermeld worden.
 

6.Waar moet het forfait per opname komen op de mutualiteitsfactuur?

 
Op de elektronische factuur moet dit forfait immers in Recordtype 40 vermeld worden (opdat alle farmaceutische kosten samen in Recordtype 40 van de STATMD zouden komen).
 

7. Mag het forfait per opname ook aangerekend worden als de patiënt GEEN apotheekkosten heeft tijdens het desbetreffende verblijf?

 
Het forfait per opname mag aangerekend worden bij elke opname in een algemeen ziekenhuis, los van het feit of er al dan niet geneesmiddelen worden afgeleverd.
 

8. Wat gebeurt er met de tarifering van de geneesmiddelen die niet in de forfaitarisering zijn begrepen?

 
Voor producten die buiten de forfaitarisering vallen, blijft de berekening en facturering zoals ze nu is (dus onder andere met aftrek van 0,37 euro bij categorie B)
 

9. Hoe moeten de geneesmiddelen van hoofdstuk IV, binnen en buiten de forfaitarisering, worden vermeld op de factuur in de verschillende situaties?

 
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar de powerpointpresentatie op de website van het RIZIV en meer in het bijzonder naar slide 49, alsook naar de bijwerking 2006/2 van de instructies voor de facturering op magnetische of elektronische drager (recordtype 40, zone 4, vervolg 3BIS).
  
De geneesmiddelen van hoofdstuk IV die begrepen zijn in de forfaitarisering worden gefactureerd volgens de algemene regels van de forfaitarisering.
  
De geneesmiddelen van hoofdstuk IV die niet begrepen zijn in de forfaitarisering maar die aan een indicatie beantwoorden en met akkoord van de adviserend arts, worden gefactureerd zoals voorheen (en zoals de andere geneesmiddelen buiten forfait).
  
Voor de geneesmiddelen van hoofdstuk IV buiten de forfaitarisering en buiten indicatie bestaan er 2 situaties :
  • met informatie aan de adviserend arts: pseudo-code 0757245: tegemoetkoming van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging (zone 19) en persoonlijk aandeel (zone 27) gelijk aan nul; het bedrag wordt vermeld in de zone "supplement" (zone 30-31).
  • zonder informatie aan de adviserend arts: pseudo-code 0757260: alle bedragzones (zone 19, zone 27 en zone 30-31)gelijk aan nul; zone 16 (gratis geneesmiddelen) gelijk aan 1.
  
 

10. Als een patiënt die in ziekenhuis A is opgenomen, naar een ander ziekenhuis wordt gestuurd om sommige technische handelingen te realiseren, hoeveel mag het tweede ziekenhuis dan aan het oorspronkelijke ziekenhuis factureren?

 
De factureringregels voor de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten die in een ander ziekenhuis verblijven, zijn opgenomen in bijlage 17 van deinstructies voor de facturering via magnetische of elektronische drager.
 

11. Hoeveel bedraagt het remgeld bij de facturering aan 25% van de vergoedingsbasis?

 
De budgettaire enveloppe voorbehouden aan de financiering van het bijkomende gedeelte die aan 25% van de basisterugbetaling wordt gefactureerd werd verminderd van het normale remgeld, in die mate dat het ziekenhuis, in het kader van de forfaitarisering het volgende ontvangt:
  • Het forfait (voor zover de voorwaarden zijn vervuld namelijk de patiënt moet minimum één nacht in een acuut algemeen ziekenhuis verblijven);
  • 25 % van de basisterugbetaling voor specialiteiten die zijn opgenomen in het forfait;
  • het persoonlijk aandeel (remgeld) van de patiënt  van 0,62 €.
 
 

12. De nieuwe regels voor de facturatie van geneesmiddelen voor patiënten die in een ander ziekenhuis verblijven (bijlage 17 van de instructies voor de facturering via magnetische of elektronische drager) zijn van toepassing voor opnames vanaf 1/7/2006.

Indien het gaat om geneesmiddelen afgeleverd in een acuut ziekenhuis aan een patiënt die verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis, wat wordt dan precies bedoeld met "opnames vanaf 1/7/2006"? Opname in het psychiatrisch ziekenhuis van verblijf of opname in het acuut ziekenhuis?

 
De opnamedatum in het ziekenhuis van verblijf is bepalend.
Een patiënt die vóór 1 juli opgenomen is in een psychiatrisch ziekenhuis, blijft onder het oude systeem vallen, ook voor de geneesmiddelen die na 1 juli aan deze patiënt afgeleverd worden in een ander acuut ziekenhuis.
De opnamedatum in het ziekenhuis van verblijf is bepalend.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel