print

Medische beeldvorming – Aanrekenen van verstrekkingen met zware medische toestellen

Sinds 1 juni 2016 moet het ziekenhuis bij de facturatie van onderzoeken medische beeldvorming uitgevoerd met zware medische toestellen, (meer bepaald CT, PET, PET-CT, PET-NMR, SPECT-CT en NMR), het unieke RIZIV- facturatienummer van het toestel waarmee het onderzoek werd uitgevoerd vermelden. Zonder deze vermelding mag het onderzoek niet worden aangerekend aan de patiënt noch de ziekteverzekering.

Het ziekenhuis/exploitant moet bij de facturatie ook het identificatienummer van de erkende ziekenhuisdienst of de plaats van verstrekking waar het onderzoek werd uitgevoerd, vermelden.

Op deze pagina:


Waarin kadert deze nieuwe regeling ?

In 2014 is tussen de verschillende overheden een protocolakkoord gesloten om tot een meer rationeel gebruik van onderzoeken medische beeldvorming te komen.
Het samenstellen bij de FOD Volksgezondheid van een nationaal register (“kadaster”) waarin alle CT, PET, PET-CT, PET-NMR, SPECT-CT en NMR toestellen zijn opgenomen maakt hier deel van uit.

Alle ziekenhuizen en exploitanten van deze toestellen hebben de gevraagde informatie over hun toestellen (type, fysieke locatie van het toestel, …) aan de FOD Volksgezondheid meegedeeld.  Dit register vermeldt of het toestel al dan niet over de nodige vergunningen en erkenningen beschikt, waaronder een exploitatievergunning van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) of een erkenning van de bevoegde gemeenschap voor bijvoorbeeld een dienst met een of meerdere NMR toestellen.

Het protocolakkoord bevat ook de voorwaarden voor een gefaseerde uitbreiding van het aantal geprogrammeerde PET en NMR toestellen.

Om te verzekeren dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan is een sluitend handhavingsbeleid nodig.

Dit zal op termijn de stralingsbelasting van de bevolking beperken en bijdragen aan  een betaalbare kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Wat is het unieke facturatienummer per toestel en  welke toestellen krijgen het?

De FOD Volksgezondheid heeft aan elk toestel dat in het nationaal register is opgenomen een uniek toestelnummer toegekend. Aan die toestellen die aan alle vereisten daarvoor voldoen, waaronder het beschikken over de juiste vergunningen en erkenningen, zullen wij vervolgens een uniek facturatienummer toekennen.

De ziekenhuizen/exploitanten moeten dit facturatienummer sinds1 juni 2016 bij de facturatie van het onderzoek vermelden. Zonder deze vermelding mag het onderzoek niet worden aangerekend aan de patiënt noch aan de ziekteverzekering.

Wij delen dit facturatienummer per toestel aan de ziekenhuizen/exploitanten van het toestel mee per brief  ( een brief per toestel). Deze brief vermeldt vanaf welke datum onderzoeken verricht op dat toestel kunnen worden gefactureerd.

Facturatienummers zijn niet overdraagbaar. Ze behoren bij één specifiek toestel . Bij een nieuw toestel is een nieuw facturatienummer nodig om onderzoeken op dat toestel te kunnen aanrekenen.

Facturatienummers zijn ook niet geldig voor onbepaalde duur. Het RIZIV kan het nummer intrekken indien niet langer aan alle voorwaarden is voldaan of als een toestel buiten gebruik wordt gesteld.
Wij hebben hierover een omzendbrief aan de ziekenhuizen gestuurd.

Ook de ziekenhuisdienst of plaats van het onderzoek vermelden bij facturatie

De verzekering voor geneeskundig verzorging betaalt onderzoeken met zware medische toestellen slechts terug als ze in een daarvoor erkende ziekenhuisdienst of plaats van verstrekking worden uitgevoerd. In dat geval moet het ziekenhuis/exploitant bij de facturatie ook het identificatienummer van die dienst of plaats vermelden.

Waarom zullen sommige NMR onderzoeken niet meer kunnen worden aangerekend?

Het aantal NMR toestellen dat maximaal in België mag worden geëxploiteerd is in België beperkt ( geprogrammeerd). Het zijn de Gemeenschappen die de erkenningen verlenen voor diensten die een NMR mogen uitbaten. In het nationaal register waarover wij nu beschikken zijn ook niet vergunde NMR toestellen opgenomen. Onderzoeken aan de ziekteverzekering aanrekenen die zijn uitgevoerd met “een niet  vergund NMR toestel” is reeds sinds 1999 niet toegelaten.

Op basis van het nationaal register weten we nu hoeveel niet erkende NMR toestellen er geregistreerd zijn en  in welke ziekenhuizen. Via deze nieuwe regelgeving kunnen wij nu achterhalen of ziekenhuizen een onderzoek al dan niet terecht hebben aangerekend.
Onderzoeken uitgevoerd voor wetenschappelijk onderzoek betaalt de verplichte ziekteverzekering niet terug.

Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien, gezien ieder ziekenhuis voldoende tijd heeft gehad om de toestellen aan te melden en gezien de regelgeving die de facturatie afhankelijk maakt van het uitvoeren van het onderzoek op een vergund toestel reeds lang van toepassing is.

Krijgen CT toestellen op de dienst radiotherapie altijd een facturatienummer? 

Als het CT toestel dat zich bevindt op de dienst radiotherapie louter als een  simulatie CT toestel is vergund door het FANC kan het geen facturatienummer krijgen,  aangezien deze toestellen niet voor diagnostische toepassingen zijn vergund maar enkel voor de toepassingen binnen de radiotherapie (simulatie… ). Voor deze activiteiten die vergoedbaar zijn via “artikel 18 §1” van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (NGV) hebben de ziekenhuizen ook geen facturatienummer nodig.

Als het FANC dit CT toestel  heeft vergund voor beide toepassingsgebieden, radiotherapie en radiologie, kent het RIZIV wel een facturatienummer toe. De radioloog kan met dit nummer dan ook verstrekkingen van artikel 17 §1 , 11° – diagnostische CT nomenclatuur – aanrekenen, mits een voorschrift dat voldoet aan de geldende regels en mits een verslag van het onderzoek door de radioloog (protocol).

Krijgen CT toestellen op de dienst spoedgevallen een facturatienummer? 

CT toestellen die zich bevinden in een “ziekenhuis met een erkende dienst medische beeldvorming (medisch-technische dienst)” krijgen een facturatienummer als ze over een gepaste vergunning van het FANC beschikken.

CT toestellen op de spoedgevallendienst of in het operatiekwartier krijgen dus ook een facturatienummer.

Dat is nodig om een “diagnostisch CT onderzoek’” (via artikel 17 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen) te kunnen aanrekenen. Dit CT onderzoek kan echter maar worden aangerekend als ook voldaan wordt aan de voorwaarden daarvoor (zoals: met voorschrift, beoordeling en verslag door een radioloog).

CT toestellen die buiten een ziekenhuis worden uitgebaat krijgen geen facturatienummer.

Krijgen SPECT - CT toestellen een facturatienummer? 

Een hybride SPECT-CT toestel in het ziekenhuis  krijgt een facturatienummer van het RIZIV, omdat dit nodig is voor het aanrekenen van de “lokalisatie CT” (art. 18§2 B van de nomenclatuur) of voor de “diagnostische CT onderzoeken” (art. 17§1,11° van de nomenclatuur) die worden uitgevoerd tijdens een SPECT onderzoek op de dienst nucleaire geneeskunde.

Om deze “diagnostische CT onderzoeken” in het kader van een SPECT onderzoek te kunnen aanrekenen is een voorschrift nodig. De radioloog maakt een verslag van het onderzoek.

Krijgen PET - CT toestellen een facturatienummer? 

Het aantal PET / PET-CT toestellen dat maximaal in België mag worden geëxploiteerd is in België beperkt (geprogrammeerd).

De voorwaarden zijn:

  • een erkenning van diensten die een PET of PET CT toestel uitbaten door de gemeenschappen
  • een exploitatievergunning van het PET-CT-toestel van het FANC.

Wij kennen een facturatienummer toe aan de toestellen die aan deze voorwaarden voldoen (inbegrepen de erkende “wetenschappelijke” PET of PET CT toestellen daar de regelgeving een beperkt gebruik toelaat in het kader van de routine klinische praktijk).

Een ziekenhuis kan, via specifiek daarvoor bestemde verstrekkingen, specifieke CT onderzoeken in het kader van een PET onderzoek uitgevoerd op de dienst nucleaire  geneeskunde, aanrekenen als ze aan de voorwaarden voldoen (voorschrift, verslag door een radioloog).

Contacten

Medische beeldvorming

E-mail: medical-imaging@riziv-inami.fgov.be