print

Terug Naar Werk-Fonds: gespecialiseerde dienstverleners

Hieronder vindt u meer informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om erkend te worden als gespecialiseerde dienstverlener in het kader van het Terug Naar Werk-Fonds. Deze maatregel beoogt de re-integratie van arbeidsongeschikt erkende gerechtigden die niet langer bij hun werkgever (kunnen) werken. 

U kan hieronder uw aanvraag tot erkenning (elektronisch) indienen en de procedure voor de facturatie van de geleverde diensten terugvinden.

Op deze pagina:

Aanvraag tot erkenning als gespecialiseerde dienstverlener

U of uw organisatie wenst als dienstverlener graag erkend te worden om een gespecialiseerde dienstverlening op maat te kunnen aanbieden in het kader van het Terug Naar Werk-Fonds .

De aangeboden dienstverlening begeleidt arbeidsongeschikt erkende mensen die niet langer bij hun werkgever (kunnen) werken naar een functie bij een andere werkgever of in een andere bedrijfstak. Deze dienstverlening kan begeleidingssessies omvatten die zowel fysiek als online kunnen plaatsvinden, zowel individueel als in groepsverband.

U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen, zoals bepaald in het Koninklijk besluit:

 • De organisatie is in het bezit van minstens één van volgende kwaliteitslabels (een ander label wordt niet aanvaard):
  • Brand Compliance 9022 kwaliteitslabel
  • Het Blik op Werk Keurmerk dienst 13 SECF
  • Belgian Quality Association Label
  • EFQM (EFQM model versie 2013 vanaf niveau «Recognised for Excellence 3*» of EFQM model versie 2020 vanaf niveau «Recognised by EFQM 3*»);
  • Federgon Loopbaanbegeleiding
  • Federgon Recruitment, Search and Selection
  • Federgon Certo-label (Outplacement)
  • ISO 29990 of ISO 29993
  • ISO 9001
  • JCI (Joint Commission International)
  • K2a en K2b
  • Qfor ProcessScan
  • Qfor WSE
  • Qualicor Europe accreditatie
  • SUREPLUS (minstens een niveau B)
 • De organisatie geeft een gedetailleerde beschrijving van het aanbod dat zal worden aangeboden met betrekking tot deze specifieke maatregel.
 • De organisatie publiceert duidelijk openbaar het aanbod en het aantal uren die worden aangeboden aan de sociaal verzekerde voor een maximum van € 1.800.
 • De organisatie publiceert duidelijk openbaar de voorwaarden waaraan de sociaal verzekerde moet voldoen om de aangeboden dienstverlening te kunnen ontvangen.
 • Indien de organisatie het aanbod beperkt tot bepaalde doelgroepen, deelt zij dit mee.
 • De aangeboden dienstverlening moet effectieve stappen naar werk beogen met als doel de terugkeer naar het normale arbeidscircuit.
 • De afspraken over de gespecialiseerde dienstverlening op maat tussen de organisatie (dienstverlener) en de sociaal verzekerde is vastgelegd in een stappenplan.
 • De organisatie antwoordt op elke vraag van de sociaal verzekerde die een gespecialiseerde dienstverlening op maat wil.
 • De organisatie moet op een beveiligde wijze en met strikte inachtneming van het beroepsgeheim de noodzakelijke gegevens delen met de betrokken belanghebbende partijen in het beoogde traject.
 • Binnen 14 dagen na het einde van de verrichte dienst de begin- en einddatum van de begeleiding meedelen aan de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen
 • Voor elke persoon binnen uw organisatie die de gespecialiseerde dienstverlening zal voorzien, levert de organisatie een bewijs dat deze persoon
  1. Ten minste een opleidingsprogramma van 15 contacturen gevolgd heeft met als focus de re-integratie van arbeidsongeschikte burgers. Het opleidingsprogramma moet minstens een toelichting bevatten over de reglementering van de Terug Naar Werk – trajecten.
  2. Ten minste drie jaar ervaring heeft in de begeleiding van kwetsbare personen naar de arbeidsmarkt.

Indien de aanvraag tot erkenning ingediend is, en volledig is, zal er binnen de 45 dagen volgend op de dag van de indiening van uw aanvraag een beslissing genomen worden.

Is de erkenning niet volledig? Dan vraagt de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen bijkomende gegevens binnen de 45 dagen vanaf de dag volgend op de dag van de indiening van de aanvraag. De termijn van 45 dagen is nadien opnieuw van toepassing vanaf de dag volgende op de dag van de ontvangst van de gevraagde noodzakelijke bijkomende gegevens.

 • Een positieve beslissing:

U bent erkend als gespecialiseerde dienstverlener in het kader van het Terug Naar Werk–Fonds en dit gedurende 2 jaar.
De naam van uw organisatie verschijnt op onze lijst van erkende dienstverleners die dient als belangrijke informatie voor de sociaal verzekerde. Ten laatste 60 dagen voor het einde van de erkenning kan u via een nieuw aanvraagformulier een verlenging van de erkenning aanvragen.

 • Een gemotiveerde weigering van de aanvraag: is er een mogelijkheid tot beroep of kan u een nieuwe aanvraag tot erkenning indienen?

Uw erkenning kan steeds ingetrokken worden als u niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tegen deze beslissing is er beroep mogelijk of u kan een nieuwe aanvraag tot erkenning indienen waarmee u aantoont dat u voldoet.

Indien er een weigering is van verlenging van de erkenning of een erkenning wordt ingetrokken, en er zijn op dat moment sociaal verzekerden die hun gespecialiseerde dienstverlening op maat op dat moment hebben aangevat, kan deze dienstverlening alsnog worden uitgevoerd.

Uw aanvraag indienen

Indien u de aanvraag tot erkenning elektronisch wilt uitvoeren (aanbevolen procedure), gelieve het proces op te starten via het online formulier.
Voor het indienen van het elektronisch aanvraagformulier,  moet de indiener over het juiste mandaat te beschikken. Het beheer en consulteren van mandaten gebeurt via Mahis. Het Terug Naar Werk–Fonds valt onder de groep ‘ASR Uitkeringen’.

Indien de aanvraag niet op elektronische wijze mogelijk is , kan u via volgende link het aanvraagformulier in PDF-formaat raadplegen en het vervolgens via post bezorgen aan onze dienst op het adres RIZIV - Dienst Uitkeringen – TNW-fonds, Galileelaan 5/1, 1210 Brussel.

Vul dit formulier volledig en helder in. Dit bevordert de goedkeuring van uw erkenning.

Voor wie is deze gespecialiseerde dienstverlening bedoeld?

Vanaf de beslissing dat u erkend bent, kan u gespecialiseerde dienstverlening bv. loopbaanbegeleiding of coaching op maat aanbieden in het kader van het Terug Naar Werk – fonds.

Het Terug Naar Werk – fonds richt zich tot:

 • Vanaf 1 april 2024: de sociaal verzekerden die arbeidsongeschikt erkend zijn en waarvan de werkgever zich op de medische overmacht heeft beroepen om de  arbeidsovereenkomst te beëindigen (einde van de arbeidsovereenkomst ook vanaf 01/04/2024).
 • Vanaf 1 april 2025: alle werknemers of werkzoekenden die langer dan een jaar arbeidsongeschikt erkend zijn.

We zullen steeds controleren of de verzekerde in aanmerking komt voor een tussenkomst.

Bij een aanvraag tot tussenkomst moet de sociaal verzekerde de dienstverlener reeds kennen.
Indien de sociaal verzekerde voldoet aan alle voorwaarden om recht te hebben op een tussenkomst van het Terug Naar Werk – fonds, ontvangt die een unieke voucher. Op deze voucher staat de gekozen dienstverlener.
U controleert dus steeds dat de sociaal verzekerde effectief een voucher heeft én dat uw organisatie erop vermeld staat. Dit is van belang voor de facturatie.
De gespecialiseerde dienstverlening op maat moet binnen de 6 maanden uitgevoerd worden te rekenen van de datum vermeld op de voucher.

Hoe kan u uw diensten factureren?

Op het einde van de gespecialiseerde dienstverlening op maat, doet u een vraag tot uitbetaling van uw diensten.

U dient daarvoor deze documenten in:

 • een factuur die een duidelijk overzicht geeft van de verstrekte dienstverlening op maat
 • de voucher die u ontvangen heeft van de sociaal verzekerde

U heeft hiervoor 45 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op het einde van de gespecialiseerde dienstverlening.
Het gevorderde bedrag kan maximaal 1.800 euro zijn.

Indien uw aanvraag tot betaling volledig is en binnen de correcte termijn is ingediend, zal de uitbetaling van het gevorderde bedrag betaald worden en dat uiterlijk de laatste dag van de tweede kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin u de aanvraag tot betaling heeft ingediend.

Contacten

Service Center Gezondheid

 • per telefoon op +32(0)2 524 97 97 van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur
 • via het contactformulier.

Contactpunt Gespecialiseerde dienstverleners Terug Naar Werk - Fonds

E-mail: Fonds-dp@riziv-inami.fgov.be

Adres:     

RIZIV
Dienst Uitkeringen – TNW-fonds
Galileelaan 5/1
1210 Brussel