De nieuwe modellen van geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 november 2019

Hoe zien de nieuwe modellen er uit, voor het papieren voorschrift en voor het bewijs van elektronisch voorschrift? Aan welke wettelijke criteria moet een papieren geneesmiddelenvoorschrift voldoen? Welke gegevens vermeldt de voorschrijver, de apotheker?

 

Tijdelijke maatregel ‘COVID-19’: mogelijkheid om de RID-code te bezorgen in plaats van het papieren bewijs

In het kader van de noodmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en de mogelijkheid voor artsen om telefonisch advies daarover te geven, is het voor de voorschrijvers mogelijk om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen. Met de toestemming van de patiënt mogen zij hem in de plaats daarvan de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) bezorgen via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). Dat kan gedurende de periode waarin de noodmaatregelen van toepassing zijn. De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR.

In de apotheek deelt de patiënt de RID-code (of de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) mee aan de apotheker, die het geneesmiddel aan de patiënt zal afleveren en het elektronisch voorschrift zal archiveren.

Hoe zit het papieren geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 november 2019?

Hier volgt een overzicht van de wijzigingen aan het model om voor te schrijven ‘op papier’.

Om de nieuwe modellen van het ‘papieren’ voorschrift te verkrijgen, hebt u nu 2 mogelijkheden:

 • U kunt uw eigen gepersonaliseerde voorgecodeerde voorschriften afdrukken met daarop uw naam, voornaam, barcode en uw RIZIV-nummer. Deze nieuwe dienst is beschikbaar via onze webtoepassing MyRiziv

 • U kunt het werk toevertrouwen aan een professionele drukker.
  Uw drukker kan een overzicht downloaden van de nieuwe modellen om voor te schrijven ‘op papier’.
  Let op: Download deze modellen niet om als voorschrijver zelf uw voorschriften af te drukken, zelfs niet nadat u uw gegevens (barcode die uw RIZIV-nummer weergeeft, naam en voornaam) hebt ingebracht.

Hoe ziet het bewijs van elektronisch voorschrift er uit vanaf 1 november 2019?

Het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ dat uw software genereert wanneer u elektronisch voorschrijft, ziet er als volgt uit:

Wat zijn de wettelijke criteria?


Dit voorschrift moet gebruikt worden voor het voorschrijven van:

Het "papieren" geneesmiddelenvoorschrift moet:

 • op wit papier afgedrukt worden
 • 10,5 cm bij 20 cm meten
 • de volgende gegevens i.v.m. de voorschrijver bevatten :
  • RIZIV-nummer in cijfers en streepjescode
  • naam en voornaam.

Wat moet de voorschrijver doen?


De voorschrijver moet:
 • de naam en de voornaam van de patiënt voluit vermelden
 • de details van de voorgeschreven producten vermelden
 • zijn/haar stempel met naam, voornaam en adres aanbrengen (5)
 • eigenhandig dateren en ondertekenen.
 
Hij kan een kortere of langere geldigheidsduur bepalen, van maximum 1 jaar. In dat laatste geval zal dezelfde langere geldigheidsperiode ook gelden voor de terugbetaling.
 
Hij kan ook altijd op het voorschrift zelf instructies vermelden over de begin- en einddatum van een behandeling, of over een latere uitvoerbaarheidsdatum van het voorschrift. In dat geval moet de apotheker daar rekening mee houden.
 

Wat moet de patiënt doen?

De patiënt bezorgt het papieren voorschrift of het bewijs van elektronisch voorschrift aan de apotheker.

De patiënt betaalt slechts het remgeld op de afgeleverde producten indien aan alle voorwaarden is voldaan. Dit is de derdebetalersregeling.

Indien de derdebetalersregeling niet is toegestaan of indien de vereiste documenten voor terugbetaling niet voor liggen, betaalt hij de volledige prijs van de afgeleverde producten. In dat geval levert de apotheker hem een document van contante betaling af.

Indien de patiënt een of meerdere farmaceutische specialiteiten en/of magistrale bereidingen, voorgeschreven door zijn arts of tandarts, niet onmiddellijk wenst mee te krijgen, kan hij aan de apotheker vragen de aflevering uit te stellen. Deze laatste geeft hem dan een document van uitgestelde aflevering mee. 

Wat moet de apotheker doen?


De apotheker moet de wettelijke bepalingen naleven en:
 • indien de apotheek geïnformatiseerd is, op het voorschrift (8) een uniek stijgend volgnummer, de datum van uitvoering en het identificatienummer van de apotheek vermelden
 • indien de apotheek niet geïnformatiseerd is, op het voorschrift (8) de hierna gedefinieerde gegevens vermelden: 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 maart 2020