Verzekerbaarheid

De verzekerbaarheid betreft uw recht op de prestaties van de verplichte ziekteverzekering  (verzekering voor geneeskundige verzorging).


Aansluiten bij een ziekenfonds

Om recht te hebben op prestaties van geneeskundige verzorging (en ook om recht te hebben op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, enz.) moet u zich bij een ziekenfonds aansluiten. Het zijn de ziekenfondsen die de prestaties uitbetalen onder bepaalde voorwaarden (o.a. het bezitten van een bepaalde hoedanigheid, een voldoend bedrag aan bijdragen betaald hebben).

Personen die u ten laste hebt (bv. kinderen jonger dan 25 jaar, echtgeno(o)t(e), ouders) hebben recht op prestaties van geneeskundige verzorging op basis van de rechten die u hebt.

Elektronische versie van formulieren van de ziekteverzekering

Vanaf 22 oktober 2016 kunnen bepaalde formulieren met betrekking tot de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)  op elektronische wijze beschikbaar zijn.

Elektronische versie van formulieren van de ziekteverzekering

Verzekering voor “kleine” en “grote” risico’s

Sinds 2008 zijn alle Belgische verzekerden verzekerd voor de ‘kleine risico’s’ en de ‘grote risico’s’ in de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Sinds dan zijn dus ook de zelfstandigen verzekerd voor de ‘kleine risico’s’, waardoor in principe hun globale socialezekerheidsbijdrage verhoogd is.

Bijzondere verzekerbaarheidsmodaliteiten voor bepaalde personen

  • Rechthebbenden die geen sociale bijdragen betalen in het kader van een beroepsinkomen, hebben recht op geneeskundige verzorging op voorwaarde dat ze persoonlijke bijdragen betalen. De ziekenfondsen innen deze bijdragen bij hun leden.

  • Als persoon ten laste mag u niet meer inkomsten hebben dan een bepaald maximum om recht te blijven hebben op geneeskundige verzorging als persoon ten laste. Als uw inkomsten dit maximum overschrijden moet u zich zelf als eigen gerechtigde aansluiten bij een ziekenfonds.

  • Voor de studenten leveren de onderwijsinstellingen van het derde niveau een studiegetuigschrift af op basis waarvan ze zich bij een ziekenfonds kunnen aansluiten. 

De elektronische identiteitskaart (eID) vervangt de SIS-kaart

Vanaf 1 januari 2017 is de SIS-kaart niet meer geldig. Een nieuw systeem op basis van de elektronische identiteitskaart neemt de functionaliteiten van de SIS-kaart over.

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 augustus 2017