print

Het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF) : uitzonderlijke vergoeding van medische verstrekkingen

Hebt u een medische verstrekking nodig die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) niet vergoedt? Weet dan dat u in uitzonderlijke gevallen voor een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming kan krijgen van het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF).

Op deze pagina:

Wat is het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF)?

Het BSF is een bijkomend vangnet naast de ‘gewone’ dekking van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Dit fonds geeft aan patiënten met een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming voor bepaalde medische verstrekkingen, waarvoor geen terugbetaling voorzien is en die bijzonder duur zijn.

Het BSF bestaat sinds 1990 binnen ons instituut (Rijksinstituut voor ziekte –en invaliditeitsverzekering of RIZIV). Het beschikt over een beperkt jaarbudget.

Wanneer kunt u een beroep doen op het BSF?

U kunt een beroep doen op het BSF in een van de volgende gevallen:

 • De indicatie waarvoor uw arts de verstrekking heeft voorgeschreven, is zeldzaam.
 • U lijdt aan een zeldzame aandoening.
 • U lijdt aan een zeldzame aandoening en u hebt een continue en complexe verzorging nodig.
 • U hebt medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen nodig die innovatieve medische technieken zijn (met uitzondering van de geneesmiddelen).
 • Uw chronisch zwaar ziek kind heeft een behandeling nodig.
 • U hebt verzorging nodig in het buitenland.
 • Uw voorschrijvende specialist kan ook voor u een beroep doen op het BSF in het kader van een onvervulde medische behoefte (Unmet Medical Need) (enkel voor de terugbetaling van geneesmiddelen).

Wanneer kunt u geen beroep doen op het BSF?

U kunt geen beroep doen op het BSF in de volgende gevallen:

 • U kunt geen beroep doen op het BSF als u de gevraagde kosten niet effectief verschuldigd bent (geen factuur op uw naam of op naam van uw kind of de persoon waarvan u de wettelijke vertegenwoordiger bent).
  Let op: Dit is niet van toepassing als de aanvraag een onvervulde medische behoefte betreft.
   
 • U kunt ook geen beroep doen op het BSF als u al recht hebt op een financiële tegemoetkoming omdat de kosten reeds terugbetaald worden, bv.:
  1. vanuit de Belgische of een buitenlandse verplichte ziekteverzekering
  2. voor de kosten inbegrepen in de dagprijs in het geval van hospitalisatie
  3. vanuit een andere wetgeving betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten, personen met een handicap, enz.
  4. vanuit privé-verzekeringen (hospitalisatieverzekering, aanvullende verzekering, groepsverzekering, enz.).

   Ga dit na alvorens u een aanvraag indient bij het BSF. U vult hieromtrent trouwens een verklaring op erewoord in bij de aanvraag en u ondertekent die, waaruit blijkt dat u niet hebt genoten van een andere terugbetaling voor de gepresenteerde kosten.
    
 • U kunt zich niet richten tot het BSF voor tenlasteneming van honorariumsupplementen, zelfs als uw arts u heeft doorverwezen naar een gerenommeerde specialist (die honorariumsupplementen kan vragen).

Aan welke criteria moet uw medische verstrekking voldoen?

Om een aanvraag in te dienen bij het BSF moet uw medische verstrekking aan een van de opgesomde voorwaarden voldoen en gelijktijdig beantwoorden aan alle criteria van die voorwaarde (behalve in het kader van een onvervulde medische behoefte).

Voor meer informatie kan u terecht bij uw ziekenfonds en/of uw arts.

Kort samengevat zijn dit de belangrijkste criteria:

 • De verstrekking is duur.
 • De wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid van de verstrekking zijn op een gemotiveerde wijze en in ruime mate erkend door de gezaghebbende medische instanties.
 • De verstrekking is voorgeschreven voor de behandeling van uw vitale functies die bedreigd zijn.
 • Een alternatieve behandeling die voor terugbetaling in aanmerking komt, is in uw geval onmogelijk.
 • De verstrekking is voorgeschreven door uw arts-specialist, gespecialiseerd in uw betreffende aandoening

Gedetailleerde lijsten van alle wettelijke criteria waaraan moet voldaan zijn in het geval van:

Hoe dient u een aanvraag in?

U dient uw aanvraag voor het BSF in bij de adviserend arts van uw ziekenfonds met een ter post aangetekende brief of op gelijk welke andere manier die toelaat de datum van indiening met zekerheid vast te stellen.

Als het om een chronisch ziek kind gaat, dan kan een tussenpersoon (bv. uw ziekenfonds, de sociale dienst van het ziekenhuis waar uw kind wordt behandeld, enz.) in uw plaats de aanvraag indienen bij het Bijzonder Solidariteitsfonds. Ook in dat geval moet u nog altijd de verklaring op erewoord tekenen.

Belangrijk: Voeg alle nodige documenten toe bij uw aanvraag!

Wanneer dient u een aanvraag in?

U kunt uw aanvraag indienen tot maximum 3 jaar na de aflevering van de verstrekking.

Belangrijk: Een aanvraag indienen bij het BSF betekent niet dat u intussen de facturen niet hoeft te betalen voor de verstrekkingen waarop uw aanvraag betrekking heeft.

Voorbeeld:
De verstrekking werd verricht op 15 april 2013: dan kan u een aanvraag indienen tot 14 april 2016.
Als de verzorging nog niet verleend werd, dan kunt u voorafgaand aan de verzorging al een principiële aanvraag indienen. Op die manier weet u al voor het uitvoeren van de verzorging of het BSF zal tegemoetkomen en eventueel ook het bedrag van de vastgestelde tegemoetkoming die u zal krijgen op vertoon van de facturen.

Wie beslist er over uw aanvraag?

Een van onze colleges, het College van artsen-directeurs, beslist om uw aanvraag al dan niet te aanvaarden. Het College stelt ook het bedrag van de tegemoetkoming vast binnen de grenzen van zijn financiële middelen (‘discretionaire bevoegdheid’ van het College van artsen-directeurs).

Het College kan geen tegemoetkoming toekennen die hoger is dan de tegemoetkoming voorgesteld door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen of de bevoegde Technische Raad.

Het is uw ziekenfonds die de tegemoetkoming aan u of aan uw verstrekker zal uitbetalen, na het indienen van een factuur op uw naam of op naam van uw kind of op naam van de persoon waarvan u de wettelijke vertegenwoordiger bent.
Als u niet akkoord gaat met de beslissing van het College van artsen-directeurs, dan kunt u binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing een procedure inleiden bij de Arbeidsrechtbank. U zal alle nodige inlichtingen ontvangen om een beroep in te dienen en tegelijkertijd zal u ook een gemotiveerde beslissing ontvangen.

Hoe dient uw specialist een aanvraag in voor een geneesmiddel in het kader van een onvervulde medische behoefte?

Raadpleeg de pagina over Onvervulde medische behoefte (Unmet Medical Need).

Jaarverslag Bijzonder Solidariteitsfonds

Het jaarverslag is bedoeld om een balans op te maken van de activiteiten van het BSF en bijgevolg om de evolutie te volgen van de beslissingen, de uitgaven en het type van de gevraagde verstrekkingen. Daarnaast wordt een analyse gemaakt met meer detail over de aangevraagde verstrekkingen, het aantal patiënten,…

Het jaarverslag BSF voor de periode van 2019 tot en met 2021.

 
 

Contacten

Afdeling Bijzonder solidariteitsfonds

Tel: +32(0)2 739 73 81

E-mail: Solidariteits-fonds-solidarite@riziv-inami.fgov.be

​Als uw ziekenfonds uw vragen niet kan beantwoorden, dan kunt u onze dienst Geneeskundige verzorging, afdeling Bijzonder solidariteitsfonds, contacteren.
Let op: Wij delen geen enkele specifieke informatie mee over een medisch dossier.