print

Methodes voor de berekening van het forfait - Inhoud van de feedback naar de ziekenhuizen

U vindt hier de antwoorden op mogelijke vragen over de inhoud van de feedback naar de ziekenhuizen.

Op deze pagina:


1. Hoe kan het ziekenhuis met de cd-rom met feedback de gemiddelden van de uitgaven berekenen om zijn gemiddelde met het nationale gemiddelde te kunnen vergelijken per APR-DRG en graad van ernst?

Het ziekenhuis kan zijn gemiddelden berekenen per APR-DRG en graad van ernst (behalve de rest-APR-DRG’s waarvoor geen nationaal gemiddelde is berekend) door:

  • de farmaceutische producten die op de uitsluitingslijst staan, niet in aanmerking te nemen;
  • de verblijven ‘outliers’ op basis van de verblijfsduur uit te sluiten;
  • door voor eenzelfde APR-DRG verschillende graden van ernst te groeperen overeenkomstig artikel 2 van het KB van 16 mei 2006.

2. Waarmee stemt het anonieme MZG-verblijfsnummer overeen dat op de cd-rom wordt meegedeeld?

Het anonieme MZG-verblijfsnummer stemt overeen met het MZG-verblijfsnummer zoals het door de ziekenhuizen aan de FOD is gestuurd.

3. Zal het in de toekomst mogelijk zijn om in het kader van de feedback aan de ziekenhuizen over meer details betreffende de verblijven te beschikken?

In het kader van de transparantie ten opzichte van de ziekenhuizen hebben wij meer informatie bezorgd dan is vastgesteld in het K.B. van 16 mei 2006 (Belgisch Staatsblad van 29.5.2006). De bezorgde informatie zou de ziekenhuizen normaal moeten toelaten om, dankzij het MZG-verblijfsnummer voor de “gekoppelde” verblijven de factuur van hun patiënten en dus het gedetailleerde overzicht van de producten die in de loop van het verblijf zijn afgeleverd, terug te vinden.

Voor de “niet-gekoppelde” verblijven moet het ziekenhuis door deductie het totale bedrag van de uitgaven kunnen terugvinden door alle verblijfsfacturen op te tellen waarvan het MZG-verblijfsnummer niet is opgenomen in het bestand van het RIZIV, maar die zich wel in de MZG-bestanden bevinden die aan de FOD Volksgezondheid zijn verstuurd, op voorwaarde dat deze verblijven betrekking hebben op patiënten die onder de regeling van de ziekte verzekering vallen. De patiënten die onder andere vergoedingsregimes vallen, moeten dus worden uitgesloten: OCMW, DOSZ, werkongevallen, ministerie van Justitie, Kind en Gezin, NIOOO, enz…

4. Wat is de gemiddelde waarde per opname van het forfait op nationaal niveau?

Ter informatie vindt u hier deanonieme lijst met de forfaits.

5. Hoe kan ik, aan de hand van het toegekende forfait per opname, op een eenvoudige manier zien of al dan niet mijn kosten worden gedekt?

Een ziekenhuis kan gemakkelijk zijn theoretische verlies of winst ramen door het verschil te berekenen tussen de standaarduitgaven voor de verblijven “inliers” en de vastgestelde uitgaven (met uitzondering van de producten buiten forfait) voor diezelfde verblijven “inliers”.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel