Pancreaschirurgie: terugbetaling in gespecialiseerde centra

Patiënten kunnen een terugbetaling krijgen voor chirurgie in geval van complexe pancreasaandoeningen en pancreastumoren in ziekenhuizen die toegetreden zijn tot een overeenkomst met het RIZIV.

De overeenkomst voorziet een betere kwaliteitsvolle verzorging en een terugbetaling voor een multidisciplinair consult voor complexe pancreasaandoeningen.


Context van de overeenkomst : kwaliteitsvolle zorg

Uit cijfers van het kankerregister blijkt dat gespecialiseerde zorg en in het bijzonder hoog technische complexe ingrepen enkel op een kwaliteitsvolle wijze kan wanneer ze worden uitgevoerd in een aangepaste omgeving waar voldoende expertise (klinisch en wetenschappelijk) aanwezig is die continu wordt toegepast en verbeterd.

Daarom worden de complexe chirurgische ingrepen van de pancreas bij benigne, premaligne en maligne aandoeningen van de pancreas en/of peri-ampullaire regio in een beperkt aantal centra voor complexe pancreaschirurgie geconcentreerd.

Die centra kunnen 24/24 en 7/7 een kwaliteitsvolle zorg bieden in het domein van de heelkunde, de intensieve zorg, de anesthesie, de verpleegkunde en andere paramedische disciplines in een multidisciplinaire aanpak met expertise in de behandeling, de verzorging en de monitoring van deze patiënten.

De overeenkomst voorziet ook een terugbetaling van het multidisciplinair consult voor complexe pancreasaandoeningen met het oog op de diagnosestelling. Alle patiënten waarvoor het verwijzende ziekenhuis een ingreep overweegt, worden  doorverwezen naar het centrum voor complexe chirurgie.

De nieuwe regels zijn vastgelegd in een model van overeenkomst tussen de centra voor complexe pancreaschirurgie en het RIZIV.

Het Verzekeringscomité heeft de tekst van de overeenkomst bekrachtigd op 17 december 2018.

Terugbetaling van multidisciplinair consult voor complexe pancreasaandoeningen

De verzekering voor geneeskundige verzorging voorziet in een terugbetaling voor het multidisciplinair consult voor complexe pancreasaandoeningen, dat het volgende dekt:

  • de honoraria van artsen-specialisten van het centrum die aan het multidisciplinair consult deelnemen,
  • de kosten van coördinatie, organisatie, verslag met beschrijving van diagnose en behandelingsplan (inclusief het behandelplan na eventuele chirurgische ingreep)
  • de registratie bij het Kankerregister.

Het centrum stelt het verslag van het multidisciplinair consult op aan de hand van het gestandaardiseerd formulier.

Meer informatie over het multidisciplinair consult (verstrekkingnummers, toepassingsregels, honoraria) vindt u in artikel 4.2. van de overeenkomst.

Toegetreden ziekenhuizen

Het Verzekeringscomité heeft de overeenkomsten goedgekeurd met de centra voor complexe chirurgie – pancreas die aan alle criteria opgenomen in artikel 5 van de overeenkomst voldoen.

U vindt de toegetreden ziekenhuizen (centrum voor complexe chirurgie – pancreas inclusief de ziekenhuizen die een samenwerkingsakkoord met hen hebben afgesloten) in deze lijst.

Vanaf 15 juli 2019 zullen de ingrepen enkel nog worden vergoed indien ze zijn uitgevoerd in het centrum voor complexe chirurgie of in een ziekenhuis waarmee dit centrum een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten conform artikel 5.2. van de overeenkomst. De waarde van de sleutelletter van de overeenstemmende nomenclatuur wordt daartoe vanaf 15 juli 2019 op nul gezet.

Vanaf 1 januari 2020 zullen de ingrepen enkel nog worden vergoed indien ze zijn uitgevoerd in het centrum voor complexe chirurgie – pancreas.

Opvolging van de overeenkomst

De begeleiding en opvolging van de uitvoering van de overeenkomst wordt toevertrouwd aan een Stuurgroep “Complexe chirurgie”.

De Stichting Kankerregister heeft een nulmeting (T0) uitgevoerd met een berekening van de performantie-indicatoren voor T0. Deze nulmeting werd goedgekeurd door de Stuurgroep “Complexe chirurgie” van 30 april 2019.

De centra voor complexe pancreaschirurgie dienen alle patiënten met een pancreas- of peri-ampullaire tumor prospectief te registeren in het Kankerregister. De kwaliteitsindicatoren, de registratieset en de aangepaste leeswijzer werden goedgekeurd door de Stuurgroep “Complexe chirurgie” van 30 april 2019 en zijn opgenomen op de website van de Stichting Kankerregister. De Stichting Kankerregister zal de centra uitnodigen voor registratieopleidingen.

De activiteiten binnen elk centrum zullen jaarlijks worden opgevolgd om na te gaan of er voldaan werd aan bepaalde de minimale streefwaarden voor de voornoemde proces- en uitkomstindicatoren.

De jaarverslagen per centrum zullen worden bekendgemaakt op de website van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

Meer informatie over de opvolging van de overeenkomst vindt u in artikel 7 van de overeenkomst.

Eindevaluatie van de overeenkomst

De eindevaluatie van de overeenkomst wordt uitgevoerd aan de hand van alle gegevens over de periode van drie jaar, die geregistreerd werden in het Kankerregister.

Meer info over de eindevaluatie vindt u in artikel 8 van de overeenkomst.

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

De overeenkomst houdt van rechtswege op te bestaan als het centrum er niet in slaagt om in het tweede jaar, 20 pancreaticoduodenectomies (verstrekking 242830-242841) te hebben uitgevoerd.

De overeenkomst kan worden opgezegd als gedurende 2 opeenvolgende jaren de minimale streefwaarden niet bereikt worden, of als uit een audit zou blijken dat de bepalingen in de overeenkomst niet worden nageleefd.

Meer informatie over de geldigheidstermijn vindt u in artikel 10 van de overeenkomst.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 04 juli 2019